30 Đề thi giờ Anh học tập kì 1 lớp 4 bao gồm đáp án

Bộ 30 Đề thi học tập kì 1 tiếng Anh lớp 4 tất cả đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2021 - 2022 vì Tìm Đáp Án sưu tầm cùng đăng tải. Đề thi giờ Anh học kì 1 lớp 4 có đáp án tổng hợp tương đối nhiều dạng bài xích tập giờ Anh lớp 4 công tác mới không giống nhau giúp những em ôn tập những kĩ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 học kỳ 1

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì một năm 2021 - 2022

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 kì một năm 2021 có đáp án - Đề 1

I. Choose the odd one out.

1. A. Morning

B. Afternoon

C. Evening

D. Birthday

2. A. England

B. America

C. Vietnamese

D. Japan

3. A. Swim

B. January

C. March

D. May

4. A. Ride

B. Badminton

C. Dance

D. Play

5. A. Thursday

B. Monday

C. Friday

D. Week

II. Choose the best answers.

A. Am

B. Is

2. They are 10 years ………………

A.old

B.age

3. ……………… you lượt thích some chocolate? – Yes, please.

A. Will

B. Would

4. What is ……………… favorite subject? – I like Geography.

A. His

B. Your

5. .……………… vì chưng you have Math? – I have Math on Tuesday.

A. When

B. Where

III. Read and write True or False.

Alex is a pupil at nam Thanh Cong Primary School. It is in Dong domain authority district. There are many classrooms in his school. They are large & bright. There is a library, a music room & a computer room. He loves his school.

1. Alex isn’t a pupil.

2. His school is in Dong da district.

3. There are few rooms in his school.

4. There’s a computer room in his school.

5. There isn’t a library.

IV. Put the words in order.

1. In/ 4A/ I /Class/ am/.

------------------------------------------------------------------

2. You/ nationality/ What/ are/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. School/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-----------------------------------------------------------------5. Like/ a /I / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - D;

II. Choose the best answers.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - A;

III. Read và write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - False; 4 - True; 5 - False;

IV. Put the words in order.

1 - I am in class 4A.

2 - What nationality are you?

3 - I was at school yesterday.

4 - What subjects bởi vì you have today?

5 - I like flying a kite.

Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 gồm đáp án - Đề 2

I. Read và match.

1. Where are you from?

A. I"m in class 4A.

2. What class are you in?

B. She can dance.

3. What"s the date today?

C. I am from Vietnam.

4. What can she do?

D. It is 29th of October.

II. Choose the right sentence.

1. A. Is they dancing?

B. Are they dancing?

2. A. My birthday is on the third of July.

B. My birthday is in the third of July.

3. A. Where vì chưng you have English?

B. When vì chưng you have English?

4. A. I watched cartoon yesterday.

B. I watches cartoon yesterday.

III. Read & answer the questions.

I am Lisa. Và this is my sister, Jennie. Her birthday is on the fourth of December. She likes singing. Her favorite subject is Science. She can skate, but she can"t ride a bike.

1. What is Lisa"s sister name?

___________________________

2. What does she like doing?

___________________________

3. What is her favorite subject?

___________________________

4. What she can"t do?

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Read & match.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B;

II. Choose the right sentence.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

III. Read và answer the questions.

1 - She is Jennie.

2 - She likes singing.

3 - It is Science.

4 - She can"t ride a bike.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Lấy Điểm Thấp Ở Hà Nội Thì Nên Học Trường Nào?

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022

Download đề thi và câu trả lời tại: cỗ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 chương trình mới học kì 1 tất cả đáp án. Mời các bạn đọc xem thêm nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh lớp 4 không giống như: Giải bài tập giờ Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm giờ Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học tập kì 1 lớp 4, ... được update liên tục trên tìm Đáp Án.