Đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 tất cả đáp án (5 đề)

Với Đề thi giữa học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án (5 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ Anh 4 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện tự đó đạt điểm cao trong các bài thi giờ đồng hồ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 4 kì 2 năm 2021

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A cùng với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ bỏ (in, on, at) thích hợp vào khu vực trống

1. He goes lớn school ___________ seven o’clock.

2. ___________ Sunday, we will go camping.

3. Teacher’s day is ___________ November 20th.

4. They play volleyball ___________ the afternoon.

5. She stayed ___________ trang chủ all day.

6. They live ___________ a big house.

7. The táo apple is ___________ the table.

8. I don’t know what is ___________ the box.

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

1. – __________ does your sister do? – She is a nurse.

A. WhatB. When

C. HowD. Why

2. His brother is tall __________ he is short.

A. AndB. But

C. SoD. To

3. - Would you like some orange juice? - __________?

A. HelloB. It’s good.

C. Yes, please.D. Sorry.

4. I __________ hungry. Vì chưng you have something khổng lồ eat?

A. AmB. Is

C. BeD. Are

5. My uncle is __________ bus driver.

A. TheB. A

C. AnD. X

6. She often __________ her homework at 8 p.m.

A. HasB. Makes

C. GetsD. Does

7. It’s time ________ lunch. Let’s go to the cafeteria.

A. Of B. To

C. With D. For

8. A doctor works in a ________ together with a nurse.

A. FactoryB. Office

C. HospitalD. House

Exercise 5: chuẩn bị xếp những chữ chiếc để được trường đoản cú đúng

*
*
*

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1. C2. B3. A4. B

Exercise 2: Nối cột A với cột B

1. B2. H3. D4. A5. F6. G7. C8. E

Exercise 3: Điền giới tự (in, on, at) thích hợp vào vị trí trống

1. at

2. On

3. on

4. in

5. at

6. in

7. on

8. in

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu hỏi nghề nghiệp: “What does + S + do?”
Dịch: – Chị gái chúng ta làm nghề gì thế? – Chị ấy là y tá.
2BBut nối 2 vế câu tương phản về nghĩa.
Dịch: Anh trai cậu ấy cao to, cơ mà cậu ấy thì thấp.
3CĐáp lại lời mời ăn/ uống
Dịch: – bạn muốn một chút nước cam không? – Ừ, có.
4A“I” đi với tobe là “am”
Dịch: Tôi đói, chúng ta có gì ăn uống được không?
5BCấu trúc chỉ nghề nghiệp: S + be + a/ an + N.
Dịch: Chú tôi là một trong những lái xe buýt.
6DDo one’s homework: làm bài bác tập về nhà
Dịch: Cô ấy hay làm bài tập về nhà vào tầm 8h.
7DIt’s time for st: đã đi vào giờ làm cho gì
Dịch: Đã đến giờ ăn uống trưa rồi. Đi ra căng tin đi.
8CHospital: căn bệnh viện
Dịch: Một bác sĩ thao tác làm việc ở cơ sở y tế với một y tá.

Exercise 5: sắp đến xếp những chữ dòng để được từ bỏ đúng

1. student

2. teeth

3. fifteen

4. lemonade

5. market

6. firework

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 2)

Exercise 1: Điền vào khu vực trống từ mang lại sẵn và thời hạn tương ứng với đồng hồ

*
*
*

Exercise 2: Điền từ nhằm hỏi WHAT, WHAT TIME, WHEN, WHERE, HOW MUCH tương thích vào vị trí trống

1. _____________ is Tet holiday?

2. _____________ time is this?

3. _____________ is this T-shirt?

4. _____________ does your mother do?

5. _____________ vày they look like?

6. _____________ are those pens?

7. _____________ is her phone number?

8. _____________ is your school?

9. _____________ animal vị you want lớn see?

10. _____________ is your birthday?

Exercise 3: Chọn giải đáp đúng

1. Let’s ___________ lớn the bookshop.

A. GoingB. Go

C. To lớn goD. Went

2. I have lunch ___________ twelve o’clock.

A. AtB. To

C. With D. For

3. What ___________ her brother do?

A. DoB. Did

C. IsD. Does

4. He is ___________ engineer.

A. TheB. X

C. AD. An

5. How ___________ is this dress?

A. MuchB. Many

C. Lot ofD. Some

6. Would you like ___________ milk?

A. ManyB. X

C. SomeD. Any

7. What is your phone ___________?

A. MobileB. Number

C. HomeD. Way

8. I am going ___________ my grandparents this summer.

A. Visiting B. Visit

C. Visits D. Lớn visit

Exercise 4: chọn từ không giống loại

1. A. SnakeB. Dog

C. TeacherD. Kangaroo

2. A. SecondB. Thirteen

C. EightD. Twelve

3. A. CheapB. Much

C. ExpensiveD. Long

4. A. Toy storeB. Bakery

C. HospitalD. Near

Exercise 5: sắp tới xếp các chữ sau thành câu trả chỉnh

1. to/ animal/ you/ What/ see/ do/ want?

___________________________________________________?

2. do/ I/ seven/ homework/ p.m./ at/ my.

___________________________________________________.

3. some/ like/ coffee/ you/ Would?

___________________________________________________?

4. is/ or/ What/ shirt/ this/ cheaper/ hat/ that?

___________________________________________________?

5. in/ works/ My/ an/ office/ mother.

___________________________________________________.

6. and/ teacher/ tall/ My/ is/ handsome.

___________________________________________________.

7. can’t/ I/ because/ go/ busy/ I’m.

___________________________________________________.

8. day/ is/ When/ children’s/ the?

___________________________________________________?

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1: Điền vào địa điểm trống từ đến sẵn và thời hạn tương ứng cùng với đồng hồ

1. get up

get up – six

2. take a shower

take a shower – six

3. eat breakfast

eat breakfast – eleven o’clock

4. go to lớn school

go khổng lồ school – half past seven

5. go home

go home – four o’clock

6. go khổng lồ bed

Go khổng lồ bed (nhớ vẽ đồng hồ thời trang số 6 nhé)

Exercise 2: Điền từ để hỏi WHAT, WHAT TIME, WHEN, WHERE, HOW MUCH tương thích vào chỗ trống

1. When 2. What3. How much4. What5. What6. How much7. What8. Where9. What10. When

Exercise 3: Chọn lời giải đúng

1. B2. A3. D4. D5. A6. C7. B8. D

Exercise 4: lựa chọn từ không giống loại

1. C 2. A3. B4. D

Exercise 5: sắp tới xếp những chữ sau thành câu hoàn chỉnh

1. What animal bởi vì you want to see?

2. I do my homework at seven p.m.

3. Would you lượt thích some coffee?

4. What is cheaper, this hat or that shirt?

5. My mother works in an office.

6. My teacher is tall và handsome.

7. I can’t go because I’m busy.

8. When is the children’s day?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi unique Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 3)

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. VisitB. WearC. JoinD. Luck

2. A. FatterB. ThinnerC. TeacherD. Bigger

3. A. EatB. FishC. ChickenD. Beef

4. A. SingerB. HospitalC. EngineerD. Farmer

Exercise 2: quan sát vào đồng hồ đeo tay và viết giờ đồng hồ tương ứng

*
*
*

Exercise 3: Chọn lời giải đúng

1. My father is _________ pilot.

A. AB. An

C. TheD. X

2. Would you lượt thích _________ tea?

A. ManyB. Much

C. SomeD. Little

3. – _________ time is it? – It’s one o’clock.

A. WhatB. When

C. WhoD. How

4. – What does he __________ like? – He’s tall.

A. Look B. Do

C. See D. Have

5. My birthday is __________ November 1st.

A. InB. At

C. OnD. Of

6. – What are you doing, Linda? – I’m __________ an email.

A. Reading B. Listening

C. Writing D. Speaking

7. He watches TV __________ half past seven.

A. ToB. On

C. WithD. At

8. He often ________ his teeth after having breakfast.

A. Has B. Brushes

C. Washes D. Eats

Exercise 4: sắp đến xếp các chữ sau thành câu trả chỉnh

1. your/ work/ brother/ Where/ does?

___________________________________________________?

2. 6 o’clock/ get/ I/ up/ always/ at.

___________________________________________________.

3. you/ Do/ playing/ like/ football?

___________________________________________________?

4. than/ brother/ dad/ my/ my/ is/ taller.

___________________________________________________?

Exercise 5: hoàn thành ô chữ sau

*

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. D2. C3. A4. B

Exercise 2: quan sát vào đồng hồ và viết giờ

2. half past two

3. seven o’clock

4. Half past eleven

5. half past six

6. a quarter past eight

7. a quarter past three

8. half past four

9. a quarter to seven

Exercise 3: Chọn lời giải đúng

1. A2. C3. A4. A5. C6. C7. D8. B

Exercise 4: chuẩn bị xếp những chữ sau thành câu hoàn chỉnh

1. Where does your brother work?

2. I always get up at 6 o’clock.

3. vì you lượt thích playing football?

4. My dad is taller than my brother.

Exercise 5: kết thúc ô chữ sau

1. hairdresser

2. baker

3. doctor

4. butcher

5. tailor

6. cook

7. pilot

8. teacher

9. vet

10. farmer

11. engineer

12. nurse

13. painter

14. secretary

15. dentist

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi quality Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 4)

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. ClockB. Seven C. TenD. Eight

2. A. WriterB. TimeC. SingerD. Student

3. A. WhenB. BreadC. HowD. Why

4. A. LikeB. KindC. FriendlyD. Tall

Exercise 2: Điền vào khu vực trống

AtforWhatWouldhaveandaon

1. ____________ does an alien look like?

2. It’s time ____________ lunch.

3. My mother is ____________ nurse.

4. She is cheerful ____________ athletic.

5. ____________ you like some beef?

6. I get up ____________ five o’clock.

7. I ____________ History on Monday.

8. What vì chưng you do ____________ your birthday?

Exercise 3: chuẩn bị xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. because/ Tet/ I/ new clothes/ can/ love/ wear.

__________________________________________________.

2. like/ What/ his/ does/ look/ brother?

__________________________________________________?

3. What/ it/ time/ is?

__________________________________________________?

4. more/ My sister/ than/ me/ beautiful/ is.

__________________________________________________.

5. You/ Would/ some/ like/ coffee?

__________________________________________________?

Exercise 4: Nối cột A với cột B

A B

1. When is Children’s day?

2. What time bởi you go to lớn school?

3. Bởi vì you have Math on Tuesday?

4. Would you lượt thích some cakes?

5. What does Pepper do?

6. What is your name?

7. Does he like meat?

8. Is Peter tall?

a. No, thanks.

b. She is a teacher.

c. It’s on June 1st.

d. Yes, he is.

e. My name is Alexa.

f. No, I don’t.

g. Yes, he does.

h. I go to lớn school at 7.

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 5: Điền từ phù hợp tương ứng với tranh

*
*

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A2. B3. B4. A

Exercise 2: Điền vào chỗ trống

1. What2. For3. A4. And5. Would6. At7. Have8. On

Exercise 3: sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. I love Tet because I can wear new clothes.

2. What does your brother look like?

3. What time is it?

4. My sister is more beautiful than me.

5. Would you like some coffee?

Exercise 4: Nối cột A cùng với cột B

1. C2. H3. F4. A5. B6. E7. G8. D

Exercise 5: Điền từ phù hợp tương ứng với tranh

1. chicken

2. rice

3. vegetable

4. orange juice

5. hamburger

6. noodles

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 5)

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. OldB. ShortC. TeacherD. Beautiful

2. A. FriendlyB. LovelyC. HappilyD. Pretty

3. A. ThickB. ThanC. ThinD. Slim

4. A. ChildhoodB. FootballerC. EngineerD. Writer

Exercise 2: Dịch những câu sau quý phái tiếng Anh

1. Bạn có muốn uống một ít nước chanh không?

_____________________________________________________?

2. Anh trai của tôi là một kỹ sư.

_____________________________________________________.

Exercise 3: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver và my mother is a housewife. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is older than me. She is slim but very sporty. She lượt thích playing football. She is lovely và cheerful. The smallest girl is me. I love family.

1. How many people are there in her family?

________________________________________________________.

2. Is her father tall?

________________________________________________________.

3. What is her sister’s name?

________________________________________________________.

4. What does her sister look like?

________________________________________________________.

Exercise 4: Chọn lời giải đúng

1. I ________ lớn school late yesterday.

A. WentB. Go

C. GoesD. Going

2. His brother is ________ musician.

A. AB. An

C. TheD. X

3. Please tell me what time vì chưng you ________ your homework?

A. GetB. Go

C. HaveD. Do

4. - What is their ________ drink? - They like chicken.

A. FavouriteB. Cheerful

C. KindD. Tall

5. My sister often ________ to lớn music in her không lấy phí time.

A. CooksB. Listens

C. ReadsD. Goes

6. Her birthday is ________ February 25th.

A. AtB. In

C. OnD. For

7. People use ________ lớn see the time.

A. CarsB. Televisions

C. NewsD. Clocks

8. My teacher is tall ________ thin.

A. ButB. For

C. AndD. Or

Exercise 5: sắp đến xếp những từ để tạo ra thành câu trả chỉnh

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

____________________________________________________________

2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

____________________________________________________________

3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

____________________________________________________________

4. are/ their/ house/ decorating/ they/.

____________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. C2. C3. B4. A

Exercise 2: Dịch những câu sau sang tiếng Anh

1. Would you like some lemonade?

2. My brother is an engineer.

Exercise 3: Đọc đoạn văn vấn đáp câu hỏi

1. There are 4 people in her family.

2. Yes, he is.

3. Her name is Linda.

4. She is slim but very sporty.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu phân chia thời vượt khứ vì bao gồm mốc thời gian “yesterday”
Dịch: Tôi mang lại trường ngày hôm qua.
2AA + nguyên âm
Dịch: Anh trai của cậu ấy là 1 nhạc sĩ.
3DCụm tự “do your homework”: làm bài tập về nhà
Dịch: làm ơn nói cho tôi biết các bạn làm bài bác tập về nhà dịp mấy giờ.
4AFavourite: ưa thích
Dịch: thức uống ưa thích của người sử dụng là gì?
5BListen khổng lồ music: nghe nhạc
Dịch: Chị gái tôi hay nghe nhạc vào thời gian rảnh.
6COn + ngày tháng
Dịch: Sinh nhật của cô ý ấy vào ngày 25/2.
7DDịch: Mọi fan dùng đồng hồ đeo tay để coi giờ.

Xem thêm: Lớp 7 Cần Mua Những Đồ Dùng Học Tập Cần Thiết Cho Học Sinh Lớp 7 Gồm Những Gì?

8CAnd: và
Dịch: giáo viên mình cao cùng gầy.

Exercise 5: sắp tới xếp những từ để chế tạo thành câu trả chỉnh