Để làm được bài bác tập về điện lượng bạn đọc phải biết được cách tính tích phân. Dạng bài bác tập này sẽ không khó, chỉ việc bạn đọc cố được lý thuyết.

Bạn đang xem: Điện lượng kí hiệu là gì


ĐIỆN LƯỢNG QUA TIẾT DIỆN DÂY DẪN

A. Cách thức :

 +Điện lượng qua huyết diện S trong thời gian t là q cùng với : q = i.t

+Điện lượng qua máu diện S trong thời hạn từ t1 mang đến t2 là Δq : Δq=i.Δt

(Rightarrow q=int_t_1^t_2i.dt)

*)Chú ý :Bấm máy tính xách tay phải nhằm ở chính sách rad.

B.Áp dụng :

Câu 1 :Dòng năng lượng điện xoay chiều i=2sin100πt(A) qua một dây dẫn . Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15s là :

A.0 B.4/100π(C) C.3/100π(C) D.6/100π(C)

*

Chọn B

Câu 2 : (Đề 23 viên khảo thí )Dòng năng lượng điện xoay chiều bao gồm biểu thức (i=2cos100pi t(A)) chạy qua dây dẫn . điện lượng chạy sang 1 tiết điện dây vào khoảng thời gian từ 0 cho 0,15s là :

A.0 B. (frac4100pi (C)) C. (frac3100pi (C)) D.(frac6100pi (C))

*

 Chọn A

Câu 3 : Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch tất cả biểu thức tất cả biểu thức cường độ là (i=I_0cos(omega t-fracpi 2),I_0> 0), . Tính từ lúc t=0(s) , điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của mẫu điện là

A.0 B. (frac2I_0omega ) C. (fracpi sqrt2I_0omega ) D.(fracpi I_0sqrt2omega )

*

Câu 4: Một mẫu điện chuyển phiên chiều có cường độ hiệu dụng là I có tần số là f thì năng lượng điện lượng qua tiết diện của dây trong thời hạn một nửa chu kì kể từ khi dòng điện bằng không là :


A. (fracIsqrt2pi f) B. (frac2Ipi f) C. (fracpi fIsqrt2) D.(fracpi f2I)

Câu 5: loại điện luân chuyển chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch tất cả biểu thức cường độ là (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) , I0 > 0. Điện lượng chuyển sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn đoạn mạch kia trong thời gian bằng chu kì của chiếc điện là

A. 0. B.(fracpi sqrt2I_0omega ) . C.(fracpi I_0sqrt2omega ). D.(frac2I_0omega ).

Câu 6: loại điện luân chuyển chiều hình sin chạy qua 1 đoạn mạch gồm biểu thức gồm biểu thức cường độ là (i=I_0cos(omega t-fracpi 2),I_0> 0), . Tính từ thời gian t=0 , năng lượng điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch kia trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là

A.0 B. (fracpi sqrt2I_0omega ) C.(fracpi I_0sqrt2omega ) D.(frac2I_0omega )


Câu 7 : Hãy xác định đáp án đúng .Dòng năng lượng điện xoay chiều i = 10 cos100πt (A),qua điện trở R = 5Ω.Nhiệt lượng tỏa ra sau 7 phút là :

A .500J. B. 50J . C.105KJ. D.250 J

Câu 8: dòng điện chuyển phiên chiều chạy qua điện trở thuần R = 10 Ω có biểu thức (i=2cos(120pi t)(A)) , t tính

bằng giây (s). Sức nóng lượng Q toả ra trên năng lượng điện trở trong thời gian t = 2 min là :

A. Q = 60 J. B. Q = 80 J. C. Q = 2 400 J. D. Q = 4 800 J.

Câu 9: Một dòng điện xoay chiều trải qua điện trở R = 25 Ω trong thời gian t = 120 s thì nhiệt độ lượng toả ra

trên điện trở là Q = 6 000 J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện luân chuyển chiều này là

A. 2 A. B. 3 A. C. (sqrt2) A. D. (sqrt3) A.

Câu 10: Một loại điện luân chuyển chiều đi qua điện trở R = 25Ω trong thời hạn 2 phút thì sức nóng lượng toả ra là Q = 6000J. độ mạnh hiệu dụng của mẫu điện luân phiên chiều là


A. 3A. B. 2A. C. (sqrt3) A. D.(sqrt2) A.

Câu 11: Khi có một chiếc điện luân chuyển chiều hình sin (i=I_0cos(omega t)) chạy sang 1 điện trở thuần R trong thời hạn t khá to ( (tgg frac2pi omega )) thì nhiệt lượng Q toả ra trên năng lượng điện trở R trong thời hạn đó là

A. (Q=I_0R^2t) B. (Q=(I_0sqrt2)^2Rt) C. (Q=I_0^2Rt) D. (Q=I_0R^2t)

Câu 12: Xét về chức năng toả nhiệt trong một thời hạn dài thì mẫu điện luân chuyển chiều hình sin (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) tương đương với một cái điện không đổi tất cả cường độ bằng :

A. (sqrt2Io) B. 2Io C. (fracsqrt22Io) D.(frac12Io)

Câu 13: Cho cái điện chuyển phiên chiều i = I0sin (frac2pi Tt)(A) chạy qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây theo một chiều trong một phần chu kì là


A. (fracI_0Tpi ) . B.(fracI_0T2pi ) . C.(fracI_0pi T) . D.(fracI_02pi T) .

Câu 14: Một loại điện luân chuyển chiều chạy qua năng lượng điện trở R = 10Ω. Biết nhiệt độ lượng toả ra trong 30phút là 9.105(J). Biên độ của cường độ mẫu điện là

A. 5(sqrt2)A. B. 5A. C. 10A. D. 20A.

Câu 15: Phát biểu nào sau đấy là đúng? A. Quan niệm cường độ mẫu điện hiệu dụng được thiết kế dựa vào tác dụng hoá học của loại điện. B. Có mang cường độ mẫu điện hiệu dụng được tạo ra vào tính năng nhiệt của dòng điện. C. Có mang cường độ chiếc điện hiệu dụng được desgin vào tính năng từ của loại điện. D. định nghĩa cường độ dòng điện hiệu dụng được xây đắp dựa vào tác dụng phát quang quẻ của loại điện.

Câu 16: Câu nào tiếp sau đây đúng khi nói tới dòng điện xoay chiều ?

A. Rất có thể dùng cái điện luân chuyển chiều để nhưng điện, đúc điện.


B. Điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì cái điện bởi 0.

C. Điện lượng chuyển sang tiết diện của dây dẫn trong đều khoảng thời gian bất kì bằng 0.

D. Năng suất toả nhiệt ngay thức thì trên một đoạn mạch có mức giá trị cực to bằng hiệu suất toả nhiệt vừa phải nhân cùng với (sqrt2) .

Câu 17.

Xem thêm: Công Thức Độ Biến Thiên Là Gì ? Lý Thuyết Nội Năng Và Sự Biến Thiên Nội Năng

Điện áp luân chuyển chiều thân hai đầu năng lượng điện trở R = 100Ω có biểu thức: u = 100(sqrt2) cos ωt (V). Nhiệt lượng tỏa ra bên trên R trong 1phút là

A. 6000 J B. 6000(sqrt2) J

C. 200 J D. Không thể tính được vì chưa chắc chắn w.

Câu 18: Một chiếc điện luân chuyển chiều đi qua điện trở R = 25Ω trong thời hạn 2 phút thì nhiệt độ lượng toả ra là Q = 6000J. độ mạnh hiệu dụng của loại điện chuyển phiên chiều là

A. 3A. B. 2A. C. (sqrt3) A. D. (sqrt2)A

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn vật dụng lý lớp 12 - coi ngay