Ngày nhà giáo việt nam 20/11 đã sắp tới rồi. Bây giờ hãy cùng FreeTalk English khám phá nhữngtừ vựng giờ Anh chuyên ngành giáo dục đào tạo nhé!

Bạn cũng rất có thể dựa vàotừ vựng tiếng Anh siêng ngành giáo dụcdưới đây đểgiới thiệu về nghề giáo bằng tiếng Anh, haykể cho một người bạn nước ngoài nào kia về giáo viên hay ngôi trường mà các bạn đã/đang/sẽ theo học.

Ngoàitừ vựng cá biệt về giáo dục, nội dung bài viết này sẽ vừa lòng nhữngcụm từ tiếng Anh về giáo dục.

Cụm từ tiếng Anh về giáo dụccũng cónhiều các từ đồng nghĩa kháccó thể nỗ lực thế. Cùng tìm hiểu nhé!
Bạn đang xem: Dự giờ tiếng anh là gì

*

FreeTalk English – giờ Anh xúc tiếp trực tuyến. Nói được giờ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí nhận kiểm tra trình độ miễn chi phí tại:https://orsini-gotha.com/

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dụcteacher /ˈtiːtʃər /: thầy côClassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: thầy giáo đứng lớpTrain /treɪn/

Training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/: sinh viênPupil /ˈpjuːpl/: học tập viênTeacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viênDistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: giảng dạy từ xaVocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo và giảng dạy nghềClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /:điều hành lớp họcAcademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /

Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /

Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /

bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət /

Completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /

Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /

bằng, hội chứng chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấpCredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /

Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrˈpræktɪs /

bệnh thành tích

Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /:phát triển nghiệp vụDistrict department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn /:phòng giáo dụcTeaching /ˈtiːtʃɪŋ / staff room /stæf ruːm /: phòng ngủ giáo viênDepartment of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạoHall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thốngProvincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:sở giáo dụcEducation inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /:thanh tra giáo dụcA plethora of sources /ə ˈplɛθərə ɒv ˈsɔːsɪz/:vô số đa số nguồn bốn liệuAbolish /əˈbɒlɪʃ/, erase /ɪˈreɪz/, eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/: xoá bỏ/ huỷ bỏAccredit /əˈkrɛdɪt/ Accreditation /əˌkrɛdɪˈteɪʃən/: kiểm định hóa học lượngArray of archived documents /əˈreɪ ɒv ˈɑːkaɪvd ˈdɒkjʊmənts/: một hàng những tư liệu lưu lại trữSocialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:xã hội hóa giáo dụcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / :bổ túc văn hóa truyền thống truyền thốngResearch report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: report khoa họcCut class /kʌt klæs/ (v): trốn họcPlay truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) :trốn họcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn /: té túc văn hóa truyền thống truyền thốngColleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/: trường cao đẳngCandidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /:Phó Tiến sĩService education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: trên chứcPost-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/: nghiên góp sinh37. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/:bài họcExercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài xích tậpDrop out (of school) /drɑːp aʊt:học viên bỏ họcMark /mɑːrk /; score /skɔː /:chấm bài, chấm thiSyllabus /ˈsɪləbəs /(pl.


Bài Viết: Dự giờ giờ anh là gì

syllabuses)

: công tác (cụ thể)Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. Curricula): lịch trình (khung)Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/,

subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /

bộ môn

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm cỗ môn (trưởng bộ môn)Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: 1-1 xin nghỉ (học, dạy)Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo vănTeaching sida /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy họcPass (an exam) /pæs/: đỗClass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờTake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thiRealia /reɪˈɑːliə /: giáo thay trực quanCourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tửTutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm


*

FreeTalk English – tiếng Anh xúc tiếp trực tuyến. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí dìm kiểm tra trình độ miễn phí tổn tại:https://orsini-gotha.com/

Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /

Visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/

cô giáo thỉnh giảng

Homework /ˈhoʊmwɜːrk /: bài xích tập về nhàLesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo ánBirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinhConduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmheadmaster /ˌhedˈmæstər /

headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng

School records /skuːl ˈrekərd/

Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/

School record book /skuːl ˈrekərd bʊk/

học tập bạ

Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệuPerformance /pərˈfɔːrməns /: học tập lựcTerm /tɜːrm / (Br)

Semester /sɪˈmestər/ (Am)

học kỳ

Teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/

Conference /ˈkɑːnfərəns/

hội thảo giáo viên

Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trườngTest /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm traHall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br)


Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am)

ký kết túc xá

Skill /skɪl/: kỹ năngGraduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ xuất sắc nghiệpCertificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ vạc bằngBreak / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ ngơi giải lao (giữa giờ)Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ ngơi hèExtra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóaEnroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /:số lượng học tập viên nhập họcEnrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập họcBest students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học viên giỏiUniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinh đại học, cao đẳngHigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi xuất sắc nghiệp THPTFinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệpObjective chạy thử /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmSubjective thử nghiệm /səbˈdʒektɪv test/: thi từ bỏ luậnCandidate /ˈkændɪdət /: thí sinhPractice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhPracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợpNursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm nonKindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: chủng loại giáoPrimary /ˈpraɪmeri /

elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /);

primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/

tè học

Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /

middle school /ˈmɪdl skuːl /

junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở

Upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/

high school /haɪ skuːl/

secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/

trung học phổ thông

Day school /deɪ skuːl/: trường phân phối trúState school /steɪt skuːl/: ngôi trường công lậpBoarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trúPrivate school /ˈpraɪvət skuːl/: trường tứ thụcFail (an exam) /feɪl /: trượtOptional /ˈɑːpʃənl /: từ bỏ chọnElective /ɪˈlektɪv/: tự lựa chọn bắt buộcUniversity /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại họcPh.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /),
Xem thêm: Cách Tắt Thông Báo Cước Dữ Liệu Chuẩn Facebook Là Gì, Đây Là Cách Khắc Phục

doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ

Master /ˈmæstər /: thạc sĩNếu như với hiệu quả học tập:

A: Excellent /ˈɛksələnt/ – giỏi

B: Good /gʊd/ – khá

C: Average /ˈævərɪʤ/ – Trung bình

D: Below average /bɪˈləʊ ˈævərɪʤ/ – trung bình yếu

F: Poor/Weak /pʊə/ /wiːk/– yếu

Nếu như với hạng tốt nghiệp:

Pass /pæs /: trung bình

Strong pass /strɒŋ pɑːs/: mức độ vừa phải khá

Credit /ˈkredɪt/: khá

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: giỏi

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: xuất sắc

Full-time /fʊl-taɪm/ bao gồm quyPart-time /pɑːt-taɪm/ Vừa làm cho vừa họcDistance learning /ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/ học từ xaGuided self-learning /ˈgaɪdɪd sɛlf-ˈlɜːnɪŋ/ trường đoản cú học được bố trí theo hướng dẫn

Mong rằng từ vựng giờ Anh siêng ngành giáo dục giúp bạn hiểu hơn vềngành giáo dụccũng như lại có cho mìnhnhững tự vựng, nhiều từ giờ đồng hồ Anh về giáo dục đào tạo nhé!

FreeTalk English – giờ đồng hồ Anh xúc tiếp trực tuyến. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí dấn kiểm tra chuyên môn miễn mức giá tại:https://orsini-gotha.com

Thể Loại: share Kiến Thức cùng Đồng
Bài Viết: Dự Giờ giờ Anh Là Gì, Dự giờ Lớp giờ Anh Tổng Quát

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://orsini-gotha.com Dự Giờ tiếng Anh Là Gì, Dự tiếng Lớp giờ Anh Tổng Quát