Đun nóng m gam láo hợp có a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y cùng với 600 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ. Sau khi các bội nghịch ứng kết thúc, cô cạn hỗn hợp thu được 72,48 gam muối hạt khan của những amino axit đều sở hữu một đội -COOH và một nhóm -NH2 trong phân tử. Cực hiếm của m là:
Bạn đang xem: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở x và 2a mol tripeptit mạch hở y

+) nNaOH = 4ntetrapeptit + 3ntripeptit

+) nH2O = nX + nY

+) Bảo toàn cân nặng : m + mNaOH = mmuối + mH2O


nNaOH = 0,6 mol = 4a + 2a.3 → a = 0,06 mol

ta bao gồm nH2O = nX + nY = a + 2a = 3a = 0,18 mol

Bảo toàn khối lượng : m + mNaOH = mmuối + mH2O

→ m = 51,72 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

*

Thủy phân hoàn toàn đipeptit có công thức là Glu-Ala trong hỗn hợp NaOH đun nóng. Sau phản bội ứng thu được sản phẩm là


Thủy phân trọn vẹn tripeptit X mạch hở, thu được hỗn hợp có alanin và glyxin tất cả tỉ lệ mol là một trong : 2. Số CTCT của X là


Tripeptit X bao gồm công thức kết cấu sau: Lys-Gly-Ala. Trọng lượng muối thu được khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X vào trong dung dịch H2SO4loãng (vừa đủ) là


Đun lạnh 0,1 mol tetrapeptit X có kết cấu là Ala-Gly-Glu-Lys trong dung dịch NaOH (lấy dư), sau bội nghịch ứng hoàn toàn, trọng lượng muối thu được là


Cho 13,32 gam peptit X do n cội alanin tạo thành thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường xung quanh axit nhận được 16,02 gam alanin duy nhất. X thuộc một số loại nào?


Khi thủy phân trọn vẹn 65 gam một oligopeptit X thu được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin. X thuộc các loại nào?


Tripeptit X bao gồm công thức sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 400 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cân nặng chất rắn thu được khi cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng là:


Khi thủy phân trọn vẹn 0,25 mol peptit X mạch hở (X tạo thành từ những các α-aminoaxit có 1 nhóm –NH2 cùng 1 đội –COOH) bởi dung dịch KOH (dư 15% đối với lượng đề nghị phản ứng), cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với trọng lượng X là 253,1 gam. Số link peptit trong X là


Thủy phân trọn vẹn 14,6 gam một đipeptit X có cấu trúc bởi α-amino axit có 1 nhóm NH2 cùng 1 nhóm COOH bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm trong đó gồm 11,1 gam một muối tất cả chứa 20,72% mãng cầu về khối lượng. Phương pháp chất X là:


Thủy phân trọn vẹn 7,46 gam pentapeptit mạch hở X (được tạo cho từ những α-amino axit tất cả dạng NH2CxHyCOOH) bởi dung dịch NaOH dư thu được 11,10 gam muối. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn 7,46 gam X bởi dung dịch HCl nhận được m gam muối. Quý giá m là


Thủy phân trọn vẹn m gam hỗn hợp oligopeptit tất cả Ala-Val-Ala-Gly-Ala với Val-Gly-Gly chiếm được x gam Ala; 37,5 gam Gly với 35,1 gam Val. Quý giá của m, x theo thứ tự là


Đun rét m gam lếu hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X cùng 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml hỗn hợp NaOH 1M vừa đủ. Sau khi các làm phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối hạt khan của những amino axit đều phải có một đội -COOH và một tổ -NH2 vào phân tử. Giá trị của m là:


Thuỷ phân pentapeptit X thu được các đipeptit là Ala-Gly; Glu-Gly với tripeptit là Gly-Ala-Glu. Vậy cấu trúc của peptit X là:


Thuỷ phân không trọn vẹn tetrapeptit (X), ngoài các α-amino axit còn thu được các đipetit: Gly-Ala; Phe-Val ; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X ?


Thuỷ phân hoàn toàn tetrapeptit X mạch hở thu được alanin, glyxin với glutamin theo tỷ lệ mol 2 : 1 : 1. Mặt khác, thuỷ phân không trọn vẹn X nhận được 3 đipeptit là Ala-Gly; Gly-Ala với Ala-Glu. Vậy công thức kết cấu của X là:


Thuỷ phân một tripeptit mạch hở X thu được các thành phần hỗn hợp 2 đipeptit là Ala-Lys cùng Gly-Ala. Vậy amino axit đầu N với đầu C của tripeptit ban đầu là:


Peptit X có công thức cấu trúc như sau:

H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C2H4COOH)-CO-NH-CH2-COOH

Hãy cho biết khi thuỷ phân X, ko thu được sản phẩm nào sau đây?


Thủy phân không trọn vẹn pentapeptit mạch hở: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly rất có thể thu được tối đa bao nhiêu đipeptit ?


Thủy phân không trọn vẹn một pentapeptit X (mạch hở): Gly-Val-Gly-Val-Ala hoàn toàn có thể thu được về tối đa bao nhiêu tripetit?


Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, chiếm được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) với 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X chiếm được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val nhưng mà không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X bao gồm công thức là


Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được lếu hợp tất cả 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala với 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala cùng y mol Ala. Biết X tất cả công thức bởi Ala-Gly-Gly-Val-Ala. Phần trăm x : y là


Thủy phân 63,5 gam hỗn hợp X bao gồm tripeptit Ala-Gly-Gly với tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly thu được tất cả hổn hợp Y có 0,15 mol Ala-Gly; 0,05 mol Gly-Gly; 0,1 mol Gly; Ala-Ala và Ala. Mặt khác, khi thủy phân trọn vẹn 63,5 gam tất cả hổn hợp X vì 500 ml dung dịch NaOH 2M thì thu được dung dịch Z. Cô cạn cẩn trọng dung dịch Z thì chiếm được m gam chất rắn khan. Giá trị gần nhất của m là


Thủy phân 445,05 gam peptit Val-Gly-Gly-Val-Gly thu được các thành phần hỗn hợp X gồm 127,5 gam Gly; 163,8 gam Val; 39,6 gam Gly-Gly; 87 gam Val-Gly; 23,1 gam Gly-Val-Gly và m gam một pentapeptit X1. Quý hiếm m là (Cho biết khối lượng mol của Val cùng Gly thứu tự 117 và 75)


X là một trong những pentapeptit mạch hở. Thủy phân hoàn toàn X chỉ thu được một aminoaxit no Y, mạch hở, có một nhóm amino và 1 team cacboxyl (tổng % trọng lượng của O cùng N vào Y là 51,685%). Khi thủy phân hết m gam X trong môi trường axit thu được 30,2 gam tetrapeptit; 30,03 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit cùng 88,11 gam Y. Giá trị của m là


Đipeptit M, tripeptit P, tetrapeptit Q phần đông mạch hở và được tạo nên từ một amino axit X, mạch hở, phân tử bao gồm chứa một đội nhóm NH2. Phần trăm cân nặng của nitơ trong X là 15,73%. Thủy phân không hoàn toàn 69,3 gam lếu hợp gồm M, P, Q (tỉ lệ mol khớp ứng 1:1:1) nhận được m gam M; 27,72 gam P; 6,04 gam Q và 31,15 gam X. Cực hiếm của m là:


X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala. Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp chứa X, Y theo tỉ lệ mol 1 : 3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng đã hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T chiếm được 47,49 gam hóa học rắn. Quý giá của m là


Tetrapeptit X (CxHyO5Nt) trong các số ấy oxi chiếm phần 26,49% về khối lượng; Y là muối amoni của α-amino axit Z. Đun lạnh 19,3 gam tất cả hổn hợp E đựng X, Y, Z nên dùng 200ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được một muối duy nhất cùng 2,688 lít khí T (đktc, T bao gồm tỉ khối tương đối so với H2


Hỗn vừa lòng X bao gồm valin cùng glyxylalanin. Cho a mol X vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng), thu được hỗn hợp Y. Mang đến Y bội phản ứng toàn vẹn với 100 ml hỗn hợp Z gồm NaOH 1M cùng KOH 1,75M đun nóng, thu được dung dịch chứa 30,725 gam muối. Cực hiếm của a là


Khi thủy phân không hoàn toàn một peptit X (MX = 293) thu được hai peptit Y và Z. Biết 0,472 gam Y phản bội ứng đầy đủ với 18 ml dung dịch HCl 0,222M đun nóng và 0,666 gam Z phản ứng vừa đủ với 14,7 ml dung dịch NaOH 1,6% (d = 1,022 gam/ml) đun nóng. Biết rằng khi thủy phân trọn vẹn X thu được hỗn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin với phenyl alanin. Công thức cấu trúc của X là


Thủy phân m gam tất cả hổn hợp X có tripeptit Ala-Gly-Gly và tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly thu được hỗn hợp Y tất cả 0,075 mol Ala-Gly; 0,025 mol Gly-Gly; 0,05 mol Gly; Ala-Ala và Ala. Khía cạnh khác, khi thủy phân trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X vì 500 ml dung dịch KOH 1M thì thu được hỗn hợp Z. Cô cạn cẩn trọng dung dịch Z chiếm được 57,5 gam chất rắn khan. Quý hiếm gần nhất của m là


Cho các thành phần hỗn hợp Z có peptit mạch hở X cùng amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1. Cho m gam Z tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH, thu được dung dịch T đựng (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri của glyxin cùng alanin. Hỗn hợp T bội nghịch ứng tối đa cùng với 360 ml hỗn hợp HCl 2M, nhận được dung dịch chứa 63,72 gam tất cả hổn hợp muối. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tóm lại nào dưới đây đúng?


Thủy phân hoàn toàn 1 mol oligopeptit X mạch hở, được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) cùng 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val mà lại không nhận được đipeptit Gly-Gly. Kết luận không đúng về X là


Hỗn thích hợp T gồm cha peptit mạch hở X, Y, Z tất cả tỉ lệ mol khớp ứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn 35,97 gam T thu được lếu hợp sản phẩm gồm 0,29 mol A và 0,18 mol B. Biết tổng số link peptit trong ba phân tử X, Y, Z bởi 16; A với B phần đông là amino axit no, có 1 nhóm -NH2 và 1 đội -COOH trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp T chiếm được N2, 0,74 mol CO2 và a mol H2O. Giá trị a gần nhất là


Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp X. Cô cạn tổng thể dung dịch X thu được 2,4 gam muối bột khan. Cực hiếm của m là


Hỗn hòa hợp E chứa cha peptit số đông mạch hở tất cả peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) với peptit Z (C11HnOmNt). Đun lạnh 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được tất cả hổn hợp T có 3 muối của glyxin, alanin với valin. Đốt cháy cục bộ T đề xuất dùng 1,155 mol O2, nhận được CO2, H2O, N2 với 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong tất cả hổn hợp E là


Một oligopeptit được tạo thành thành từ glyxin, alanin, valin. Thủy phân X vào 500 ml hỗn hợp H2SO4 1M thì thu được dung dịch Y, cô cạn hỗn hợp Y thì thu được tất cả hổn hợp Z bao gồm chứa các đipeptit, tripeptit, tetrapeptit, pentapeptit và những amino axit tương ứng. Đốt một nửa tất cả hổn hợp Z bằng một lượng bầu không khí vừa đủ, hấp thụ thành phầm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thì thấy trọng lượng bình tăng 74,225 gam, khối lượng dung dịch sút 161,19 gam mặt khác thoát ra 139,608 lít khí trơ. Mang đến dung dịch Y công dụng hết cùng với V lít hỗn hợp KOH 2M đun cho nóng (dùng dư 20% so với lượng đề nghị thiết), cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thì cân nặng chất rắn có giá trị gần đúng


Cho X là hexapeptit Ala-Ala-Gly-Val-Gly-Val và tetrapeptit Gly-Gly-Ala-Glu. Thủy phân trọn vẹn m gam láo lếu hợp bao gồm X với Y thu được lếu hợp gồm 4 α-amino axit, trong các số đó có 30,00 gam glyxin cùng 28,48 gam alanin. Cực hiếm m là


Thủy phân m gam tất cả hổn hợp X gồm một tetrapeptit Y cùng một pentapeptit Z bằng dung dịch NaOH hoàn toản rồi cô cạn thu được (m + 23,7) gam tất cả hổn hợp muối của Gly và Ala. Đốt cháy tổng thể lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi hoàn toản thu được Na2CO3 và các thành phần hỗn hợp hơi T gồm CO2, H2O với N2. Dẫn toàn cục hỗn hòa hợp hơi T đi rất đủng đỉnh qua bình đựng dung dịch NaOH sệt dư thấy cân nặng bình tăng 84,06 gam và bao gồm 7,392 lít một khí tuyệt nhất (đktc) thoát thoát ra khỏi bình. Biết thủy phân Y xuất xắc Z phần lớn thu được cả Gly cùng Ala. Cho các phát biểu sau:

(1) yếu tố phần trăm khối lượng của Y trong tất cả hổn hợp X có mức giá trị 53,06%.

(2) tỉ lệ thành phần số phân tử Ala với Gly vào Z là 2 : 3

(3) giá trị của m là 41,4 gam

(4) toàn bô nguyên tử C trong Y cùng Z là 22

Số tuyên bố đúng


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Leak Là Gì ? Leak Nghĩa Là Gì Trên Facebook

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.