Giành độc lập dân tộc với xây dựng chủ nghĩa buôn bản hội

Giành độc lập dân tộc cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội

Lãnh đạo giải pháp mạng

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Cuba

Câu hỏi:

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, đến hai đường thẳng tất cả phương trình lần lượt là Viết phương trình đường thẳng vuông góc với

*
và cắt cả nhị đường thẳng.

Bạn đang xem: Đường thẳng vuông góc với p cắt d1 d2


A.(fracx7 = fracy – 11 = fracz + 2 – 4)B.(fracx – 27 = fracy1 = fracz + 1 – 4)C.(fracx + 17 = fracy – 11 = fracz – 3 – 4)D.(fracx + frac127 = fracy – 11 = fracz – frac12 – 4)

Hãy chọn trả lời đúng trước lúc xem đáp án với lời giải mặt dưới.

Đáp án đúng: B


Giả sử(d cap d_1 = A Rightarrow A = d_1)nên(A(2u;1 – u;u – 2))

(d cap d_2 = B Rightarrow B = d_2)nên(B(2t – 1;t + 1;3))

Vì thế(overrightarrow AB = (2t – 2u – 1;t + u;5 – u))là vectơ chỉ phương của d.

Xem thêm: Phương Trình Đối Xứng Lớp 11 Phương Trình Đối Xứng Lớp 11, Bài Giảng Toán 11

Do(dperp (P))nên(overrightarrow AB //overrightarrow n = (7;1; – 4))ở đây(vecn)là vectơ pháp tuyến của mp(P).

Từ đó gồm hệ phương trình(frac2t – 2u – 17 = fract + u1 = frac5 – u – 4 Leftrightarrow left{ eginarrayl 2t – 2u – 1 = 7t + 7u\ 4(t + u) = u – 5 endarray ight.)

(Leftrightarrow left{ eginarrayl t = – 2\ u = 1 endarray ight. Rightarrow overrightarrow AB = ( – 7; – 1;4).)

Và đường thằng d đi qua điểm(A(2;0;-1))nên ((d):fracx – 27 = fracy1 = fracz + 1 – 4.)


Hãy suy nghĩ với trả lời câu hỏi trước lúc xem đáp án cùng lời giải!