- Chọn bài -Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 40 : AncolBài 41 : PhenolBài 42 : luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenolBài 43 : Bài thực hành 5: đặc thù của etanol, glixerol với phenol

Xem toàn thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 11 – bài 42 : rèn luyện : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol góp HS giải bài tập, hỗ trợ cho các em một khối hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm căn nguyên cho vấn đề phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết bí quyết cấu tạo, call tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; những ancol mạch hở bao gồm công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 42

Lời giải:

*
*
*

Bài 2 (trang 195 SGK Hóa 11):
Viết phương trình hóa học của làm phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

Lời giải:

CH3-CH2-Br + NaOH –to→ CH3-CH2-OH + NaBr

CH3-CH2-Br + NaOH –C2H5OH, to→ CH2=CH2 + NaBr + H2O

Bài 3 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của làm phản ứng (nếu xảy ra) giữa ancol etylic, phenol với mỗi hóa học sau: natri, natri hiđroxit, nước brom, hỗn hợp HNO3.

Lời giải:

– Ancol cùng phenol đều tác dụng với na

2CH3-CH2-OH + mãng cầu → 2CH3-CH2-ONa + H2

2C6H5-OH + 2Na → 2C6H5-ONa + H2

– Ancol etylic (C2H5OH) ko phản ứng với tía chất còn lại, chỉ bao gồm phenol làm phản ứng:


*

Bài 4 (trang 195 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh những câu sau:

a) Hợp chất C6H5– CH2-OH không thuộc các loại hợp hóa học phenol mà lại thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic có thể hòa tan xuất sắc phenol, nước.

c) Ancol và phenol đều phải có thể chức năng với natri hiện ra khí hidro.

d) Phenol gồm tính axit yếu cơ mà dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tung trong hỗn hợp NaOH là vì đã bội phản ứng cùng với NaOH tạo ra thành muối hạt tan.

g) Phenol chảy trong dung dịch NaOH chỉ là sự việc hòa tan thông thường .

h) dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Lời giải:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) Đ

e) Đ

g) S

h) S

Bài 5 (trang 195 SGK Hóa 11): xong các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

*

Lời giải:

*

*

Bài 6 (trang 195 SGK Hóa 11):
mang đến hỗn hợp tất cả etanol và phenol tính năng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Ví như cho hỗn hợp trên tác dụng với hỗn hợp nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa white của 2,4,6-tribromphenol

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Xem thêm: My Mother _____ The Responsibility For Running The Household Chores In My Family


b. Tính yếu tắc phần trăm khối lượng của mỗi chất trong tất cả hổn hợp đã dùng.

Lời giải:

a. Call số mol của etanol với phenol lần lượt là x cùng y (mol)

*
*

b. Theo đề bài bác ta bao gồm hệ phương trình


*

Bài 7 (trang 195 SGK Hóa 11):
trong những chất sau, hóa học nào có ánh nắng mặt trời sôi tối đa ?

A. Phenol ; B. Etanol