§8. Sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CÀU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌCA. LÍ THUYẾTSự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TốBảng dưới đây cho thấy thêm câ"u hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tô’ đội A.^NhómChuIAIIAIIIAIVAVAVIAVIIAVIIIA1K1s1He1s22Li2s1Be2s2B2s22p1c2s22p2N2s22p302sz2p4F2s22p5Ne2s22p63Na3s’Mg3s2AI3s23p"Si3s23p2p3s23p3sSs^p4Cl3s23p5Ar3s23p64K4s’Ca .4s2Ga4s24p1Ge4s24p2As4s24p3SeAs^p4Br4s24p5Kr4s24p65Rb5s1Sr5s2In5s25p"Sn5s25p2Sb5s25p3Te5s25p4I5s25p5Xe5s25p66Cs6s’Ba6s2TI6s26p1Pb6s26p2Bi6s26p3Po6s26p4At6s26p5Rn6s26ps7Fr7s"Ra7s2Dựa vào bảng ta thấy, số electron lớp bên ngoài cùng tăng từ 1 (nhóm IA) mang đến 8 (nhóm VIIIA). Điều này được lặp lại khi chuyền tự chu kì này sang chu kì khác, ta nói rằng: Chứng đổi khác một phương pháp tuần hoàn.Như thế, sự biên thay đổi tuần hoàn về câu hình electron phần ngoài cùng của nguyên tủ các nguyên tô khi năng lượng điện hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của việc biên dổi tuần hoàn tính chắt của các nguyên tô.CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN Tố NHÓM ACấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố team ANguyên tử các nguyên tố trong cùng một đội A bao gồm cùng số electron phần bên ngoài cùng. Chính vì sự giống nhau về cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử là nguyên nhàn của việc giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố vào cùng một nhóm A.Số lắp thêm tự của nhóm (IA, IIA,...) cho thấy số electron ở lớp ngoài cùng cùng đồng thời cũng bởi đúng số electron hóa trị trong nguyên tử của những nguyên tô’ đó.Các electron hóa trị của những nguyên tố trực thuộc hai đội A đầu là electron s, các nguyên tố kia là những nguyên tố s. Những electron hóa trị của những nguyên tô" trực thuộc 6 nhóm A tiếp theo sau là những electron s và p, các nguyên tố kia là các nguyên tô" p. (trừ He).Một sô" đội A tiêu biểuNhóm VIIIA là nhóm khí hiếm, gồm những nguyên tô" heli, neon, agon, kripton, xenon và rađon.Nguyên tử của các nguyện tô" trong team (trừ heli) đều phải sở hữu 8 electron ở phần bên ngoài cùng (cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là ns"npb), Đó là thông số kỹ thuật electron bền vững.Nhóm IA là nhóm sắt kẽm kim loại kiềm gồm các nguyên tô liti, natri, kali, rubiđi, xesi (ngoài ra còn tồn tại nguyên tố phóng xạ franxi).Nguyên tứ cùa những nguyên tô" kim loại kiềm chỉ có 1 electron ở phần ngoài cùng (cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns1).Các sắt kẽm kim loại kiềm là những kim loại điển hình, thường sẽ có những bội phản ứng sau:Tác dụng mạnh dạn với oxi tạo nên thành oxit bazơ tung trong nước, lấy một ví dụ Li2O, Na2O,...Tác dụng mạnh dạn với nước ớ nhiệt độ thường tạo thành thành hiđro cùng hiđroxit kiềm mạnh, vi dụ NaOH, KOH,...Tác dụng với những phi kim khác chế tác thành muối, lấy một ví dụ NaCl, K2S,...Nhóm VIIA là nhỏm halogen, gồm những nguyên tố: ílo, clo. Brom, iot (ngoài ra còn tồn tại nguyên tô" phóng xạ atatin).Nguyên từ của các nguyên tô" halogen gồm 7 electron ó" phần ngoài cùng (câ"u hình electron ở phần ngoài .cùng là ns"np"1).ơ dạng đơn chất, các phân tứ halogen bao gồm hai nguyên tử: F2, Cl2, Br2,12. Đó là các phi kim điển hình, thường sẽ có những phản ứng sau:— tác dụng với kim loại cho các muối như: KBr, AlCl;,,...Tác dụng cùng với hiđro chế tạo thàíih hồ hết hợp chất khí HF, HC1. HBr, HI; trong dung dịch nước chúng là hầu như axit.Hiđroxit của các halogen là phần nhiều axit, ví dụ: HC1O, HC1O;(.B. BÀI TẬPCác nguyên tô nằm trong cùng một đội nhóm .4 tất cả tinh chát hóa học. Tương tự nhau, vi vó nguyên tứ cứa những nguyên tô đội A có:Số electron như nhau.Sô lớp electron như nhau.c. Số electron thuộc phần bên ngoài cùng như nhau.D. Thuộc số electron s ha.y p.Chọn lời giải dùng.Đáp sô": Đáp án c GBTHÓA HỌC 10 - 31Sự biến chuyển thiên tịnli chất của những nguyên tố ở trong chu kì sau lại dược lặp lại như chu kì trước là do:Sự lặp lại tinh chât kim loại của các nguyên tô sinh hoạt chu ki sau so l ới chu kì trước.Sự lặp lại đặc điểm phi kim của những nguyên tố ã chu kì sau đối với chu kì trước.c. Sự lặp lại câu hỉnh electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố nghỉ ngơi chu kì sau đối với chu kì trước (ờ tía chu ki đáu).D. Sự lặp lại tinh chất hóa học của những nguyên tố ngơi nghỉ chu kỉ sau so vái chu ki trước.Chọn đáp án đúng.Đáp sô": Đáp án cNhững nguyên tố thuộc nhóm A như thế nào là các nguyên tố s. Nguyên tố p? Số electron thuộc lớp ngoài cùng vào nguyên tử của các nguyên tố s với p khác nhau như thể nào?GiảiNhững nguyên tô" thuộc team IA, IIA là những nguyên tô" s.Những nguyên tô" thuộc nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA là những nguyên tố p (trừ He).Số electron thuộc phần bên ngoài cùng vào nguyên tử của những nguyên tô" s là một trong những và 2. Sô electron thuộc phần bên ngoài cùng trong nguyên tử của những nguyên tô" p. Là 3, 4, 5, 6, 7, 8.Những nguyên tố làm sao dứng đáu các chu kì? thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố dó có đặc điếm phổ biến gỉ?GiảiNhững nguyên tô" sắt kẽm kim loại kiềm đứng đầu các chu kì. Câ"u hình electron của nguyên tử các nguyên tô kim loại kiềm gồm le lớp ngoài cùng.Những nguyên tô nào đứng cuỏi những chu kì? thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố đó tất cả dặc điểm bình thường gì?GiảiNhững nguyên tô" khí hãn hữu đứng cuối các chu kì.Câ"u hình electron cùa nguyên tử các nguyên tô" khí thảng hoặc cộ 8e ở phần ngoài cùng (riêng He là 2e).Một nguyên tố sinh hoạt chu kỉ 3. Team VIA trong búng tuần hoàn những nguyên tố hóa học. Hỏi: ai Nguyên tử của thành phần đó tất cả bao nhiêu electron ờ lớp electron ko kể cùng?Các electron xung quanh cùng ở ớ lớp electron thừ mấy?Viết cấu hình electron cùa nguyên tử nguycn đánh trên.GiảiNguyên tô" sinh sống chu kì 3 nhóm VIA nên suy ra nguyên tử của nguyên tô" này có 6e ở lớp bên ngoài cùng, là lớp lắp thêm ba.Cấu hình electron là: ls2 2s2 2pH 3s2 sp"1Một sô thành phần có thông số kỹ thuật electron cùa nguyên tử như sau:lss2s22p4;ls-2s-2p:l;ls32s22pli3s23pl;Is- 2s-2p63s-3pHãy khẳng định số electron hóa trị ciia từng nguyên tư.Hãy xác dinh vị tri cứa bọn chúng tchu ki. Nhóm) vào báng tuần hoàn những nguyên tố hóa học.Giảils22s22p4:ls22s22p3:ls22s22pH3s23p":ls22s22p63s23p5:Sô electron hóa trị Clia từng nguyên tô: tất cả 6 electron hóa trị. Bao gồm 5 electron hóa trị.


Bạn đang xem: Giải hóa 10 bài 8


Xem thêm: Hóa Trị Và Số Oxi Hóa Của Một Nguyên Tố Là Điện Tích Của Nguyên Tử

Tất cả 3 electron hóa trị. Bao gồm 7 electron hóa trị.Vị trí (chu kì, nhóm) của các nguyên tô:Dựa vào câu hình electron của nguyên tử cho biết:Số lớp electron suy ra số đồ vật tự của chu kì.Các electron phần ngoài cùng là electron s và electron phường nên chúng hồ hết là nguyên tô’ p, vì vậy chúng thuộc đội A, vì thế số electron ngoại trừ cùng cho thấy thêm sô’ trang bị tự của nhóm.