Bài học trình làng nội dung: Hệ trục tọa độ. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi chúng ta học sinh đề xuất nắm được cách thức để xử lý các bài xích toán. Dựa vào cấu tạo SGK toán lớp 10, orsini-gotha.com vẫn tóm tắt lại hệ thống định hướng và lí giải giải những bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hy vọng rằng, đây đang là tài liệu hữu ích giúp những em học tập tập tốt hơn
Bạn đang xem: Giải toán 10 hình bài 4

*

A. Tổng vừa lòng kiến thức

I. Hệ trục tọa độ

Hệ trục tọa độ$(O;overrightarrowi;overrightarrowj)$ có hai trục$(O;overrightarrowi)$ và$(O;overrightarrowj)$. Ký hiệu: Oxy.Điểm O là gốc thông thường tọa độ.$(O;overrightarrowi)$ call là trục hoành. Ký hiệu: Ox.$(O;overrightarrowj)$ hotline là trục tung. Ký hiệu: Oy.$left | overrightarrowi ight |=left | overrightarrowj ight |=1$

1. Tọa độ của vectơ

Nếu$overrightarrowu=(x;y)$ ,ta có:
$overrightarrowu=xoverrightarrowi+yoverrightarrowj$
Nếu $overrightarrowu=(x;y)$ , $overrightarrowu"=(x";y")$ , ta có:
$overrightarrowu=overrightarrowu"left{eginmatrixx=x" và \ y=y" và endmatrix ight. $

2. Tọa độ của một điểm

Cho hai điểm$A(x_A;y_A)$ và$B(x_B;y_B)$ ,ta có:
$overrightarrowAB=(x_B-x_A;y_B-y_A)$

3. Tọa độ của các vectơ$overrightarrowu+overrightarrowv$ ,$overrightarrowu-overrightarrowv$ ,$koverrightarrowu$

Cho $overrightarrowu=(u_1;u_2)$ , $overrightarrowv=(v_1;v_2)$ , ta có:

$overrightarrowu+overrightarrowv=(u_1+v_1;u_2+v_2)$

$overrightarrowu-overrightarrowv=(u_1-v_1;u_2-v_2)$

$koverrightarrowu=(ku_1;ku_2)$

Chú ý:

Hai vectơ $overrightarrowu;overrightarrowv$ thuộc phương $left{eginmatrixu_1=kv_1 và \ u_2=kv_2 & endmatrix ight.$

II.

Xem thêm: Cách Tính Căn Bậc Hai + Bài Tập Vận Dụng, Căn Bậc 2, Công Thức Tính Căn Bậc 2 Và Bài Tập

Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng. Tọa độ của trọng tâm tam giác

Với$I(x_I;y_I)$ là trung điểm đoạn thẳng AB có$A(x_A;y_A)$ và$B(x_B;y_B)$ , ta có:
$x_I=fracx_A+x_B2 ; y_I=fracy_A+y_B2$
Với $G(x_G;y_G)$ là giữa trung tâm tam giác ABC có $A(x_A;y_A)$ , $B(x_B;y_B)$ và $C(x_C;y_C)$ , ta có:

$x_G=fracx_A+x_B+x_C3$ ;

Lịch thi đấu World Cup