- cách 2: điều tra khảo sát sự vươn lên là thiên của hàm số $hleft( x ight) = fleft( x ight) - gleft( x ight)$ bên trên TXĐ.

Bạn đang xem: Giao điểm của 2 đồ thị hàm số

+ Tính $h'left( x ight)$, giải phương trình $h'left( x ight) = 0$ tìm các nghiệm và những điểm $h'left( x ight)$ không xác định.

+ Xét lốt $h'left( x ight)$ và lập bảng đổi mới thiên.

- bước 3: tóm lại số giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = fleft( x ight)$ với $y = gleft( x ight)$.

+ Số giao điểm của hai đồ vật thị hàm số $y = fleft( x ight)$ và $y = gleft( x ight)$ là số giao điểm của đồ gia dụng thị hàm số $hleft( x ight)$ cùng với trục hoành (đường thẳng $y = 0$)


Phương pháp giải những bài toán tương giao thiết bị thị --- Xem bỏ ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV orsini-gotha.com


Phương trình hoành độ giao điểm: $3x^2 = x^3 + x^2 + x + 1 Leftrightarrow x^3 - 2x^2 + x + 1 = 0$.

Xét hàm $fleft( x ight) = x^3 - 2x^2 + x + 1$ ta có:

$f'left( x ight) = 3x^2 - 4x + 1 = 0 Leftrightarrow left< egingathered x = 1 Rightarrow fleft( 1 ight) = 1 hfill \ x = dfrac13 Rightarrow fleft( dfrac13 ight) = dfrac3127 hfill \ endgathered ight.$ 

Bảng biến đổi thiên:


*

Từ bảng biến hóa thiên ta thấy đường thẳng $y = 0$ chỉ cắt đồ thị hàm số trên $1$ điểm duy nhất yêu cầu hai vật dụng thị hàm số giảm nhau tại độc nhất vô nhị $1$ điểm.


Đáp án yêu cầu chọn là: b


*


HS thường nhầm lẫn khi thấy hàm bậc bố có 2 cực trị thì vội vàng vàng tóm lại phương trình tất cả 3 nghiệm nên lựa chọn nhầm câu trả lời D là sai.

Có thể bao gồm cách làm cho khác là dùng laptop giải phương trình hoành độ giao điểm ta tìm đc 1 nghiệm cần kết luận có 1 giao điểm.


...

Bài tập có liên quan


Khảo gần kề sự vươn lên là thiên và vẽ đồ vật thị hàm số (tương giao thiết bị thị) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tọa độ giao điểm của đường thẳng $d:y = 3x$ với parabol $left( phường ight):y = 2x^2 + 1$ là:


Số giao điểm của thứ thị hàm số $y = x^3 - 2x^2 + x - 1$ và đường thẳng $y = 1 - 2x$ là:


Cho hai vật thị hàm số $y = x^3 + 2x^2 - x + 1$ và đồ thị hàm số $y = x^2 - x + 3$ có toàn bộ bao nhiêu điểm chung?


Các vật dụng thị hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 2$ và $y = - x^2 + 4$ có toàn bộ bao nhiêu điểm chung?


Số giao điểm của hai thiết bị thị hàm số $y = 3x^2$ với $y = x^3 + x^2 + x + 1$ là:


Tìm $m$ nhằm phương trình $x^5 + x^3 - sqrt 1 - x + m = 0$ tất cả nghiệm trên $left( - infty ;1 ight>$.


Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 + m$ bao gồm đồ thị $left( C ight)$.Để trang bị thị $left( C ight)$ cắt trục hoành tại bố điểm $A,B,C$ làm thế nào cho $C$ là trung điểm của $AB$ thì cực hiếm của thông số $m$ là:


Biết mặt đường thẳng $y = mx + 1$ cắt đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ tại bố điểm phân biệt. Toàn bộ các cực hiếm thực của thông số $m$ là:


Cho hàm số $y = x^3 - left( m + 3 ight)x^2 + left( 2m - 1 ight)x + 3left( m + 1 ight)$. Tập hợp toàn bộ các quý giá của $m$ đựng đồ thị hàm số sẽ cho cắt trục hoành tại cha điểm phân biệt bao gồm hoành độ âm là:


Tìm $m$ chứa đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ giảm đường trực tiếp $y = mleft( x - 1 ight)$ tại cha điểm phân biệt gồm hoành độ $x_1,x_2,x_3$ thỏa mãn nhu cầu $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 5$.


Tìm điều kiện của $m$ đựng đồ thị hàm số $left( C_m ight):y = x^4 - mx^2 + m - 1$ cắt trục hoành trên $4$ điểm phân biệt.


Cho hàm số $y = x^4 - 2left( 2m + 1 ight)x^2 + 4m^2$$left( 1 ight)$. Các giá trị của thông số $m$ chứa đồ thị hàm số$left( 1 ight)$ giảm trục hoành trên $4$ điểm phân biệt có hoành độ $x_1,x_2,x_3,x_4$ đống ý $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 6$


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ xác minh trên $Rackslash left - 1;,1 ight$, liên tiếp trên mỗi khoảng khẳng định và gồm bảng trở nên thiên sau:


*

Tìm tất cả các giá trị thực của thông số m làm sao cho đường trực tiếp $y = 2m + 1$ giảm đồ thị hàm số $y = fleft( x ight)$ tại nhì điểm phân biệt.


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) bao gồm đồ thị như hình vẽ. Với các giá trị như thế nào của thông số m thì phương trình (fleft( x ight ight) = 3m + 1) tất cả bốn nghiệm phân biệt.


*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tiếp tục trên (mathbbR) và tất cả đồ thị như mẫu vẽ bên. Số nghiệm của phương trình (left| fleft( x ight) ight| = 2) là:


*

Cho hàm số bậc tía (y = fleft( x ight)) gồm đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình (fleft( x ight) = 3) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tiếp tục trên (mathbbR) và bao gồm đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu cực hiếm nguyên của thông số (m) nhằm phương trình (fleft( ight) = fleft( m^2 + 4m + 4 ight)) tất cả nghiệm?


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tục trên (mathbbR) và tất cả bảng biến thiên như sau


Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) làm thế nào để cho phương trình (2fleft( sin x - cos x ight) = m - 1) gồm hai nghiệmphân biệt trên khoảng tầm (left( - dfracpi 4;dfrac3pi 4 ight)?)


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của thông số (m) để phương trình (fleft( x ight) = log _2m) có hai nghiệm phân biệt.


Cho hàm số bậc bố (y = fleft( x ight)) bao gồm bảng biến hóa thiên trong hình dưới:

*

Số nghiệm của phương trình (fleft( x ight) = - 0,5) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) và gồm bảng thay đổi thiên như hình vẽ

*

Phương trình (left| fleft( 3x + 1 ight) - 2 ight| = 5) tất cả bao nhiêu nghiệm?


Có toàn bộ bao nhiêu quý giá nguyên ở trong đoạn (left< - 2020;2020 ight>) của tham số m để mặt đường thẳng (y = x + m) giảm đồ thị hàm số (y = dfrac2x - 3x - 1) tại nhị điểm phân biệt?


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) và tất cả đồ thị như hình mẫu vẽ bên. Số nghiệm của phương trình (fleft( 1 - fleft( x ight) ight) = 2) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) bao gồm bảng vươn lên là thiên:

*

Tìm toàn bộ các giá trị của (m) để bất phương trình (fleft( 3 - x^2 ight) ge m) vô nghiệm?


Cho hàm số (y = x^3 + 2mx^2 + left( m + 3 ight)x + 4,,,left( C_m ight)). Giá trị của thông số (m) để con đường thẳng (left( d ight):y = x + 4) giảm (left( C_m ight)) tại bố điểm rành mạch (Aleft( 0;4 ight),,,B,,,C) làm thế nào cho tam giác (KBC) có diện tích bằng (8sqrt 2 ) cùng với điểm (Kleft( 1;3 ight)) là:


Cho hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3$. Tìm toàn bộ các quý hiếm của thông số $m$ làm thế nào cho phương trình $left| x^4 - 4x^2 + 3 ight| = m$ bao gồm $4$ nghiệm phân biệt.


Cho (y = fleft( x ight)) là hàm đa thức bậc 3 và tất cả đồ thị như mẫu vẽ bên. Hỏi phương trình (fleft< fleft( cos x ight) - 1 ight> = 0) bao gồm bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn (left< 0;3pi ight>)?


Cho hàm số (y = fleft( x ight) = 2^2019x^3 + 3.2^2018x^2 - 2018) tất cả đồ thị giảm trục hoành tại ba điểm phân biệt bao gồm hoành độ (x_1;x_2;x_3). Tính giá trị biểu thức (P = dfrac1f"left( x_1 ight) + dfrac1f"left( x_2 ight) + dfrac1f"left( x_3 ight).)


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) và bao gồm đồ thị như hình vẽ. Tổng toàn bộ giá trị nguyên của tham số (m) để phương trình (fleft( sqrt 2fleft( cos x ight) ight) = m) có nghiệm (x in left< dfracpi 2;pi ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) là hàm số nhiều thức bậc bốn. Biết (fleft( 0 ight) = 0) với đồ thị hàm số (y = f"left( x ight)) bao gồm hình vẽ mặt dưới.

*

Tập nghiệm của phương trình (fleft( left ight) = m) (với (m) là tham số) trên đoạn (left< 0;3pi ight>) gồm tối đa bao nhiêu phần tử?


Cho hàm số (y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d) gồm đồ thị như hình dưới đây

*

Có toàn bộ bao nhiêu cực hiếm nguyên của thông số (m in left( - 5;5 ight)) nhằm phương trình (f^2(x) - (m + 4)left| f(x) ight| + 2m + 4 = 0) có (6) nghiệm phân biệt


Có từng nào giá trị nguyên của m để phương trình sau gồm 8 nghiệm thực phân biệt

(left( - 1 ight)^2 - left( m - 5 ight)left| x ight|left( left ight) + 1 - m = 0)


Cho hàm số (fleft( x ight)) tất cả bảng biến chuyển thiên như sau:

*

Số nghiệm nằm trong đoạn (left< 0;dfrac5pi 2 ight>) của phương trình (fleft( sin ,x ight) = 1) là:


Tìm $m e 0$ nhằm phương trình $x^2left| x - 3 ight| = m + dfrac1m$ gồm 4 nghiệm phân biệt.


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tục trên (mathbbR) và có đồ thị như hình vẽ.

*

Có từng nào giá trị nguyên của tham số (m) nhằm phương trình (fleft( fleft( x ight) + m ight) + 1 = fleft( x ight) + m) gồm đúng 3 nghiệm riêng biệt trên (left< - 1;1 ight>).


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) và có bảng đổi thay thiên như hình vẽ.

*

Có bao nhiêu giá trị nguyên của thông số (m) nhằm phương trình (fleft( ight) = 1) gồm đúng 2 nghiệm bên trên (left< - 1;1 ight>).


Tìm $m$ để phương trình $2^3 - 9x^2 + 12left| x ight| = m$ tất cả $6$ nghiệm phân biệt.


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tiếp tục trên (mathbbR) gồm bảng vươn lên là thiên như hình vẽ:

*

Số nghiệm của phương trình (left| fleft( fleft( x ight) ight) ight| = 2) là:


Cho hàm số (y = dfracx1 - x,,left( C ight)) cùng điểm (Aleft( - 1;1 ight)). Tìm kiếm (m) để con đường thẳng (d:,,y = mx - m - 1) cắt (left( C ight)) tại 2 điểm rõ ràng (M,,,N) làm sao để cho (AM^2 + AN^2) đạt giá bán trị nhỏ nhất.


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Đồ thị hàm số (y = - x^4 + 4x^2 - 3) cắt trục tung tại điểm bao gồm tung độ bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) tất cả bảng vươn lên là thiên như sau:

*

Phương trình (fleft( x^2 - 1 ight) + 1 = 0) có bao nhiêu nghiệm thực?


Cho hàm số bậc tía (y = fleft( x ight)) tất cả đồ thị như hình vẽ bên dưới.

*

Số nghiệm thực của phương trình (left| fleft( x^3 - 3x ight) ight| = dfrac23) là


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

*

Hỏi phương trình (fleft( 2 - fleft( x ight) ight) = 1) có toàn bộ bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) và gồm đồ thị như hình vẽ bên dưới đây. Tập hợp tất cả các quý hiếm thực của thông số (m) để phương trình (fleft( sqrt 4 - x^2 ight) = m) gồm nghiệm thuộc nửa khoảng chừng (left< - sqrt 2 ;sqrt 3 ight)) là

*


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có đồ thị như hình mẫu vẽ sau. Tất cả bao nhiêu quý hiếm nguyên của (m) để phương trình (fleft( sin x ight) = m) bao gồm đúng nhị nghiệm trên đoạn (left< 0;pi ight>).

Xem thêm: Bộ Thiệp Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Nam Giới, Bộ Thiệp Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Đàn Ông 19/11

*


Cho hàm số (y = x^3 - (2m + 1)x^2 )(+ left( m^2 - m + 3 ight)x )(+ 2m^2 - 3m)

Số cực hiếm nguyên của (m) ở trong (( - 20;10)) chứa đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại tía điểm phân biệt bao gồm hoành độ âm là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.