Download Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF Full ✓ Tài liệu Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính Trị Quốc Gia ✓ Sách Tư tưởng Hồ Chí Minh sử dụng giảng dạy tại trường đại học, cao đẳng ✓ Tải xuống tài liệu miễn phí.

Bạn đang xem: Giáo trình tư tưởng hồ chí minh không chuyên pdf


*

Nhan đề:Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ khoá:Tài liệu học tậpGiáo dụcGiáo trìnhGiải phóng dân tộcChủ nghĩa xã hộiĐảng cộng sản Việt NamXây dựng nhà nước
Năm xuất bản:Xuất bản lần thứ 10
Nhà xuất bản:Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tóm tắt:Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 8 chương, đây là tài liệu dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc học tập tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế.

Mục lục:

Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí MinhChương I: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí MinhChương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộcChương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamChương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt NamChương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tếChương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dânChương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

Review sách

Dựa trên định hướng cơ bản các văn kiện đại hội của Đảng Cộng sản Việt nam, các nhàkhoa học đã đưa ra định nghĩa:

“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấnđề cơ bản của cách mạng Việt Nam; từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xãhội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vàođiều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người”

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lý luận, tư tưởng Hồ Chí Minh có cấu trúc logic chặt chẽ và có hạt nhân cốt lõi, đó là tư tưởng về độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên và toàn dân biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, cái thiện, ghét cái ác, cái xấu. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh giúp nâng cao lòng tự hào về Người, về Đảng Cộng sản, về tổ quốc Việt Nam, tự nguyện ” Sống, chiến đấu, lao động, và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Xem thêm: Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng Của Nước Ta Hiện Nay, Ví Dụ Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng

Trên cơ sở kiến thức đã được học, sinh viên vận dụng vào cuộc sống, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt chức trách của mình, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.

Lịch thi đấu World Cup