Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chủng loại chữ ký là giấy ý kiến đề xuất sử dụng mang đến trường hợp đơn vị chức năng có đổi khác về hồ nước sơ pháp luật hoặc mẫu dấu, mẫu chữ cam kết được phát hành kèm theo Nghị định 11/2020 về thủ tục hành bao gồm thuộc nghành nghề dịch vụ Kho bạc bẽo Nhà nước.

Bạn đang xem: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký theo thông tư 61

1. Chuyển đổi mẫu dấu, chủng loại chữ cam kết của tài khoản tại Kho bội nghĩa Nhà nước được phép tắc ra sao?

Thay đổi mẫu dấu, mẫu mã chữ cam kết của thông tin tài khoản tại Kho tệ bạc Nhà nước được dụng cụ tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Thông bốn 18/2020/TT-BTC, ví dụ như sau:

Trường hợp đổi khác mẫu dấu, đổi khác mẫu chữ ký kết của người ký chữ ký kết thứ nhất, tín đồ ký chữ ký kết thứ hai, hoặc biến đổi người ký kết ủy quyền chủ tài khoản, bạn ký ủy quyền kế toán trưởng/phụ trách kế toán so cùng với lần đăng ký trước: đơn vị, tổ chức triển khai lập Giấy đề nghị chuyển đổi mẫu dấu, mẫu chữ cam kết (Ký hiệu 02/MTK ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP) gởi KBNN địa điểm giao dịch.

Một số sách vở liên quan:

thủ tục khắc con dấu và cấp giấy ghi nhận đăng ký mẫu dấu Thông bốn 09/2011/TT-BCT phép tắc về bài toán quản lý, sử dụng chữ ký kết số, chứng từ số với dịch vụ xác thực chữ ký kết số Giấy nộp chi phí vào ngân sách nhà nước

2. Giấy đề nghị đổi khác mẫu dấu mẫu mã chữ cam kết Nghị định 11

Sau đây là mẫu đề nghị chuyển đổi mẫu dấu chủng loại chữ ký mới nhất được ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

Mẫu số 18Ký hiệu: 02/MTK

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ

□ thay đổi hồ sơ pháp lý □ biến hóa mẫu lốt □ biến đổi mẫu chữ ký

Mã số hồ sơ: ……………………

Kính gởi Kho bạc đãi Nhà nước: …………….……………………………………………………………..

Tên đối kháng vị: ……………………………………..………………. Mã ĐVQHNS: ……………………….

QĐ thành lập và hoạt động số: vì chưng cơ quan: ..……….. Cung cấp Ngày/tháng/năm: ………………………………

Tên cơ quan cấp trên: ………………………….…………………………………………………………..

Họ với tên chủ tài khoản: …………………………………………………………………………………..

Văn bạn dạng bổ nhiệm số ……………………………………….Ngày/tháng/năm ………………

Họ và tên kế toán tài chính trưởng: ………………………………………………………………………………….

Văn bản bổ nhiệm số Ngày/tháng/năm ………….

Lý bởi vì thay đổi: …………………………………………………………………………………………………

Mẫu dấu, chủng loại chữ ký:

Chữ ký kết thứ nhất

Mẫu chữ ký kết số (1) cùng (2) của fan ký chữ ký đầu tiên phải kiểu như nhau

(01 Chủ tài khoản và 03 bạn được ủy quyền)

Chữ ký kết thứ hai

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của tín đồ ký chữ ký kết thứ hai nên giống nhau

(01 kế toán tài chính trưởng cùng 02 tín đồ được ủy quyền)

Chủ tài khoản

Họ tên:

Chức vụ:

1

2

Kế toán trưởng

Họ tên:

1

2

Người được uỷ quyền

Họ tên:

Chức vụ:

1

2

Người được uỷ quyền

Họ tên:

Chức vụ:

1

2

Người được uỷ quyền

Họ tên:

Chức vụ:

1

2

Người được uỷ quyền

Họ tên:

Chức vụ:

1

2

Ngưòĩ được uỷ quyền

Họ tên:

Chức vụ:

1

2

Mẫu dấu: (1) (2)

THAY ĐỔI NÀY ÁP DỤNG mang lại TÀI KHOẢN:

STT PHẦN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ GIAO DỊCH PHẦN DÀNH đến KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Kho bạc bẽo Nhà nước chấp nhận đăng ký sử dụng tài khoản theo đưa ra tiết Có giá trị mang đến ngày

Tài khoản dự toán

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn gớm phí, Chủ đầu tư có những dự án, dự án từ khá nhiều nguồn vốn thuộc các cấp chi phí đối với thông tin tài khoản dự toán)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA

Mã mối cung cấp NSNN ….. Tuỳ thuộc NS……

Nội dung giao dịch:………………….

………………………………………….

……………………………………………………..

………..
2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA

Mã nguồn NSNN …..thuộc cung cấp NS…..

Nội dung giao dịch:………………….

………………………………………….

…………………………………………………….

………..
…. ……….. ……….. ………..

Tài khoản chi phí gửi, có đặc điểm tiền gửi

(Đăng ký thực hiện đồng thời những TK vào trường hợp đối chọi vị giao dịch đăng ký kết nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có đặc thù tiền giữ hộ khác nhau)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA…….

thuộc cung cấp NS … Mã CTMT, DA cùng HTCT

Nội dung giao dịch:………….

…………………………………

……………………………………………………..

………..
2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA…….

thuộc cấp NS … Mã CTMT, DA và HTCT

Nội dung giao dịch:………….

…………………………………

……………………………………………………..

………..
……….. ……….. ………..

Tài khoản thu, chi của cơ quan cai quản thu

(Đăng ký sử dụng đồng thời những TK trong trường hợp đối chọi vị giao dịch thanh toán đăng ký nhiều thông tin tài khoản tiền gửi, tài khoản có đặc điểm tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã CQ thu: ……………………

Nội dung giao dịch: ………………..

………………………………………….

……………………………………………………

2

1.2. Mã CQ thu: ……………………

Nội dung giao dịch: ………………..

…………………………………………

……………………………………………………

………. ………. ……….

………., ngày … tháng……. Năm ….

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DÀNH đến KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc tình Nhà nước gật đầu đồng ý theo yêu cầu biến đổi mẫu dấu, mẫu mã chữ ký thông tin tài khoản của solo vị:

Ngày tài khoản bắt đầu có hiệu lực: ……………………………………………………………………………

Đã kiểm soát tương đối đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Duyệt y

….., ngày … tháng…. Năm ….

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Giấy đề nghị biến đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký bắt đầu nhất

Mời các bạn tham khảo Mẫu chuyển đổi chữ cam kết 02/MTK theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định thủ tục hành chính nghành nghề Kho bạc đãi Nhà nước

*

4. Chủng loại Giấy đề nghị biến đổi mẫu dấu, mẫu mã chữ cam kết – mẫu mã số 02/MTK theo Thông tứ 61/2014

Mẫu số: 02/MTK

GIẤY ĐỀ NGHỊ ráng ĐỔI MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ

(Sử dụng mang đến trường hợp đơn vị chức năng có biến hóa về hồ sơ pháp luật hoặc mẫu dấu, chủng loại chữ ký)

Mã số hồ sơ: (1)……………………….

Kính nhờ cất hộ Kho bội nghĩa Nhà nước:………………………………………………………………………..

Tên solo vị: (2)……………………………………….. Mã ĐVQHNS………………………………

QĐ thành lập và hoạt động số: (3)…………… do cơ quan: (4)………. Cấp ngày/tháng/năm: (5)……….

Tên cơ quan cung cấp trên:………………………………………………………………………………..

Họ và tên công ty tài khoản:………………………………………………………………………………

CMND số:…………….. Cấp ngày/tháng/năm ………………. Chỗ cấp………………………..

QĐ chỉ định chức vụ của Chủ thông tin tài khoản số ………………..Ngày/tháng/năm…………….

Họ và tên kế toán tài chính trưởng:………………………………………………………………………….

QĐ chỉ định chức vụ của kế toán trưởng ………………….Ngày/tháng/năm……………

Thay thay đổi này áp dụng so với tài khoản: (6)…………………………………………………….

Lý vì chưng thay đổi: (7)…………………………………………………………………………………..

Mẫu dấu, mẫu mã chữ ký:

Chữ cam kết thứ nhất(01 Chủ tài khoản và 03 fan được ủy quyền) Chữ ký thứ hai(01 kế toán trưởng và 02 bạn được ủy quyền)
Chủ tài khoảnHọ tên:…………………….Chức vụ:…………………. 1……………………2…………………… Kế toán trưởngHọ tên:…………………..…………………………….. 1……………………2……………………
Người được ủy quyềnHọ tên:…………………….Chức vụ:…………………. 1……………………2…………………… Người được ủy quyềnHọ tên:…………………….Chức vụ:…………………. 1……………………2……………………
Người được ủy quyềnHọ tên:…………………….Chức vụ:…………………. 1……………………2…………………… Người được ủy quyềnHọ tên:…………………….Chức vụ:…………………. 1……………………2……………………
Người được ủy quyềnHọ tên:…………………….Chức vụ:…………………. 1……………………2……………………

Mẫu dấu: (1) (2)

Mẫu chữ cam kết số (1) với (2) của tín đồ ký chữ ký đầu tiên và người ký chữ ký thứ hai yêu cầu giống nhau.

………, ngày….. Tháng….. Năm……

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ chúng ta tên với đóng dấu)

DÀNH mang đến KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc tình Nhà nước đồng ý theo yêu cầu đk sử dụng thông tin tài khoản của solo vị:

Ngày ban đầu hoạt động: ……………..Có giá chỉ trị cho ngày:…………………………….

Đã kiểm soát không hề thiếu hồ sơ theo quy định.

Trưởng chống (bộ phận) kế toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

Duyệt y

……, ngày….. Tháng….. Năm…..

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên với đóng dấu)

Lưu ý:

(1): KBNN ghi theo Mã hồ nước sơ đầu tiên của đơn vị

(2): ghi theo chủng loại dấu đăng ký

(3), (4), (5): Ghi số quyết định, tên ban ngành ra quyết định, ngày/tháng/năm của quyết định

(6): Nếu đối chọi vị có tương đối nhiều nguồn vốn, chủ đầu tư chi tiêu có nhiều dự án công trình sự biến đổi áp dụng đối với nhiều TK tương ứng, thực hiện Bảng kê đk sử dụng tài khoản chi tiết

(7): Ghi rõ nội dung thay đổi do biến hóa hồ sơ, mẫu dấu, chủng loại chữ cam kết thứ nhất, chủng loại chữ ký kết thứ hai

(8), (9): Đối cùng với TK dự trù ghi theo mã tài khoản dự trù TK 95x (nếu solo vị có nhiều nguồn vốn, Chủ chi tiêu có nhiều dự án phải đăng ký sử dụng những TK tương ứng, KBNN ghi rõ số với tên tài khoản trên Bảng kê đăng ký sử dụng thông tin tài khoản chi tiết), KBNN hạch toán, ghi số thông tin tài khoản chi giá cả theo triệu chứng từ thực tiễn phát sinh: Thực chi, nhất thời ứng, ứng trước…

5. áp dụng con vệt chưa đăng ký mẫu bị xử vạc bao nhiêu?

Điều 44 hiện tượng Doanh nghiệp năm trước quy định:

1. Doanh nghiệp tất cả quyền ra quyết định về hình thức, số lượng và nội dung bé dấu của doanh nghiệp. Nội dung bé dấu cần thể hiện tại những tin tức sau đây:

a) tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

2. Trước lúc sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký sale để đăng tải công khai trên Cổng thông tin đất nước về đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 2 Môn Tiếng Việt Năm 2019, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 2 Môn Tiếng Việt

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 167/2013/NĐ-CP hình thức Phạt chi phí từ 2.000.000 đồng mang lại 3.000.000 đồng so với một trong số những hành vi sau đây:

h) Không thông báo mẫu dấu với những cơ quan tất cả thẩm quyền trước lúc sử dụng;

Như vậy, theo pháp luật trên thì trước lúc sử dụng, doanh nghiệp bao gồm nghĩa vụ thông tin mẫu con dấu với cơ quan đk kinh doanh. Giả dụ không thông báo mẫu vết với các cơ quan bao gồm thẩm quyền trước lúc sử dụng, doanh nghiệp có khả năng sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng cho 3.000.000 đồng.