Bài học tập Listening Unit 11 tiếng Anh lớp 10 phía dẫn những em nghe hiểu nội dung bài học kinh nghiệm về vườn đất nước nổi tiếng ở Việt Nam, qua nội dung bài nghe hoàn toàn có thể trả lời thắc mắc trong bài học và hoàn thành thông tin còn thiếu.Bạn sẽ xem: trình làng vườn non sông cúc phương bằng tiếng anh

1. Before You Listen Unit 11 Lớp 10

2. While You Listen Unit 11 Lớp 10

2.1.Unit 11 Listening Task 1

2.2.Unit 11 Listening Task 2

3. After You Listen Unit 11 Lớp 10

4. Tapescript Listening Unit 11 Lớp 10

Work in groups. Ask & answer the following questions.

Bạn đang xem: Giới thiệu vườn quốc gia cúc phương bằng tiếng anh

(Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

1.Where is Cuc Phuong National Park? (Vườn tổ quốc Cúc Phương nghỉ ngơi đâu?)

2.What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park? (Diện tích rừng nhiệt đới gió mùa trong Vườn giang sơn Cúc Phương là bao nhiêu?)

3.When is the best time to visit Cuc Phuong National Park? (Thời gian làm sao là phù hợp nhất để du lịch thăm quan Vườn nước nhà Cúc Phương?)

4.What can be seen in Cuc Phuong National Park? (Những gì có thể được thấy trong Vườn quốc gia Cúc Phương?)

Guide khổng lồ answer

1. Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres southwest of Hanoi.

2. The area of the rainforest in Cue Phuong National Park is 200 square kilometres.

3. The best time lớn visit Cuc Phuong National Park is the dry season, from October lớn April.

4. In Cuc Phuong National Park we can see butterflies, caves and the one-thousand-year-old tree.

2. While You Listen Unit 11 Lớp 10

2.1. Unit 11 Listening Task 1

Listen và fill in the missing information. (Nghe với điền thông tin còn thiếu.)

1. Cuc Phuong National Park was officially opened in ______.

2. Cuc Phuong is located _____ Hanoi.

3. In 2002, nearly ______ visited Cuc Phuong.

4. There are _______ different species of flora và ___ species of fauna.

5. Nguyen Hue"s army was stationed in quen Voi before it made its ____ on Thang Long.

Guide lớn answer

1. 1960

2. 160 km south west of

3. 100,000 visitors

4. 2,000 - 450

5. Quen thuộc Voi

2.2. Unit 11 Speaking Task 2

1.How many provinces does Cuc Phuong National Park belong to? (Vườn non sông Cúc Phương trực thuộc địa phận của bao nhiêu tỉnh?)

2.How far is it from Hanoi khổng lồ Cuc Phuong? (Từ thủ đô tới Cúc Phương bao xa?)

3.What vị many people come lớn Cuc Phuong for? (Nhiều fan tới Cúc Phương để triển khai gì?)

4.When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders? (Nguyễn Huệ đại phá (đánh bại) quân xâm lược công ty Thanh vào thời điểm năm nào?)

5.What bởi vì the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live mainly on? (Dân tộc thiểu số Mường sinh hoạt Cúc Phương sống đa phần bằng gì?)

Guide to lớn answer

1. It covers 3 provinces: Ninh Binh, Hoa Binh và Thanh Hoa.

2. It is about 160 kilometeres.

3. They come there khổng lồ see the work being done lớn protect endangered species.

4. Nguyen Hue defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

5. They live mainly on be keeping & farming.

3. After You Listen Unit 11 Lớp 10

Work in groups. Talk about the special features of Cuc Phuong National Park. (Làm bài toán nhóm. Nói tới những nét đặc thù của Vườn giang sơn Cúc Phương.)

Guide to answer

A:Cuc Phuong National Park is the first national park in Vienam. It was officially opened to lớn the public in 1960.

B:In this park you can find many species of flora và fauna, & see the work being done khổng lồ protect threatened and endangered species of animals apart from a one-thousand-year-old tree.

C:And in this park you can visit the cave of quen Voi, where quang quẻ Trung"s army was stationed before its surprise attack on Thang Long.

4. Tapescript Listening Unit 11 Lớp 10

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh & Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park attracts tourists and scientists alike. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way to Cuc Phuong. Many come to lớn see the work being done to protect endangered species. According to lớn scientists, there are about 2,000 different species of flora và 450 species of fauna.

Xem thêm: Giám Đốc Tiếng Hàn Là Gì - Chức Vụ Trong Công Ty Hàn Quốc 회사 직급

Cuc Phuong is also trang chủ to the Muong ethnic minority, who live mainly on bee keeping và farming.

Trên đấy là nội dung bài học Listening Unit 11 Lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành thực tế nghe hiểu tất cả điểm nào chưa hiểu những em hoàn toàn có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp sẽ được sự cung cấp từ xã hội HỌC247. Chúc những em học tập tốt!

-- gian lận Tiếng Anh 10 HỌC247


*

Bài học cùng chương

Unit 11 lớp 10 Reading - bài dịch National ParkUnit 11 lớp 10 Speaking - đối thoại National ParkUnit 11 lớp 10 Writing - nội dung bài viết National ParkUnit 11 lớp 10 Language Focus - Ngữ pháp National ParkUnit 11 lớp 10 Vocabulary - tự vựng National ParkTest Yourself D Unit 9 - 11 lớp 10ADSENSEADMICRO cỗ đề thi nổi bật
*

ONADSENSE /

XEM nhanh CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

Toán 10

Lý thuyết Toán 10