Glyxin hoàn toàn có thể phản ứng với H2SO4, HNO2 (t/c của group NH2), C2H5OH (t/c của group COOH)

Glyxin ko phản ứng với NaCl
Bạn đang xem: Glixin không tác dụng với

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hợp hóa học H2N-CH2-CH2-COOH chức năng với hỗn hợp HNO2 dư, thu được sản phẩm hữu cơ A có cân nặng phân tử là


Cho valin lần lượt chức năng với những chất sau: Br2, CH3OH/HCl, NaOH, CH3COOH, valin, HCl, Na, NaCl, HNO2. Số phản bội ứng xảy ra là:


Cho sơ đồ đưa hóa sau :

$XxrightarrowCH_3OH/HCl,t^oYxrightarrowC_2H_5OH/HCl,t^oZxrightarrowNaOH,,dưT$

Biết X là axit glutamic. Y, Z, T là những chất hữu cơ đựng Nito. Số nguyên tử hiđro của Y và T là :


Hòa chảy 30 gam glyxin vào 60 gam etanol, rồi thêm rảnh 10 ml dung dịch H2SO4 đặc ,sau đó đun nóng một thời gian. Để nguội, cho tất cả hổn hợp vào nước lạnh, rồi trung hòa bằng NH3 dư chiếm được một sản phẩm hữu cơ có khối lượng 32,96 gam. Hiệu suất của làm phản ứng là :


Cho sơ đồ gửi hóa :

$Axrightarrow<-NH_3,-H_2O> extdd.NaOH,t^0Bxrightarrow<-Na_2SO_3>H_2SO_4Cxrightarrow<-H_2O_>C_2H_5OH,H_2SO_4,t^0CH_3-CHleft( NH_3HSO_4 ight)-COOC_2H_5$

Chất A là :
Xem thêm: Thương Có Nghĩa Là Gì - Định Nghĩa, Khái Niệm

Este A được điều chế từ amino axit B và ancol metylic. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 1,12 lít N2 (đktc); 13,2 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Biết tỉ khối của A so với H2 là 44,5. CTCT của A là


Este X được pha trộn từ α – amino axit với ancol etylic. Tỉ khối rộng của X đối với hiđro là 51,5. Đun rét 10,3 gam X vào 200 ml dung dịch KOH 1,4 M kế tiếp cô cạn dung dịch thu được hóa học rắn Y. Cho Y vào hỗn hợp HCl dư, sau đó cô cạn thu được chất rắn G (quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng). Vậy khối lượng chất rắn G là: