Bạn đã xem: Cho các Chất Sau: H3Po4 Là chất Điện Li bạo dạn Hay Yếu, hóa học Nào Sau Đây Là chất Điện Li Yếu trên orsini-gotha.comBạn vẫn xem: H2o là hóa học điện li táo bạo hay yếu

Bài $1:$ cho những chất sau : HNO3, NaOH, $H3PO4$ $k2CO3$ $H2^S$ $3aleft(OH1ight)2$ HCIO, CH4, HCIO4, $1A0ight)2$ C2HSOH, HI, NaCl, $Culeft(OHight)2$ HF, $NH4H2^PO4$ $1$ $Alleft(OHight)3$ $C12H22O11$ $C12$ $aBr2$ $l2SO4$ $Sleft(ight)2$ $Na1^PO4$ CH3COONA, Ca(HSO3)2, CH3COOH, NazHPO4, $NH4ight)2s04$ CUSO4.5H2O, $4.5H2O,$ $k2sO4.Al2left(sO4ight)3.24H20$ (NO3)2. Al Hãy cho biết thêm chất như thế nào là chất điện li dạn dĩ ? Viết PTĐL ? b/ chất nào là chất điện li yếu ? Viết PTĐL ? CỦA CÁ G JON T RONG DUNG DICH

Đang xem: H3po4 là chất điện li mạnh mẽ hay yếu
Bạn đang xem: H20 là chất điện li mạnh hay yếu

*

*

*

*

Câu 11. Hàng nào tiếp sau đây chi gồm những chất năng lượng điện li mạnh? A. NaCl, AgCl, HNO3, Ba(OH)2, CH;COOH. B. BaSO4, H2O, NaOH, HCI, CUSO4. $C.NaC1O,A|2left(SO_4ight)3$ KNO3, KOH, HF. D. H,SO4, Ba(OH)2, HNO3, CH;COONa. Câu 12. Trong số các hóa học sau, rất nhiều chất làm sao là hóa học điện $h:NaC1$ CH;OH, HF, Ca(OH)2, CH12O6, CH3COOH, HCIO, CH3COONa. A. NaCl, HF, Ca(OH)2, CH;COOH, HCIO, CH;COON.. B. NaCl, HF, Ca(OH)2, HCIO, CH;OH. C. NaCl, Ca(OH)2, CH;COONA, C,H12O6. D. C,H,OH, C&H1206, CH3COOH, CH;COONa. Câu 13. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? A. HCl $4$ $-$ NaOH. B. Zn(OH)2 $+HC1$ C. Al(OH); $+$ NaOH. $D.C02+HC1$ Câu 14. Dung dịch K2SO, 0,05M có nồng độ mol ion K bởi A. 0,05M. B. 0,1M. C. 0,025M. D. IM. Câu 15. Một dung dịch có 0,4 mol Nat, x mol $Ca^2+$ với 0,6 mol Cl. Cô cạn d bên trên thì tổng khổi lượng muối khan thu đưoc bởi A. 34,5 gam. B. 45,6 gam. C. 38,5 gam. D. 43,5 gam. Câu 16. Bội nghịch ứng giữa cặp hóa học nào dưới đây tạo thành hóa học kểt tùa? A. CACO3 $+HNO3$ B. AgNO; $+$ HBr. C. Fes $+$ HCI. D. HCl $4$ NaOH. Câu 17. Đề kết tủa không còn ion $SO_42-$ vào 200 ml hỗn hợp Al2(SO4); 0,1M cần tối thiểu bao nhiêu ml hỗn hợp BaCl, 0,05M? A. 1200 ml. B. 400 ml. C6. 00 ml. D. 1600 ml. Câu 18. Chất nào là chất điện li bạo dạn nhất trong số các hóa học sau? A. H2SO4. B. H2CO3. C. H2O. D. H3PO4. Câu 19. Bao gồm mấy hóa học điện li mạnh trong số các chất tiếp sau đây $i$ NAOH, HCIO, Na;PO4, CaCO3, Zn(OH)2, H2SO4, MGSO4. A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Câu 20. Dung dịch Al2(SO4); tất cả 0,6 mol $902_4-$ số mol $A13+ba$ bằng. A. 0,6 mol. B. 0,4 mol. C. 0,2 mol. D. 0,9 mol. Câu 21. Thành phần chủ yếu của thủy tinh là A.SIO2 B.NazSiO3. THPTKhoa học

Xem lời giải
Xem thêm: Please Wait - A Closer Look 2

*

Chương 1: Sự năng lượng điện li Môn: chất hóa học lớp 11 bài bác 1: cho các chất sau: $CH3^CoOH$ NaOH, $1:$ $left(o^dfrac HC1 Hight)2$ $dfrac H_2sO Mgleft(o^4,HN$ $Hight)2$ $HNO_3$ $H3^PO4$ $A1left(oHight)3$ , NHẠNO3, $NaHC03$ H2S, $HC10$ $Znleft(OHight)2,$ NaCl, $Na2^sO4$ KNO3, $CH3^coONa$ $left(NH_4ight)2^sO4$ $anco1$ etylic $cC_2HsOH$ $glixcro$ $C_3Hsleft(OHight)3$ $saccaro7.0$ $C ,_12H_22 O_11$ a) trong số chất trên, hóa học nào là chất điện li? hóa học không năng lượng điện li? chất điện li mạnh? hóa học điện li yếu? b) Theo thuyết A-rê-ni-ut, trong những chất trên, hóa học nào là: axit? axit nhiều nấc? bazo? hidroxit lưỡng tính? muối trung hòa? muối bột axit? c) Viết phương trình năng lượng điện li của các chất năng lượng điện li trên. Bài xích ?: