Bài 1 : KHÁI NIỆM HÀMSỐ


Bài 1 :

KHÁI NIỆM HÀM SỐ

–o0o–

Nếu một đại lượng y dựa vào vào một đại lượng biến đổi x làm thế nào để cho một giá trị của xha ta luôn khẳng định được chỉ một giá trị tương xứng của y thì y được call là hàm số của x, và x hotline là biến đổi số.

Bạn đang xem: Hàm só

1. Hàm số được cho bởi hai dạng : bảng với công thức.

a. Hàm số dạng bảng :
x012345
y1357911

b. Hàm số bằng công thức (dạng tường minh):

y = f(x)

f(x) là biểu thức đại số với biến x.

Ví dụ :

y = 2 : hàm hằng.

y = 2x +1: hàm số bậc nhất

y = x2 +2x -1: hàm số bậc 2

 * Ox :trục hoành.

* Oy : trục tung.

* O : gốc tọa độ.

* ( I) góc phần bốn thứ I, (II) góc phần bốn thứ iI,( III) góc phần tứ thứ III,( IV) góc phần tứ thứ IV.

c. Biểu diễn tọa độ một điểm A trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

Ta bao gồm : A(xA ; yA) trong đó : xA: hoành độ của điểm A .

yA: hoành độ của điểm A .

ví dụ biểu diễn tọa độ một điểm A(2 ; 3)

vẽ đồ gia dụng thị của một hàm số xung quanh phẳng tọa độ:

y = x2 +2x – 1 (c); y = 2x + 1 (d)

4. Vị trí tương đối giữa điểm và đồ thị hàm số :

cho A(xA ; yA) cùng hàm số y = f(x) bao gồm đồ thị (c). A thuộc (c) lúc yA = f(xA)

ví dụ : A(1 ; 2) và B( -2 ; 1) gồm thuộc y = f(x) = x2 +2x – 1 (c)

giải.

Tính : f(xA) = f(1) = 12 +2.1 – 1 = 2 = yA

=> A € ( c).

f(xB) = f(-2) = (-2)2 +2.(-2) – 1 = 2 = -1 ≠ yB

=> B ko nằm bên trên (C).

5. Hàm số đồng biến đổi và hàm số nghịch phát triển thành :

Định nghĩa :

Cho hàm số y = f(x) khẳng định với phần lớn giá trị của x nằm trong R.

Nếu quý hiếm của biến tạo thêm mà giá trị tương ứng của hàm số f(x) cũng tăng lênthì hàm số y = f(x) được điện thoại tư vấn là hàm số đồng trở thành trên R (gọi tắt là hàm số đồng biến).Nếu giá trị của biến tăng lên mà giá chỉ trị tương ứng của hàm số f(x) cũng giảm đithì hàm số y = f(x) được điện thoại tư vấn là hàm số nghịch trở nên trên R (gọi tắt là hàm số nghịch biến).

Định lí : cùng với x1, x2 nằm trong R.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Tiếng Anh Lớp 10 Có Lời Giải Chi Tiết

Nếu x1 2 mà f(x1) 2) thì hàm số y = f(x) đồng phát triển thành trên R.Nếu x1 2 cơ mà f(x1) > f(x2) thì hàm số y = f(x) nghịch đổi mới trên R.

Ví dụ :hàm số sau đồng đổi thay hay nghịch biến đổi : y = f(x) = -2x +1

Giải

Tập khẳng định : R

với x1, x2 trực thuộc R làm sao cho x1 2 = > x2 – x1 > 0 (1)

tính : f(x1) = -2x1 +1; f(x2) = -2x2 +1

xét : f(x1) – f(x2) = (-2x1 +1) – (-2x2 +1) = -2x1 +1 +2x2 -1 = 2(x2 – x1) >0 (vì x2 – x1 > 0 )