*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Hno3 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với

Tổng thông số cân bằng của những chất trong bội phản ứng dưới đây là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, hệ số thăng bằng của HNO3 trong phản bội ứng là :


Tỉ lệ số phân tử HNO3 nhập vai trò chất oxi hóa và môi trường thiên nhiên trong phản nghịch ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ vật dụng phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi cân bằng tỉ lệ số mol thân N2O cùng N2 là 3 : 2. Tỉ lệ mol nAl : nN2O : nN2 lần lượt là


Cho 0,05 mol Mg bội phản ứng hoàn toản với HNO3 giải tỏa ra V lít khí N2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là


Cho 19,2 gam kim loại M rã trong hỗn hợp HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). M là


Hoà tan không còn 5,4 gam kim loại M trong HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc tất cả NO cùng NO2, dX/H2 = 21. Tìm kiếm M biết rằng N+2 cùng N+4 là sản phẩm khử của N+5


Cho 11 gam láo hợp có Al cùng Fe vào dung dịch HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng của Al và Fe lần lượt là


Hoà tan không còn m gam Al vào dung dịch HNO3 dư được 0,01 mol NO và 0,015 mol N2O là các sản phẩm khử của N+5. Cực hiếm của m là


Cho 6,4 gam Cu tan toàn diện trong 200ml hỗn hợp HNO3 nhận được khí X gồm NO với NO2, dX/H2 = 18 (không còn thành phầm khử nào không giống của N+5). Nồng độ mol/lít của hỗn hợp HNO3 đã sử dụng là


Cho 1,35 gam lếu hợp tất cả Cu, Mg, Al tính năng hết với dung dịch HNO3 thu được các thành phần hỗn hợp khí tất cả 0,01 mol NO với 0,04 mol NO2 (không còn thành phầm khử nào khác của N+5). Trọng lượng muối trong hỗn hợp là


Hòa tan trọn vẹn 8,9 gam láo lếu hợp tất cả Mg cùng Zn bằng lượng vùa dùng 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng kết thúc, chiếm được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) cùng dung dịch X chứa m gam muối. Quý hiếm của m là


Hoà rã hết hỗn hợp X bao gồm Zn cùng ZnO trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thấy không tồn tại khí cất cánh ra với trong dung dịch chứa 113,4 gam Zn(NO3)2 và 8 gam NH4NO3. Phần trăm cân nặng Zn trong X là


Cho lếu láo hợp bao gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tính năng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) cùng dung dịch Y. Làm cất cánh hơi hỗn hợp Y chiếm được 46 gam muối bột khan. Khí X là


Cho 20,88 gam FexOy phản ứng với dung dịch HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là thành phầm khử duy nhất) với dung dịch X. Trong dung dịch X có 65,34 gam muối. Oxit của sắt với khí B là


Hoà tan mang đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 sệt nóng dư. Thể tích NO2 bay ra (ở đktc, biết rằng N+4 là thành phầm khử duy nhất của N+5) là


Cho 19,2 gam Cu phản nghịch ứng cùng với 500 ml dung dịch NaNO3 1M cùng 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO thoát ra (đktc) biết NO là thành phầm khử nhất của N+5 :


Cho 4,8 gam S tan hết trong 100 gam HNO3 63% chiếm được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) với dung dịch X. Hỗn hợp X có thể hoà tung hết buổi tối đa bao nhiêu gam Cu (biết sản phẩm khử xuất hiện là NO2) ?


Cho 2 xem sét sau:

Thí nghiệm 1: đến 6,4 gam Cu phản bội ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M được a lít NO.

Thí nghiệm 2: mang đến 6,4 gam Cu bội phản ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M được b lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Mối liên hệ giữa a với b là


Cho 29 gam lếu hợp bao gồm Al, Cu cùng Ag tác dụng vừa đầy đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, chiếm được dung dịch đựng m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) tất cả NO cùng N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,4. Quý giá của m là


Hòa tan trọn vẹn m gam Al bởi 620 ml dung dịch HNO3 1M đầy đủ thu được tất cả hổn hợp khí X ( tất cả hai khí) và dung dịch Y cất 8m gam muối. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thấy tất cả 25,84 gam NaOH phản ứng. Nhị khí vào X là cặp khí như thế nào sau đây


Cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp tất cả NaNO3 với NaHSO4 thu được dung dịch X chỉ chứa m gam tất cả hổn hợp muối th-nc và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí Y có N2O với H2( tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Giá trị gần nhất của m là


Hòa tan không còn 28,16 gam tất cả hổn hợp rắn X có Mg, Fe3O4 cùng FeCO3 vào dung dịch cất H2SO4 và NaNO3, chiếm được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng về tối đa cùng với 1,285 mol NaOH, chiếm được 43,34 gam kết tủa với 0,56 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, đến dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm cân nặng Mg trong X là


Dung dịch X chứa 0,2 mol Fe(NO3)3 cùng 0,24 mol HCl. Dung dịch X rất có thể hòa tung được tối đa bao nhiêu gam Cu (biết làm phản ứng tạo khí NO là sản phẩm khử duy nhất)


Cho tất cả hổn hợp X đựng 18,6 gam có Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 cùng CuO. Hòa tan hết trong dung dịch HNO3 dư thấy tất cả 0,98 mol HNO3 tham gia phản ứng thu được 68,88 gam muối với 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Phương diện khác, từ tất cả hổn hợp X ta có thể điều chế được buổi tối đa m gam kim loại. Giá trị của m là


Hỗn phù hợp X tất cả Al cùng Fe tất cả tỉ lệ số mol tương ứng là 1:1. Mang lại 2,49 gam X vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được dung dịch Y. Mang lại 200 ml dung dịch AgNO3 1M vào Y, chiếm được khí NO với m gam hóa học rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử độc nhất của N+5. Quý hiếm của m sát nhất với giá trị như thế nào sau đây


Cho m gam hỗn hợp G gồm Mg và Al gồm tỉ lệ mol 4 : 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau thời điểm các sắt kẽm kim loại tan hết gồm 6,72 lít tất cả hổn hợp X gồm NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) cùng được hỗn hợp T. Thêm một lượng O2 toàn vẹn vào X, sau làm phản ứng được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn Y rảnh rỗi qua hỗn hợp KOH dư, có 4,48 lít các thành phần hỗn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỉ khối của Z đối với H2 bởi 20. Nếu mang lại dung dịch NaOH vào dung dịch T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20% đối với lượng phải thiết. Nồng độ xác suất của Al(NO3)3 trong T gần nhất với


Cho m gam tất cả hổn hợp X (gồm Mg, Al, Zn và Cu) tính năng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y (không tất cả muối amoni) với 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O và NO2, trong những số ấy N2 cùng NO2 có xác suất thể tích bằng nhau) gồm tỉ khối so với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 phản nghịch ứng là


Cho 20 gam Fe tác dụng với HNO3 loãng thu được thành phầm khử nhất NO. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được làm việc đktc là :


Cho láo hợp gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với hỗn hợp HNO3 sệt nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Quý giá của V là
Xem thêm: Bổ Trợ Văn 10: Các Biện Pháp Tu Từ Từ Vựng, Và Tu Từ Cú Pháp

tổ hợp hết 30 gam hóa học rắn bao gồm Mg, MgO, MgCO3 trong hỗn hợp HNO3 thấy tất cả 2,15 mol HNO3 bội nghịch ứng. Sau bội nghịch ứng chiếm được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO, CO2 bao gồm tỉ khối so với H2 là 18,5 với dung dịch X cất m gam muối. Cực hiếm m là


tất cả hổn hợp X bao gồm a mol p và b mol S. Hoà tan trọn vẹn X trong hỗn hợp HNO3 đặc, nóng lấy dư 20% so với lượng nên phản ứng thu được dung dịch Y với thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà hỗn hợp Y bởi NaOH thì nên cần bao nhiêu mol?