Home/ Môn học/Hóa học/Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam các thành phần hỗn hợp bột X gồm FexOy cùng Cu bằng dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư). Sau khi phản ứng chiếm được 0,504 lít khí SO2 ( thành phầm kh


Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 2 44 gam hỗn hợp bột x gồm fexoy và cu

Hòa tan trọn vẹn 2,44 gam hỗn hợp bột X tất cả FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư). Sau thời điểm phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 ( thành phầm kh


Hòa tan trọn vẹn 2,44 gam các thành phần hỗn hợp bột X bao gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). Sau khoản thời gian phản ứng nhận được 0,504 lít khí SO2 ( sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc) và dung dịch đựng 6,6 gam tất cả hổn hợp muối sunfat. Tính:a) Phần trăm khối lượng của Cu vào X.b) xác định FexOy.


*

Đáp án:

Giải thích công việc giải:

Coi hỗn hợp X tất cả Fe, Cu cùng O cùng với số mol lần lượt là a,b,c(mol)

(Rightarrow m_X=56a+64b+16c=2,44(1))

Bảo toàn e:(3n_Fe+2n_Cu=2n_O+2n_SO_2 Rightarrow 3a+2b=2c+2×0,0225(2))

(m_muoi=m_Fe_2(SO_4)_3+m_CuSO_4 Rightarrow 0,5a×400+160b=6,6(3))

((1),(2),(3) Rightarrow a=0,025; b=0,01; c=0,025)

%(Cu=dfrac0,01*642,44*100=26,23)%

(n_Fe:n_O=0,025:0,025=1:1)

Vậy oxit là FeO


*

Đáp án:

$a/ \%m_Cu = 26,23\%$

$b/ FeO$

Giải thích công việc giải:

$a/$

Gọi $n_Fe_xO_y = a(mol) ; n_Cu = b(mol)$$⇒ (56x+16y).a + 64b = 2,44$

$⇔ 56ax + 16ay + 64b = 2,44(1)$

$2Fe_xO_y +(6x-2y)H_2SO_4 → xFe_2(SO_4)_3 + (3x-2y)SO_2 + (6x-2y)H_2O$

$Cu + 2H_2SO_4 → CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$

Theo phương trình , ta có :

$n_SO_2= n_Fe_xO_y.dfrac3x-2y2 + n_Cu$$⇒ 1,5ax – ay + b = dfrac0,50422,4 = 0,0225(2)$

Ta gồm :

$n_Fe_2(SO_4)_3 = dfracx.n_Fe_xO_y2 = 0,5ax(mol)$

$n_CuSO_4 = n_Cu = b(mol)$

$⇒ m_muối = 0,5ax.400 + 160b = 200ax + 160b = 6,6(3)$

Từ (1) (2) với (3) suy ra $ax = 0,025 ; ay= 0,025 ; b = 0,01$

$⇒\%m_Cu = dfrac0,01.642,44.100\% = 26,23\%$

$b/$

Ta bao gồm :

$dfracaxay = dfracxy = dfrac0,0250,025 = dfrac11$

Vậy CT của oxit fe là $FeO$


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Rose
*

About Rose


Xem thêm: So Sánh Các Phần Cơ Thể Hình Nhện Với Giáp Xác, Cơ Thể Hình Nhện Có Mấy Phần

Đặt Câu Hỏi