Hỗn hợp X tất cả axit pamitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X, nhận được 1,56 mol CO2 cùng 1,52 mol H2O. Phương diện khác, m gam X tính năng vừa đủ với 0,09 mol NaOH vào dung dịch, nhận được glixerol với dung dịch chỉ cất a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là


nY = (nCO2 - nH2O)/2 = ?

∑ nCOO = nNaOH = 0,09 (mol)

Bảo toàn trọng lượng ta có: mX = mC + mH + mO = ? (g)

Khi phản ứng với NaOH số mol H2O hiện ra = nCOOH(trong axit) = ? (mol)

BTKL ta có: mX + mNaOH  = mhh muối  + mglixerol + mH2O => mmuối = ?


Vì X + NaOH chiếm được glixerol và tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat => triglixerit Y là este no, cha chức, mạch hở

Đốt cháy axit panmitic với axit stearic các thu được nH2O = nCO2 => Sự chênh lệch mol H2O cùng CO2 là vì đốt cháy Y

Y có độ bất bão hòa k = 3

(n_Y = fracn_CO_2 - n_H_2Ok - 1 = frac1,56 - 1,523 - 1 = 0,02,,(mol))

Ta có: ∑ nCOO = nNaOH = 0,09 (mol) => nO (trong X)  = 2nCOO = 0,18 (mol)

=> nCOOH- (trong axit) = ∑ nCOO - nCOO(trongY) = 0,09 - 0,02.3 = 0,03 (mol)

Bảo toàn khối lượng ta có: mX = mC + mH + mO = 1,56.12 + 1,52.2 + 0,18.16 = 24,64 (g)

Đặt bí quyết chung của Y là: (RCOO)3C3H5: 0,02 (mol) => nC3H5(OH)3= nY = 0,02 (mol)

Khi phản ứng cùng với NaOH số mol H2O ra đời = nCOOH(trong axit) = 0,03 (mol)

BTKL ta có: mX + mNaOH  = mhh muối hạt  + mglixerol + mH2O

=> 24,64 + 0,09.40 = a + 0,02.92 + 0,03.18

=> a = 25,86 (g)


Đáp án đề nghị chọn là: c


...

Bạn đang xem: Hỗn hợp gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y


Bài tập gồm liên quan


Bài tập thủy phân chất khủng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Thủy phân tristearin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là:


Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:


Đun glixerol với hỗn hợp những gồm n axit béo khác biệt (có xúc tác H2SO4) có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X gồm 2 axit bự RCOOH với R’COOH chức năng với glixerol. Con số chất béo tối đa hoàn toàn có thể thu được là bao nhiêu ?


Thủy phân 1 chất lớn X trong môi trường axit, sau bội phản ứng chiếm được glixerol và 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Thủy phân trọn vẹn chất béo X trong môi trường axit, thu được axit oleic với axit stearic có tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2. Khối lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn cùng với H2O dư, đun nóng, tất cả xúc tác H2SO4 nhận được m gam glixerol. Cực hiếm của m là


Tính lượng triolein phải để pha chế 5,88 kilogam glixerol ( H = 85%) ?


Khi thuỷ phân chất phệ trong môi trường kiềm thì thu được muối bột của axit bự và:


Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được thành phầm là


Xà chống hóa hoàn toàn trieste X bởi dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol cùng 83,4g muối bột của một axit no. Axit đó là


Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam chất béo đề xuất vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được cân nặng xà chống là


Đun nóng hóa học béo bắt buộc vừa đầy đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, trả sử phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol thu được là


Một các loại chất béo bao gồm M tb = 792,8. Từ 10 kilogam chất bự trên đã điều chế được m kg xà phòng natri bao gồm 28% hóa học phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol chất béo, thu được CO2 và H2O hơn hèn nhau 7 mol. Phương diện khác, a mol chất béo trên chức năng tối nhiều với 800 ml dung dịch Br2 1M. Cực hiếm của a là


Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) như thế nào sau đây?


Chất to X tính năng với H2 (xúc tác: Ni, t0) theo xác suất mol tối đa $n_X:n_H_2 = 1:3$. X là:


Cho các phát biểu sau:

(a) Chất khủng được gọi thông thường là triglixerit giỏi triaxylglixerol.

(b) chất béo nhẹ hơn nước, ko tan vào nước nhưng tan những trong dung môi hữu cơ.

(c) phản ứng thủy phân chất lớn trong môi trường axit là làm phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Nhận xét nào dưới đây không đúng ?


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng hiện ra ancol là


Cho triolein lần lượt tính năng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp bao gồm phản ứng xảy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được H2O với 9,12 mol CO2. Còn mặt khác m gam X chức năng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất khủng Y. Đem toàn thể Y tính năng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn cục muối sau phản nghịch ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được tối đa a gam H2O. Quý hiếm của a gần nhất với cái giá trị nào dưới đây ?


Cho 1 mol triglixerit X công dụng với dung dịch NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin cùng 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào dưới đây sai?


Hỗn vừa lòng X gồm các triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, đề nghị dùng hoàn toản 3,75 mol O2 thì thu được H2O và 2,7 mol CO2. Khía cạnh khác, xà phòng hóa trọn vẹn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, thu được glixerol cùng m gam muối. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X nên vừa đủ 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Còn mặt khác thủy phân trọn vẹn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, nhận được dung dịch đựng b gam muối. Cực hiếm của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, chiếm được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X buộc phải vừa đầy đủ 3,22 mol O2, thu được H2O với 2,28 mol CO2. Phương diện khác, m gam X tính năng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần vừa đủ 7,75 mol O2 cùng thu được 5,5 mol CO2. Khía cạnh khác, a mol X tính năng tối đa với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang lại vào chén sứ khoảng chừng 3 gam mỡ thừa lợn và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ tất cả hổn hợp và tiếp tục khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài ba giọt nước để vào để giữ mang đến thể tích của hỗn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo lếu hợp.

Phát biểu nào dưới đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất béo X yêu cầu dùng đầy đủ 3,24 mol O2. Khía cạnh khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất to trên bởi NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối bột của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu hỗn hợp chứa về tối đa 0,04 mol Br2. Quý hiếm của m là


Xà chống hóa trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm cha muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương xứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, nhận được 68,96 gam các thành phần hỗn hợp Y. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn m gam E thì nên cần vừa đầy đủ 6,14 mol O2. Cực hiếm của m là


Thủy phân chất khủng triglixerit X trong dung dịch NaOH fan ta thu được xà phòng là các thành phần hỗn hợp 2 muối hạt natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ thành phần mol theo lần lượt là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X chiếm được b mol CO2 với c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là


Khi đun nóng 2,225 kilogam chất to Tristearin (có chứa 20% tạp chất trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Trả sử năng suất của phản ứng 100%. Cân nặng glixerol nhận được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X đề nghị vừa đủ 3,08 mol O2, chiếm được CO2 với 2 mol H2O. Mang lại m gam X tính năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol với 35,36 gam muối. Khía cạnh khác, m gam X công dụng tối nhiều với a mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của a là


Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, nhận được glyxerol, natri oleat, natri stearat với natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X cần dùng trọn vẹn 300 ml dung dịch NaOH 1M, nhận được glixerol và 91,8 gam muối của 1 axit béo. Quý hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất khủng X trong hỗn hợp NaOH, thu được hỗn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có trọng lượng hơn yếu nhau 1,817 lần cùng glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 cùng 1,53 mol H2O. đến 25,74 gam X chức năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol với m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X chức năng được về tối đa với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X buộc phải vừa đầy đủ 7,8 mol O2 chiếm được 5,5 mol CO2 cùng 5,2 mol H2O. Khía cạnh khác mang lại a gam X phản ứng với hoàn toản dung dịch Br2. Số mol Br2 thâm nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả chất phệ Y cùng axit Z (trong kia Y được tạo nên từ glixerol cùng axit Z) tính năng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ vật dụng phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit bao gồm số link π nhỏ tuổi hơn 6 và bao gồm 55 nguyên tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là hầu như hợp chất hữu cơ khác nhau, X2 nhiều hơn X3 hai nhóm CH2. đánh giá nào tiếp sau đây không đúng?


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X buộc phải vừa đầy đủ 0,32 mol O2 thu được 0,228 mol CO2 cùng 0,208 mol H2O. Phương diện khác, mang lại a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp có NaOH 0,1M với KOH 0,1M sau phản nghịch ứng hoàn toàn cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn đựng m gam muối khan. Quý hiếm của m là


Hỗn hòa hợp E gồm axit panmitic, axit stearic với triglixerit X. Cho m gam E tính năng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, nhận được 86,76 gam các thành phần hỗn hợp hai muối. Trường hợp đốt cháy hết m gam E thì nên cần vừa đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O với 5,22 mol CO2. Khối lượng của X trong m gam E là


Thực hiện nay xà phòng hóa m gam chất mập X bởi KOH thu được 96,2 gam hóa học rắn và 9,2 gam glixerol. Cực hiếm m là:


Hỗn phù hợp X gồm các triglixerit trong phân tử đầy đủ chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X yêu cầu a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa hoàn toàn m gam X bởi dung dịch NaOH trọn vẹn được m1 gam muối. Quý hiếm a cùng m1 theo thứ tự là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X buộc phải vừa đầy đủ x mol O2, sau phản nghịch ứng nhận được CO2 với y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu mang đến a mol X công dụng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 làm phản ứng tối đa là 0,45 mol. Quý hiếm của a là


 Tiến hành phân tách xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang lại vào chén bát sứ bé dại khoảng 2 ml dầu dừa cùng 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi vơi hỗn hợp, thường xuyên khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng 30 phút với thỉnh thoảng thêm nước đựng để giữ cho thể tích tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội láo lếu hợp.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 7-10 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên hỗn hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy có lớp hóa học rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để triển khai tăng hiệu suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 nếu không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn thô thì bội phản ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong thử nghiệm này, có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn chất bôi trơn máy.

Xem thêm: Bài 16: Thực Hành Vẽ Biểu Đồ Về Sự Thay Đổi Cơ Cấu Kinh Tế

Số vạc biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.