A. I disturbed the meeting because I said goodbye: Tôi hành hạ cuộc họp chính vì tôi chào tạm biệt.

Bạn đang xem: Rather than disturb the meeting, i left without saying goodbye

B. I would rather disturb the meeting than leave without saying goodbye: Tôi thà quy rầy buổi họp hơn là đi nhưng mà không chào tạm biệt.

C. The meeting was disturbed as I left saying goodbye: Cuộc họp bị quy rầy bởi tôi xin chào tạm biệt.

D. I left without saying goodbye as I didn’t want khổng lồ disturb the meeting: Tôi đi nhưng mà không chào thân ái vì tôi không thích quấy rầy cuộc họp.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

His performance stood head and shoulders above the rest.


A. was much better than


B. was a bit worse than


C. was a little bit higher than


D. was far more acceptable than


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

He would win the race if he __________ his brother"s example và trained harder.


A. repeated


B. set


C. answered


D. followed


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

I can’t possibly lend you any more money, it is quite out of the _________ .


A. order


B. practice


C. place


D. question


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

There is too much ____________ in this world.


A. greediness


B. greed


C. greedy


D. greedness


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

By the time you come here tomorrow, the work ___________.


A. Will have been finishing


B. will be finishing


C. will have been finished


D. will be finished


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The nutritionist told him lớn avoid eating (A) lots of carbohydrates, focus having (B) more protein-rich foods (C) và green vegetables, & drink (D) at least eight glasses of water a day.


A. Avoid eating


B. Focus having


C. Protein-rich foods


D. Drink


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại orsini-gotha.com


*

liên kết
tin tức orsini-gotha.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


orsini-gotha.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


orsini-gotha.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Nói Về Chương Trình Tv Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Viết Về Chương Trình Tv Yêu Thích Bằng Tiếng Anh


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
rước lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


orsini-gotha.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
orsini-gotha.com