Tên chương trình: là tên do fan lập trình đặt ra theo đúng phương tiện về tên. Phần khai báo này rất có thể có hoặc không.

Bạn đang xem: Khai báo hàm trong pascal bắt đầu bằng từ khóa

Ví dụ: Program vidu1;

Hay Program UCLN;

– Khai báo thư viện.

Uses ;

Đối với Pascal thì thư viện crt thường xuyên được áp dụng nhất, đó là thư viện các chương trình gồm sẵn để triển khai việc với screen và bàn phím.

Ví dụ: Uses crt;

– Khai báo hằng

Const n = quý hiếm hằng;

Là khai báo thường được áp dụng cho phần nhiều giá trị xuất hiện thêm nhiều lần vào chương trình.

2. Các kiểu quản lý dữ liệu trong lịch trình Pascal 


a. KIỂU XÂU

Xâu là dãy các kí trường đoản cú trong bộ mã ASCII.

Khai báo xâu: 

Var : string<độ dài lớn số 1 của xâu>

Ví dụ: Nhập vào chúng ta tên học sinh từ bàn phím

Var hoten : string<30>

Các thao tác xử lý xâu: 

– Phép ghép xâu: kí hiệu là “+” được sử dụng để ghép nhiều xâu thành một xâu

– Phép so sánh: =,,,>=

Ta quy ước: 

– Xâu A = B nếu bọn chúng giống hệ nhau

Ví dụ: ‘Tin hoc’ = ‘Tin hoc’

– Xau A > B nếu cam kết tự trước tiên khác nhau thân chúng kể từ trái sang cần trong xâu A gồm mã ASCII bự hơn.

Ví dụ: ‘Ha Noi’ > ‘Ha Nam’ (Do O gồm mã thập phân lớn hơn A trong bảng mã ASCII)

– giả dụ A cùng B là các xâu bao gồm độ dài khác nhau và A là đoạn đầu của B thì A – Khai báo trực tiếp

Var : array of

Chú ý: kiểu chỉ số thường là một trong đoạn số nguyên liên tục: 

Ví dụ: Khai báo vươn lên là mảng lưu lại giá trị ánh nắng mặt trời 7 ngày vào tuần 

Var Day: array <1..7> of real;

– Khai báo loại gián tiếp

Type = array of ;

Var : ;

Ví dụ: Khai báo đổi mới mảng mang tên C cùng với kiểu tài liệu là đẳng cấp mảng mang tên kiểu là kmang

TYPE kmang = array<1..7> of real;

Var C : kmang;

c. KIỂU BẢN GHI

– dữ liệu kiểu phiên bản ghi dùng để mô tả các đối tượng người tiêu dùng có cùng một trong những thuộc tính mà các thuộc tính hoàn toàn có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

– Khai báo kiểu bản ghi: 

Type = record

: ;

: ;

……………….

: ;

End;

Kiểu dữ liệu tệp

– cách khai báo: 

Var : TEXT;

– đính tên tệp

Assign (, );

– Mở tệp nhằm ghi

Rewrite ();

– Ghi tệp văn bản

Writeln (, );

– Đóng tệp

Close ();

– Mở tệp để đọc

Reset ();

– Đọc tài liệu từ tệp

Readln (, );

– Kiểm tra con trỏ đang ở cuối tệp

EOF ();

Nếu con trỏ đã ở cuối tệp hàm đã trả về quý hiếm TRUE.

Xem thêm: Phân Biệt Nước Tiểu Đầu Và Nước Tiểu Chính Thức Câu Hỏi 662253

– Kiểm tra nhỏ trỏ đã ở cuối dòng

EOLN ();

Nếu con trỏ sẽ ở cuối dòng hàm đã trả về cực hiếm TRUE

3. Những cấu tạo trong chương trình Pascal lớp 11

1. Cấu trúc rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh bao gồm dạng: 

– Dạng thiếu: If then (đã được học ở lớp 8)

– Dạng đủ If then else

Ở dạng đủ câu lệnh được phát âm như sau: nếu đúng thì được thực hiện, ngược lại thì được thực hiện.