tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Khí nào nặng tốt nhất trong tất cả các khí sau? (Biết N = 14, O = 16, C = 12, Cl = 35,5)

a.CO2

b.Cl2

c.N2

d.O2


(M_CO_2=12+16.2=44left(DvC ight)\M_Cl_2=35,5.2=71left(DvC ight)\M_N_2=14.2=28left(DvC ight)\M_O_2=16.2=32left(DvC ight)\)

=> chọn B


Khí làm sao nặng độc nhất trong tất cả các khí sau? (Biết N = 14, O = 16, C = 12, Cl = 35,5)

a.CO2

b.Cl2

c.N2

d.O2


Cho các chất khí sau: H2, CH4, SO2, CO, NO2, Cl2, CO2.

Bạn đang xem: Khi nào nặng nhất trong các khí sau

a) hóa học khí làm sao nặng nhất? hóa học khí nào dịu nhất? vì chưng sao?

b) Trong chống thí nghiệm, khí nào được thu theo phương thức đặt ngược bình? bởi vì sao?

c) Khí O2 nặng hơn khí H₂, bằng bao nhiêu lần?


Cho những chất khí sau: H2, CH4, SO2, CO, NO2, Cl2, CO2.

a) hóa học khí làm sao nặng nhất? hóa học khí nào nhẹ nhất? do sao?

b) Trong phòng thí nghiệm, khí làm sao được thu theo phương pháp đặt ngược bình? vì chưng sao?

c) Khí O2 nặng rộng khí H2, bởi bao nhiêu lần?


(a.M_H_2=2left(g/mol ight)\M_CH_4=16left(g/mol ight)\M_SO_2=64left(g/mol ight)\M_CO=28left(g/mol ight)\M_NO_2=46left(g/mol ight)\M_Cl_2=71left(g/mol ight)\M_CO_2=44left(g/mol ight)\Rightarrow Cl_2nặngnhất)

b. Trong phòng thí nghiệm,(H_2,CH_4,CO) được thu theo cách thức đặt ngược bình vì các khí này nhẹ hơn không khí 

c.(d_O_2/H_2=dfrac322=16left(lần ight))


Hiđro là chất khí

A. Nặng nhất trong những khí. B. dịu nhất trong các khí.

C. Nặng bởi không khí. D. Nặng rộng khí nitơ.

 


Bài 6: cho những khí sau: khí Oxygen, khí Hydrogen.

Xem thêm: Ngày 26 03 Là Ngày Gì - Lịch Sử Ra Đời Ngày Thành Lập Đoàn 26/3

Hãy đến biết: khí làm sao nặng hơn không khí và nặng hơn bao nhiêu lần.

 

( C=12; H=1; S = 32, O=16; Al =27; Fe=56; Cl=35,5 )


Câu 36: Khí nào nặng duy nhất trong toàn bộ các khí?A. Khí Mêtan(CH4) B. Khí cacbon oxit( CO)C. Khí Heli(He) D.Khí Hiđro (H2)Câu 37: mang đến 112g Fe chức năng hết với hỗn hợp axit clohiđric HCl tạo thành 254g muối sắt (II)clorua FeCl2 cùng 4 g khí hiđro H2.Khối lượng axit HCl đã tham gia bội nghịch ứng là:A.146g B. 156g C.78g D.200gCâu 42: Khí X nặng rộng khí hidro là 16 lần, khí X là: A.O2 B. CO2 C. N2 D. NO2Câu 44: gồm dãy gồm 5 công thức: Na2O, MgO, Ca(OH)3, BaCl, HCl2. Có bao nhiêu côngthức viết sai? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 46: Nitơ oxit có công thức chất hóa học là: A.NO2 B. N2O C. NO D. N2O5Câu 47: Hợp hóa học nào thuộc loại muối? A. BaCl2 B. FeO C. HCl D. H2CO3Câu 48: Ba(HCO3)2 thuộc các loại hợp chất nào? A. Bazơ B. Muối bột axit C. Muối trung hòa - nhân chính D. Oxit bazơCâu 49: cho những chất sau: MgO, SO2, N2O, H2SO4. Hóa học không cùng loại với bố chất cònlại là ? A. MgO B. SO2 C. N2O D. H2SO4Câu 50: H2 không khử được oxit nào trong số oxit sau: A.CaO B. CuO C. HgO D. Fe2O

 


Lớp 8 hóa học
2
0
gởi Hủy

36.B

37.A

42.A

44.C

46.C

47.A

48.B

49.D

50.A


Đúng 4

bình luận (2)

giúp mik lm những câu này cấp tốc nha


Đúng 0
bình luận (0)

Câu 41: Tính hóa học nào tiếp sau đây không bao gồm ở Hidro

A. Nặng hơn không khí B. Vơi nhất trong những chất khí

C. Không màu D. Tan siêu ít trong nước

Câu 42: Ứng dụng của Hiđro

A. Oxi hóa kim loại B. Làm nguyên vật liệu sản xuất NH3, HCl, hóa học hữu cơ

C. Chế tác hiệu ứng công ty kinh D. Tạo mưa axit

Câu 43: Khí vơi nhất trong số khí sau:

A. H2 B. H2O C. O2 D. CO2

Câu 44: hai phân tử hiđro: được viết là:

A. H2O B. H C. 2H2 D. H3

Câu 45: Cho 8g CuO công dụng với H2 ở ánh sáng cao. Sau phản ứng thấy có m (g) chất rắn. Tính m, hóa học rắn đó là chất nào?

Cu, m = 0,64g B. Cu, m = 6,4g

C. CuO dư, m = 4g D. Không xác minh được

Câu 46: Trong số đông oxit sau: CuO, MgO, Fe2O3, CaO, Na2O. Oxit nào kô bị Hiđro khử:

A. CuO, MgO B. Fe2O3, Na2O C. Fe2O3, CaO D. CaO, Na2O, MgO

Câu 47: Tỉ lệ mol của Hiđro cùng Oxi sẽ gây nên nổ táo tợn là:

A. 2:1 B. 1:3 C. 1:1 D. 1:2

Câu 48: Trong phần đa oxit sau: CuO, MgO, Al2O3, Ag2O, Na2O, PbO. Có bao nhiêu oxit phản ứng cùng với Hidro ở ánh nắng mặt trời cao: