+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) cơ mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định

+) chuẩn bị xếp các điểm xi theo trang bị tự tăng nhiều và lập bảng biến thiên

+) phụ thuộc bảng biến đổi thiên để kết luận khoảng đồng biến đổi và nghịch đổi mới của hàm số bên trên tập khẳng định của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, trường hợp y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải đưa ra tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=1 \ và x=-7 \ endalign ight..)

Bảng trở nên thiên:

*

Vậy hàm số đồng vươn lên là trên những khoảng (left( -infty ;-7 ight)) và (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch biến trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Làm bài tập toán 12 bài 1


LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải đưa ra tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng phát triển thành thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến chuyển trên các khoảng (left( -1; 0 ight)) cùng (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch trở thành trên các khoảng (left( -infty ;-1 ight)) và (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải bỏ ra tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=0 \ và x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng biến chuyển thiên:

*

Vậy hàm số đồng đổi thay trên khoảng chừng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch trở thành trên những khoảng (left( -infty ;0 ight)) và (left( frac23;+infty ight).)

orsini-gotha.com*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp orsini-gotha.com

Xem thêm: Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và Tư Vấn Uhy Aca, Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và Tư Vấn Uhy


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện orsini-gotha.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?