home Blog Cẩm nang học tiếng Anh

Tổng hợp cấu tạo Suggest cùng cách thực hiện chúng cùng bài bác tập đi kèm


Lê Hồng Hạnh

Cấu trúc suggest thường xuyên được thực hiện để đề cập mang lại một gợi nhắc được giới thiệu để cân nhắc. Kết cấu suggest được sử dụng trong vô số trường hợp, hãy cùng orsini-gotha.com tìm hiểu thêm về gần như trường hợp này nhé.

Bạn đang xem: tam suggested">"let's go for a walk in the park" said tam =>tam suggested


1. Tổng hợp kết cấu suggest và giải pháp dùng

Dưới đó là bảng tổng hợp kết cấu suggest tiếp tục được sử dụng trong tiếng Anh.

Cấu trúc

Cách dùng

Suggest + Danh từ/ cụm danh từ

-Dùng để lấy ra lời đề nghị

Ví dụ:

My mother suggests a slice of bread và a cup of milk for breakfast.(Mẹ tôi ý kiến đề nghị một lát bánh mì và một ly sữa cho bữa sáng)

Lưu ý:

Không dùng:

Suggest + tân ngữ + Danh từ/Cụm danh từ

Ví dụ: My mother suggest me a slice of bread and a cup of milk for breakfast => không sử dụng cấu trúc này

Suggest +(that)+ Mệnh đề (động trường đoản cú được chia ở dạng nguyên thể)

Suggested + (that)+ Mệnh đề (nên dùng “should” vào mệnh đề nếu lời đề xuất được đưa ra trong vượt khứ)

-Dùng để gợi ý ai nên thao tác làm việc gì:

Ví dụ:

I suggest that we go out for shopping instead of stay at home all day. (Tôi gợi ý rằng bọn họ đi ra ngoài mua sắm thay vì trong nhà cả ngày)

He suggested that we should have a healthy diet. (Anh ấy ý kiến đề xuất rằng công ty chúng tôi nên bao gồm một thực đơn tốt cho mức độ khỏe)

Lưu ý: không sử dụng kết cấu suggest +tân ngữ +to V để ý kiến đề nghị ai đó có tác dụng gì.

Ví dụ:

He suggest me lớn go shopping in miễn phí time. (Anh ấy nhắc nhở tôi nhằm đi sắm sửa trong thời gian rảnh rỗi)

=>Chúng ta ko sử dụng kết cấu trên nhằm viết câu

Suggest + V-ing

-Dùng để gợi ý một hành vi nhưng không nói tới chủ thể sẽ sử dụng hành vi đó.

Ví dụ:

she suggested travelling in mountainous areas in spare time. (Cô ấy gợi ý đi du lịch ở các vùng núi trong thời hạn rảnh rỗi)

Lưu ý: ko dùng kết cấu Suggest + to lớn V

ví dụ:

My mother suggest khổng lồ have beef for dinner. (Mẹ tôi đề nghị để có thịt trườn cho bữa tối)

=> không sử dụng cấu tạo suggest + to V

Suggest + Wh-question (từ để hỏi)

-Dùng đa số từ nhằm hỏi sau suggest để lấy ra lưu ý về thời gian, địa điểm, con tín đồ hay cái gì đó.

Ví dụ:

Could you suggest when we can travel lớn Vung Tau?

(Bạn hoàn toàn có thể đưa ra gợi ý lúc nào chúng tôi hoàn toàn có thể đi Vũng Tàu không)

Suggest = imply (có tức là ám chỉ)

-Ngoài nghĩa đề xuất, đề nghị, cấu trúc suggest còn dùng với nghĩa ám chỉ.

Ví dụ:

Do you suggest that it is my fail? (Bạn sẽ ám chỉ rằng đó là lỗi của tôi)

Suggest itself to somebody

-diễn tả hành động chợt này ra điều gì

Ví dụ:

A method suddenly suggested itself lớn me. (Một giải pháp bất bỗng dưng nảy ra trong tôi)

2. Bài bác luyện tập cấu trúc suggest

Bài tập 1: xong xuôi các câu dưới đây.

1. My friends suggested I _____ harder khổng lồ pass the final exam.

studies

study

studying

2. The professor suggested I _____ the research before May.

summit

summiting

summits

3. My leader suggested _____ on time.

being

be

is

4. Lan suggests we _____ a meeting every month.

should have

have

Both are correct

5. The teacher suggested that we_____ a Facebook group.

have

has

having

6. My relatives suggest I _____ married as soon as possible.

get

gets

got

7. We have suggested _____ to japan for this summer vacation.

going

go

should go

8. My friends suggests that I _____ basketball to lớn have good health.

(should) play

playing

plays

9. We suggest _____ a gift khổng lồ our grandparents.

send

sending

sent

10. I suggested that we _____ Ben lớn the concert.

should invite

invite

Both are correct

11. It’s so cold outside. We suggest _____ the window.

should close

close

closing

12. My mom suggests that I _____ for some part-time jobs lớn earn more money.

look

looking

looks

13. Henry has suggested _____ to lớn the park for a walk.

went

goes

going

14. The government suggests _____ by bus lớn reduce the environmental pollution.

travel

travelling

travelled

15. My roommate suggested that we _____ more vegetables and fruit.

should eat

eating

ate

Bài tập 2: Supply the correct form of the verbs in brackets

1. I suggest (collect) old books & notebooks.

2. I suggest that you (work) __________harder on your pronunciation.

3. I suggest (collect) __________unused clothes.

4. I suggest that you (listen) __________to English programmes on the radio or on TV.

5. I suggest (organize) __________a show khổng lồ raise money.

6. I suggest that you (practice) __________writing English sentences.

7. I suggest (play) soccer after school.

8. I suggest that you (use) __________English with friends in class.

9. I suggest (take) _________a xe taxi home

10. I suggest that you (practice) __________listening to lớn English lessons on tapes.

11. I suggest (help) __________poor families with their chores.

12. I suggest that you (join) __________English speaking clubs.

13. I suggest (give) __________lessons khổng lồ poor children.

14. I suggest that you (have) __________a good English dictionary.

15. She suggests (help) _________street children.

Đáp án: Supply the correct size of the verbs in brackets

1. Collecting / 2. Work / 3. Colleting

4. Listen / 5. Organizing / 6. Practice

7. Playing / 8. Use / 9.taking

10. Practice / 11. Helping / 12. Join

13. Giving / 14. Have / 15. Helping

Bài tập 3: Choose the most appropriate answer.

1. My teacher suggested I _____ harder to pass the exam.

A. Studies

B. Study

C. Studying

2. The professor suggested he _____ the research before March.

A. Summit

B. Summiting

C. Summits

3. Her leader suggested _____ on time.

A. Being

B. Be

C. Is

4. Linh suggests they _____ a meeting every week.

A. Should have

B. Have

C. Both are correct

5. The coacher suggested that they _____ a Facebook group.

A. Have

B. Has

C. Having

6. Her parents suggest she _____ married as soon as possible.

A. Get

B. Gets

C. Got

7. We have suggested _____ to lớn London for this winter vacation.

A. Going

B. Go

C. Should go

8. My older brother suggests that I _____ tennis to lớn have good health.

A. Should play

B. Playing

C. Plays

9. We suggest _____ a postcard to our grandmother.

A. Send

B. Sending

C. Sent

10. I suggested that we _____ Peter to the party.

A. Should invite

B. Invite

C. Both are correct

11. It’s so cold outside. We suggest _____ the window.

A. Should close

B. Close

C. Closing

12. My mom suggests that I _____ for some part-time jobs to earn more money.

A. Look

B. Looking

C. Looks

13. Henry has suggested _____ khổng lồ the park for a walk.

A. Went

B. Goes

C. Going

14. The government suggests _____ by bus khổng lồ reduce the environmental pollution.

A. Travel

B. Traveling

C. Travelled

15. My roommate suggested that we _____ more vegetables và fruit.

A. Should eat

B. Eating

C. Ate

Đáp án:

1. B

2. A

3. A

4. C

5. A

6. A

7. A

8. A

9. B

10. C

11. C

12. A

13. C

14. B

15. A

Bài tập 4: Rewrite the sentences

1. Why don’t you ask her yourself?

=> I suggest ___

2. “Why don’t you put a better lock on the door, Barry?” said John

=>John suggested ___

3. “Why don’t you put your luggage under the seat?” he asked.

=>He suggested ___

4. Why don’t you meet Mr. Lewis khổng lồ discuss the pay offer?

=> I suggest ___

5. “You’d better go khổng lồ the doctor if you’ve got a pain in your back, Anna.” Henry said.

=> Henry suggested ___

6. The doctor advised me lớn rest.

=> The doctor suggested ___

7. “Let’s go for a walk in the park,” said Andrew.

=>Andrew suggested ___

8. “I’d take a taxi if I were you,” said Peter.

=>Peter suggested ___

9. Someone has suggested abolishing income tax.

=> It has been suggested ___

Đáp án:

1. I suggest you (should) ask her yourself.

2. John suggested (that) Barry put a better lock on the door.

3. He suggested I put my luggage under the seat.

4. I suggest you meet Mr. Lewis lớn discuss the pay offer.

5. Henry suggested Anna go lớn the doctor if she had got a pain in her back.

6. The doctor suggested I should rest.

7. Andrew suggested that we go for a walk in the park.

8. Peter suggested I (should) take a taxi.

9. It has been suggested that income tax be abolished.

Xem thêm: So Sánh Sinh Sản Vô Tính Và Sinh Sản Hữu Tính Ở Thực Vật, So Sánh Sinh Sản Vô Tính Và Sinh Sản Hữu Tính

Chắc hẳn qua nội dung bài viết trên đây chúng ta đã thay chắc về cấu tạo suggest rồi đúng không. Mong muốn qua bài viết trên chúng ta có thể hiểu với vận dụng cấu tạo này vào vấn đề làm bài bác tập ngữ pháp tương tự như sử dụng tiếng Anh thành thạo.