40 bài tập trắc nghiệm chương link hóa học tất cả đáp án

Với 40 bài xích tập trắc nghiệm chương link hóa học bao gồm đáp án Hoá học lớp 10 tổng phù hợp 40 bài bác tập trắc nghiệm gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập links hóa học từ kia đạt điểm cao trong bài bác thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị là liên kết trắc nghiệm

*

Câu 1. Nguyên tử Al bao gồm 3 electron hóa trị. Kiểu links hóa học tập nào được sinh ra khi nó link với 3 nguyên tử flo :

A.Liên kết kim loại. B.Liên kết cộng hóa trị bao gồm cực.

C.Liên kết cộng hóa trị không cực. D.Liên kết ion.

Lời giải:

Đáp án D

Câu 2. hàng nào dưới đây không cất hợp hóa học ion ?A. NH4Cl, OF2, H2S. B. CO2, Cl2, CCl4

C. BF3, AlF3, CH4 . D. I2, CaO, CaCl2.

Lời giải:

Đáp án B

Câu 3. cho nguyên tử Liti (Z = 3) và nguyên tử Oxi (Z = 8). Câu chữ nào sau đây không đúng:

A. Cấu hình e của ion Li +: 1s2 và cấu hình e của ion O2–: 1s22s22p6.

B. Phần lớn điện tích ngơi nghỉ ion Li+và O2–do : Li → Li ++ e với O + 2e → O2– .

C. Nguyên tử khí hiếm Ne có cấu hình e kiểu như Li +và O2–.

D. Tất cả công thức Li2O vày : mỗi nguyên tử Li dường 1 e mà một nguyên tử O thừa nhận 2 e.

Lời giải:

Đáp án C

Câu 4. cho các hợp chất: NH3, H2O, K2S, MgCl2, Na2O CH4, hóa học có link ion là:A. NH3, H2O, K2S, MgCl2 B. K2S, MgCl2, Na2O, CH4

C. NH3, H2O , Na2O CH4 D. K2S, MgCl2, Na2O

Lời giải:

Đáp án D

Câu 5. cấu hình electron của cặp nguyên tử nào sau đây có thể tạo liên kết ion:A. 1s22s22p3và 1s22s22p5 B.1s22s1và 1s22s22p5

C. 1s22s1và 1s22s22p63s23p2 D.1s22s22p1và 1s22s22p63s23p6

Lời giải:

Đáp án B

Câu 6. những nguyên tử links với nhau nhằm :

A.Tạo thành hóa học khí B.Tạo thành mạng tinh thể

C.Tạo thành hợp hóa học D. Đạt cơ cấu tổ chức bền của nguyên tử

Lời giải:

Đáp án B

Câu 7. mang đến 3 ion : Na,+, Mg2+, F–. Tìm kiếm câu xác minh sai .

A.3 ion trên có thông số kỹ thuật electron tương tự nhau .

B. 3 ion trên tất cả số nơtron khác nhau.

C.3 ion trên có số electron cân nhau

D.3 ion trên tất cả số proton bằng nhau.

Lời giải:

Đáp án D

Câu 8. Trong dãy oxit sau : Na2O, MgO, Al2O3 , SiO2 , P2O5 , SO3 , Cl2O7 . Gần như oxit có link ion là :A. Na2O , SiO2 , P2O5 . B. MgO, Al2O3 , P2O5

C. Na2O, MgO, Al2O3 . D. SO3, Cl2O3 , Na2O .

Lời giải:

Đáp án C

Câu 9. Nguyên tử oxi có thông số kỹ thuật electron là: 1s22s22p4. Sau khoản thời gian tạo liên kết, nó có cấu hình là :A. 1s22s22p2 B.1s22s22p43s2. C. 1s22s22p6. D. 1s22s22p63s2.

Lời giải:

Đáp án C

Câu 10. Ion nào tiếp sau đây có 32 electron :A. CO32- B. SO42- C. NH4+ D. NO3-

Lời giải:

Đáp án A

*

Câu 11. chọn câu đúng tốt nhất về liên kết cộng hóa trị

Liên kết cộng hóa trị là liên kết:

A. Giữa những phi kim với nhau.

B. Trong những số đó cặp electron tầm thường bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành vì sự dùng bình thường electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. Được làm cho giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

Lời giải:

Đáp án D

Câu 12: những chất mà lại phân tử không phân cực là

A. H2O, CO2, CH4

B. O2, CO2, C2H2

C. NH3, Cl2, C2H4

D. HBr, C2H6, I2

Lời giải:

Đáp án B

Câu 13:Cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử Cl (Z=17), Ca (Z=20) và liên kết giữa can xi và clo trong hợp hóa học CaCl2 lần lượt làA. 3s23p5, 4s1và link cộng hóa trị

B. 3s23p3, 4s2và liên kết ion

C. 3s23p5, 4s2và link ion

D. 3s23p3, 4s1và links cộng hóa trị

Lời giải:

Đáp án C

Câu 14. chọn câu đúng trong số câu sau:

A. Trong link cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử gồm độ âm điện nhỏ hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành thân 2 nguyên tử tất cả hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ dại hơn 1,7.

C. Link cộng hóa trị không có cực được tạo cho từ những nguyên tử khác hẳn nhauvề tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm năng lượng điện giữa 2 nguyên tử mập thì phân tử phân cực yếu.

Lời giải:

Đáp án B

Câu 15. Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc trưng cho:

A. Tài năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

B. Kỹ năng nhường electron của nguyên tử đó mang đến nguyên tử khác.

C. Tài năng tham gia phản ứng khỏe mạnh hay yếu đuối của nguyên tử đó.

D. Tài năng nhường proton của nguyên tử đó đến nguyên tử khác.

Lời giải:

Đáp án A

Câu 16. phụ thuộc vào hiệu độ âm điện những nguyên tố, hãy cho biết thêm có loại link nào trong những chất sau đây :AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

(HD Hiệu độ âm điện CaCl2: 2, 16 -> links ion.

Hiệu độ âm năng lượng điện AlCl3, CaS, Al2S3lần lượt là : 1,55 ; 1,58 ; 0,97 ⇒ liên kết cộng hóa trị tất cả cực)Câu 17. Số OXH của cacbon với oxi trong phân tử CO2 là :

A. 4 với 2 B. 4 và -2 C. +4 và -2 D. 3 cùng 2

Lời giải:

Đáp án C

Câu18: links cộng hóa trị lâu dài nhờ:A. Các đám mây electron. B. Những electron hoá trị.

C. Những cặp electron sử dụng chung. D. Lực hút tĩnh điện.

Lời giải:

Đáp án C

Câu 19: liên kết cộng hóa trị là liên kết:

A. Hình thành vì sự góp bình thường một electron.

B. Hình thành vày sự góp chung các electron.

C. Hình thành bởi vì sự góp thông thường 2 electron.

D. Hình thành do sự góp chung những cặp electron.

Lời giải:

Đáp án B

Câu 20. trong phân tử nitơ, những nguyên tử liên kết với nhau bởi liên kết:

A. Cùng hóa trị không tồn tại cực. B. Ion yếu.

C. Ion mạnh. D. Cùng hóa trị phân cực.

Lời giải:

Đáp án A

*

Câu 21. link trong phân tử HCl là liên kết:

A. Cùng hóa trị phân cực. B. Cùng hóa trị ko phân cực.

C. đến – nhận. D. Ion.

Lời giải:

Đáp án A

Câu 22. liên kết trong phân tử NaCl là liên kết:A. Cùng hóa trị phân cực. B. Cùng hóa trị ko phân cực.

C. Cho – nhận. D. Ion.

Lời giải:

Đáp án D

Câu 23. trong những hợp chất sau đây, hợp hóa học nào có liên kết cộng hóa trị:

A. LiCl. B. NaF. C. CaF2. D. CCl4.

Lời giải:

Đáp án D

Câu 24. trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào có link ion:

A. HCl. B. H2O. C. NH3. D. NaCl.

Lời giải:

Đáp án D

Câu 25. Viết công thức kết cấu của các chất sau

HClO, HClO2 , Cl2O7.

Lời giải:

HClO:

*

HClO2:

*

Cl2O7:

*

Câu 26: Viết công thức cấu tạo các phân tử SO2; SO3; H2SO4.

Lời giải:

*

Câu 27. Số thoái hóa của sắt trong Fe3+, S vào SO3 , phường trong PO43-lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0

Lời giải:

Đáp án B

Câu 28: vào phân tử NaCl, năng lượng điện hóa trị của Na và Cl theo lần lượt là

A. +1 và -1 C. -1 và -1

B. +1 với +1 D. -1 với +1

Lời giải:

Đáp án A

Câu 29: nhân tố R là phi kim thuộc nhóm A. Hợp hóa học của R cùng với hidro là RH3. Hóa trị với số lão hóa của R trong oxit tương úng cùng với hóa trị tối đa lần lượt là

A. 3 cùng -3 B. 5 với -5

C. 5 với +5 D. 3 cùng +3

Lời giải:

Đáp án C

Câu 30: nhân tố R có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là ns2np4. Công thức hợp chất của R cùng với H và công thức oxit tương ứng với hóa trị tối đa của R theo lần lượt là

A. RH2 cùng RO

B. RH2 và RO2

C. RH4 cùng RO2

D. RH2 cùng RO3

Lời giải:

Đáp án D

*

Câu 31: Hóa trị với số oxi hóa của N trong phân tử HNO3 theo lần lượt là

A. 3 với -3 B. 5 cùng -5

C. 4 và +5 D. 3 và +3

Lời giải:

Đáp án C

Câu 32: Cho một số hợp chất: H2S, H2SO3, H2SO4, NaHS, Na2SO3, SO3, K2S, SO2. Dãy các chất trong các số đó lưu huỳnh có cùng số lão hóa làA. H2S, H2SO3, H2SO4

B. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO3C. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO2D. H2S, NaHS, K2S

Lời giải:

Đáp án D

Câu 33: Dãy những chất nào dưới đây được thu xếp theo chiều tăng nhiều số oxi hóa của nitơ?A. NO, N2O, NH3, NO3¯

B. NH4+, N2, N2O, NO, NO2, NO3¯C. NH3, N2, NO2, NO, NO3¯

D. NH3, NO, N2O, NO2, N2O5

Lời giải:

Đáp án B

Câu 34: Một hòa hợp chất tất cả công thức XY2 trong các số đó Y chiếm 50% về khối lượng. Trong phân tử nhân của X tất cả n = p và hạt nhân Y bao gồm n’ = p’. Tổng thể proton trong phân tử XY2là 32. Thông số kỹ thuật electron của X và Y và links trong phân tử XY2 làA. 3s23p4, 2s22p4và liên kết cộng hóa trị

B. 3s2, 2s22p5và link ion

C. 3s23p5, 4s2và links ion

D. 3s23p3, 2s22p3và liên kết cộng hóa trị

Lời giải:

Đáp án A

(HD: MX = 2 MY

⇒ nX + pY = 2nY + 2pY (1)nX = pX ; 2nY = 2pY (2) pX + 2pY =32 (3)

từ (1), (2) và (3) ⇒ pX =16 (S) , pY =8 (O) ⇒ SO2 link cộng hóa trị.)Câu 35: Nhóm hợp hóa học nào sau đây có liên kết cho – thừa nhận ?

A. NaCl, CO2. B. HCl, MgCl2.

C. H2S, HCl. D. NH4NO3, HNO3.

Lời giải:

Đáp án D

Câu 36: Hình dạng của phân tử CH4, H2O, BF3 với BeH3 tương xứng là :

A. Tứ diện, gấp khúc, tam giác, thẳng.

B. Tứ diện, tam giác, vội khúc, thẳng.

C. Tứ diện, thẳng, cấp khúc, tam giác.

Xem thêm: Trình Bày Tính Chất Hóa Học Của Oxi (O2), Tính Chất Vật Lý Và Bài Tập Về Oxi

D. Tứ diện, thẳng, tam giác, vội khúc.

Lời giải:

Đáp án A

Câu 37: Trong cách làm CS2, tổng số các đôi electron thoải mái chưa tham gia links là :

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Lời giải:

Đáp án C

*

Câu 38: Biết rằng tính phi kim bớt dần theo sản phẩm tự F, O, Cl .Trong những phân tử sau, phân tử có liên kết phân cực nhất là :

A. F2O B. Cl2O C. ClF D. O2

Lời giải:

Đáp án C

Câu 39: Nước có ánh nắng mặt trời sôi cao hơn các chất khác gồm công thức H2X (X là phi kim) là do