(GD&TĐ)-So với bố cục của Luật Giáo dục 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục bổ sung 5 điều mới; sửa đổi bổ sung liên quan đến 24 điều (trên tổng số 120 điều).

*

Cụ thể:Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 (Về chương trình giáo dục);Sửa đổi Khoản 1 Điều 11 (Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi);Sửa đổi Điều 13 (Đầu bốn cho giáo dục);Sửa đổi Khoản 3 Điều 29 (Chương trình phổ thông và sách giáo khoa);Sửa đổi Khoản 2 Điều 35 (Giáo trình giáo dục và đào tạo nghề nghiệp);Sửa đổi Khoản 4 Điều 38 (Về thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ);Bổ sung khoản 5 Điều 38 (Về việc đào tạo trình độ kỹ năng thực hành, ứng dụng nâng cao cho người đã tốt nghiệp đại học ở một số ngành chuyên môn đặc biệt);Sửa đổi Khoản 2 Điều 41 (Giáo trình giáo dục đại học);Sửa đổi Điểm b khoản 1 Điều 42 (tên gọi trường đại học);Sửa đổi Khoản 2 Điều 42 (Điều kiện đào tạo trình độ tiến sĩ);Sửa đổi Khoản 6 Điều 43 (Về văn bằng công nhận trình độ năng lực thực hành, ứng dụng cho những người được đào tạo và huấn luyện chuyên sâu sau khi xuất sắc nghiệp đh ở một vài ngành trình độ chuyên môn đặc biệt);Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 46 (Trung chổ chính giữa ngoại ngữ, tin học);Sửa đổi Khoản 3 Điều 46 (Trung tâm ngoại ngữ, tin học);Sửa đổi Khoản 2 Điều 48 (Về thành lập trường);Sửa đổi Điều 49 (Trường của ban ngành nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội, lực lượng vũ trang nhân dân);Sửa đổi Điều 50 (Điều kiện thành lập và hoạt động nhà ngôi trường và điều kiện để được được cho phép hoạt cồn giáo dục);Bổ sung Điều 50a (Đình chỉ chuyển động giáo dục) và Điều 50b (Giải thể bên trường)Sửa đổi Điều 51(Thẩm quyền, thủ tục thành lập và hoạt động hoặc được cho phép thành lập; chất nhận được hoạt đụng giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải thể công ty trường);Sửa đổi Khoản 1 Điều 58 (Về công khai minh bạch mục tiêu, chương trình giáo dục);Sửa đổi Điểm b khoản 1 Điều 69 (Về trung tâm ngoại ngữ, tin học);Sửa đổi Điểm c khoản 1 Điều 69 (Về đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ của Viện nghiên cứu khoa học);Sửa đổi Khoản 2 Điều 69 (Về vấn đề ký hợp đồng đào tạo trình độ thạc sĩ của Viện nghiên cứu khoa học);Sửa đổi Khoản 3 Điều 70 (Về tên gọi nhà giáo ở Cao đẳng nghề);Sửa đổi Điều 74 (Về thỉnh giảng);Sửa đổi Điều 78 (Về cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tu dưỡng nhà giáo và cán bộ cai quản giáo dục);Sửa đổi Điều 81 (về tiền lương);Sửa đổi Khoản 4 Điều 100 (Về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục) ;Sửa đổi Khoản 2 Điều 101 (về học phí, lệ phí) ;Bổ sung khoản 4 Điều 108 (về việc công dân nước ta ra quốc tế giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và dàn xếp học thuật; việc bắt tay hợp tác về giáo dục và đào tạo với tổ chức, cá thể nước quanh đó và người nước ta định cư ngơi nghỉ nước ngoài) ;Sửa đổi Điều 109 (Về khuyến khích hợp tác ký kết về giáo dục và đào tạo với Việt Nam) ;Bổ sung Mục 3a Chương VII (Về kiểm định chất lượng giáo dục) ;Luật sửa đổi bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục đào tạo có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01 mon 7 năm 2010.