*

Biểu chủng loại Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau lớn khai thue tndn , mau to lớn khai thue tncn , mau to lớn khai thue gtgt , mau lớn khai thue ttđb, mau lớn khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan liêu den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu mã tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu mã khai thuế


Mẫu số 01-1/GTGT : Bảng kê hóa đơn, chứng từ sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại bán ra

Mẫu số 01-1/GTGT : Bảng kê hóa đơn, chứng từ sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ bán ra

 

 

 

PHỤ LỤC

*

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày....... Tháng...... Năm..........)

<01> Kỳ tính thuế: tháng.......năm ..........

Bạn đang xem: Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra

<02> Tên người nộp thuế:........................................................................................

<03> Mã số thuế :

04> Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..................................................

<05> Mã số thuế :

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Hóa đơn, chứng từ buôn bán ra

Tên bạn mua

Mã số

thuế tín đồ mua

Mặt hàng

Doanh số

bán chưa xuất hiện thuế

Thuế GTGT

Ghi chú

Ký hiệu

Số

Ngày, tháng, năm xây đắp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT:

Tổng

2. Sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại chịu thuế suất thuế GTGT 0%:

Tổng

3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:

Tổng

4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:

Tổng

5. Mặt hàng hóa, dịch vụ không phải tổng thích hợp trên tờ khai 01/GTGT:

Tổng

Tổng lợi nhuận hàng hóa, dịch vụ xuất kho (*): …………………

Tổng lợi nhuận hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (**): ............................

Tổng thuế GTGT của mặt hàng hóa, dịch vụ xuất kho (***): ............................

Tôi khẳng định số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước điều khoản về gần như số liệu vẫn khai./.

Ngày........ Tháng........... Năm..........

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ với tên:……………

Chứng chỉ hành nghề số....................

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức vụ và đóng lốt (nếu có)

__________________________

Ghi chú:

(*) Tổng lệch giá hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 8 của mẫu tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.

(**) Tổng lệch giá hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

Xem thêm: Top 15 Bài Văn Biểu Cảm Lớp 7 Về Loài Cây Em Yêu (16 Mẫu), Văn Biểu Cảm Lớp 7 Về Loài Cây Em Yêu

(***) tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đẩy ra là tổng cộng số liệu trên cột 9 của dòng tổng của những chỉ tiêu 2, 3, 4.

 

Mẫu số 01-1/GTGT , 01-1/GTGT , Mẫu 01-1/GTGT : Bảng kê hóa đơn, chứng từ sản phẩm hóa, dịch vụ xuất kho , mau so 01 1 gtgt : bang ke hoa don, phổ biến tu hang hoa, dich vu ban ra