Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và tải ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (134.25 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Mẫu biên bản hội nghị

mẫu số: 02/QHCB Tên đơn vị ............ Số: ........... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ......., ngày .... Tháng .... Năm.... BIÊN BẢN HỘI NGHỊ (Sử dụng cho những Hội nghị) các nội dung hầu hết của Biên bản: I. Thành phần hội nghị 1. Thành phần tham gia dự họp theo quy định: - Tổng số: .... Người. - Số có mặt .... Người, đạt phần trăm ….%. - Số vắng ngắt mặt: …người, trong đó: + có lý do: …… + không tồn tại lý do: ...... 2. Nhân tố mời họp ................. II. Công ty trì họp báo hội nghị ................. III. Thư ký họp báo hội nghị ............... IV. Nội dung hội nghị ………………………………….......................……………………… ..............................................….....……………………………………
Ý kiến của các đại biểu dự lễ hội nghị (ghi nắm tắt từng ý kiến phát biểu): ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. Hiệu quả giới thiệu quy hoạch:....... Người chủ trì tóm lại Hội nghị. Hội nghị hoàn thành vào giờ, ngày ..... Mon .... Năm ... THƯ KÝ (ký, ghi rõ chúng ta tên) CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (ký tên, đóng vết nếu có)


*
mẫu Biên phiên bản hội nghị cán bộ chủ chốt trình làng nhân sự để bổ nhiệm chức thương hiệu trưởng trưởng cđ nghề/giám đốc trung trung tâm dạy nghề 2 25 117
*
MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ (Sử dụng cho những Hội nghị) 1 10 69
*
MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC pdf 2 16 95
*
MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN CƯ THÔN docx 2 7 22
*
MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN NGÀNH THÔN docx 2 1 2
*
MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN CƯ THÔN pptx 3 3 7


Xem thêm: Top 10 Shop Mỹ Phẩm Nội Địa Trung Uy Tín Trên Shopee Năm 2022

*
MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA câu hỏi chấp hành những quy định của lao lý về bảo đảm an toàn môi ngôi trường pdf 3 3 5