tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho làm phản ứng: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O. Phương trình ion thu gọn của bội nghịch ứng bên trên là

B.

Bạn đang xem: Cho mg(oh)2 tác dụng với dung dịch hcl

2H+ + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2H2O.

D. 2HCl + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2Cl – + 2H2O.


*

Đáp án B

Û PT ion là: Mg(OH)2 + 2H+ + 2Cl– → Mg2+ + 2Cl– + 2H2O.

⇒ PT ion thu gọn là: Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + 2H2O.1. NaOH + HClO → NaClO + H2O

  3. 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

5. Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O


Cho bội nghịch ứng: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O. Phương trình ion thu gọn gàng của phản bội ứng bên trên là

A. HCl + OH – → H2O + Cl –.

B. 2H+ + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2H2O.

C. H+ + OH – → H2O.

D. 2HCl + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2Cl – + 2H2O.


Cho phản nghịch ứng: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O.

Phương trình ion thu gọn của phản ứng trên là

A. HCl + OH – → H2O + Cl –.

B. 2H+ + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2H2O.

C. H+ + OH – → H2O.

D. 2HCl + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2Cl – + 2H2O.


(a) NaOH + HCl → NaCl + H2O

(c) 3KOH + H3PO4 →K3PO4 +3H2O

Số phản ứng gồm phương trình ion rút gọn: H+ + OH- →H2O là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1


Phương trình ion gọn sau: H+ + OH─→H2O tất cả phương trình phân tử là:A. 3HNO3+ Fe(OH)3→Fe(NO3)3 + 3H2 B. 2HNO3+ Cu(OH)2→Cu(NO3)2 + 2H2OC. H2SO4+ Ba(OH)2→BaSO4 + 2H2O D. 2HCl + Ba(OH)2→BaCl2 + 2H2O 

 


1. Cho những phản ứng sau

(1) NaOH + HCl →

 

(2) Ba(OH)2 + HNO3 →

 

(3) Mg(OH)2 + HCl →

(4) Fe(OH)3 + H2SO4 →

 

(5) NaHCO3 + HCl →

(6) KOH + H2SO4 →

 

Có về tối đa bao nhiêu phản ứng bao gồm cùng phương trình ion thu gọn là:

OH- + H+

→ H2O

 

 

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

 

2. Trộn 200ml hỗn hợp H2SO4 0,1M với 300ml dung dịch HCl 0,2 M thu được hỗn hợp Y.

pH của dung dịch Y là :

 

A. 1,7

B. 1

C. 0,7

D. 3

 

 

 

 

 

3. Trộn 200 ml hỗn hợp NaOH 0,01M với 300 ml hỗn hợp KOH 0,01M thu được dung dịch

 

Y. PH của dung dịchY là :

A. 12

B. 3

C. 2

D. 13

Đa A

 

 

 

4. Trộn 100 ml dd HCl gồm pH=1 công dụng với 100 ml dd Ba(OH)2 0,1 M , pH của dung dịch

sau phản bội ứng là

 

 

 

A l2,7

B 11

C 8

D 11,7

 

 

 

 

 

5. Cho 40ml dd chứa đồng thời H2SO4 0,25M và HNO3 0,25M vào 160ml dd KOH 0,2M chiếm được 200ml dd gồm pH là

 

A. 2. B. 3. C. 11. D.

Xem thêm: Soạn Bài Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng Chuyển Nghĩa Của Từ, (Chi Tiết)

12.

 

 

 

 

6. Một dung dịch cất 0,3 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3-; với x mol

Cl-. Vậy x có giá trị là:

A 0,3 mol B 0,35 mol C 0,45 mol D 0,15 mol

 

 

 

 

 

 

7. Dung dịch X đựng a mol Mg2+, b mol Al3+ , 0,05 mol SO42- , 0,3 mol NO3-. Cô cạn X thì thu được 27,3 g hóa học rắn khan. Vậy a, b lần lượt là :