" class="title-header">Một hóa học khi thuỷ phân trong môi trường xung quanh axit, đun cho nóng không tạo ra glucozơ. Hóa học đó là A. Xenlulozơ.


Bạn đang xem: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit đun nóng không tạo ra glucozơ chất đó là

*

154317 điểm

trần tiến


Một chất khi thuỷ phân trong môi trường thiên nhiên axit, làm cho nóng không tạo ra glucozơ. Hóa học đó làA. Xenlulozơ.B. Saccarozơ.C. Tinh bột.D. Tristearin.
*Xem thêm: Soạn Văn Bài: Đề Văn Thuyết Minh Và Cách Làm Bài Văn Thuyết Minh

Một hóa học khi thuỷ phân trong môi trường axit, nấu nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó làA. Xenlulozơ.B. Saccarozơ.C. Tinh bột.D. Tristearin.Đáp án(C6H10O5)n (tinh bột hoặc xenlulozơ) + nH2O -to, H+→ nC6H12O6 (glucozơ)C12H22O11 (Saccarozơ) + H2O -to, H+→ C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)(CH316COO)3C3H5(Tristearin) + 3H2O ⇆ 3CH316COOH (axit stearic) + C3H5(OH)3 (glixerol).→ Đáp án D