toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi cấp 5 lần chiều rộng .Nếu tăng chiều rộng thêm 9cm ,tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa vươn lên là một hình vuông .Diện tích miếng bìa ban đầu là?


*

Vì lúc tăng chiều rông 9cm, chiều nhiều năm 4cm thì miếng tị nạnh trở thành miếng bìa hình vuông

nên chiều dài hơn nữa chiều rộng là: 9 -4 = 5 (cm).

Bạn đang xem: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng

Vì chu vi gấp 5 lần chiều rộng bắt buộc nửa chu vi bằng 5/2 lần chiều rộng.

Hay tông chiều dài và chiều rộng bằng 5/2 chiều rộng. 

Vây chiều dài gấp chiều rộng tần số là:

5/2 - 1 = 3/2 

(Trở về việc hiệu - tỉ số)

Chiều rộng miếng bìa là:

5 x (3-2) x 2 = 10 (cm)

Chiều lâu năm miếng bìa là

10 x 3/2 = 15 (cm)

Diện tích miếng bìa là:

10 x 15 = 150(m2)

Đáp số: 150 m2


*

Vì lúc tăng chiều rông 9cm, chiều nhiều năm 4cm thì miếng phân bì trở thành miếng bìa hình vuông

nên chiều dài hơn nữa chiều rộng là: 9 -4 = 5 (cm).

Vì chu vi vội 5 lần chiều rộng nên nửa chu vi bằng 5/2 lần chiều rộng.

Hay tông chiều dài với chiều rộng bằng 5/2 chiều rộng. 

Vây chiều dài gấp chiều rộng chu kỳ là:

5/2 - 1 = 3/2 

(Trở về việc hiệu - tỉ số)

Chiều rộng lớn miếng bìa là:

5 x (3-2) x 2 = 10 (cm)

Chiều lâu năm miếng bìa là

10 x 3/2 = 15 (cm)

Diện tích miếng bìa là:

10 x 15 = 150(m2)

Đáp số: 150 m2


tổng của chiều dài cùng chiều rộng lớn là : 49.5 - ( 3 x 3 ) : 3 = 40.5 ( dm2 )

chu vi tấm bìa ban sơ là : 40.5x2 =81 ( dm2 )

Đáp số : 81 dm2


Vì lúc tăng chiều rông 9cm, chiều nhiều năm 4cm thì miếng bì trở thành miếng bìa hình vuông

nên chiều dài ra hơn nữa chiều rộng là: 9 -4 = 5 (cm).

Vì chu vi gấp 5 lần chiều rộng đề xuất nửa chu vi bởi 5/2 lần chiều rộng.

Hay tông chiều dài và chiều rộng bằng 5/2 chiều rộng. 

Vây chiều lâu năm gấp chiều rộng mốc giới hạn là:

5/2 - 1 = 3/2 

 (Trở về câu hỏi hiệu - tỉ số)

Chiều rộng lớn miếng bìa là:

5 x (3-2) x 2 = 10 (cm)

Chiều dài miếng bìa là

10 x 3/2 = 15 (cm)

Diện tích miếng bìa là:

10 x 15 = 150(m2)

Đáp số: 150 m2


#)Giải :

Chu vi hình chữ nhật gấp 5 lần chiều rộng lớn => Chiều lâu năm gấp 3/2 chiều rộng 

Chiều rộng tăng 9cm, chiều dài tăng 4cm thì miếng bìa trở thành hình vuông vắn => Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là : 9 - 4 = 5 ( cm )

Ta coi chiều dài là 2 phần thì chiều rộng lớn là 3 phần như thế 

Hiệu số phần đều bằng nhau là : 3 - 2 = 1 ( phần )

=> Chiều rộng là : 5 : 1 x 2 = 10 ( cm )

=> Chiều dài là : 10 + 5 = 15 ( centimet )

Đ/số : Chiều nhiều năm : 15 cm

Chiều rộng lớn : 10 cm.


Vì lúc tăng chiều rông 9cm, chiều nhiều năm 4cm thì miếng so bì trở thành miếng bìa hình vuông vắn nên chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là: 9 -4 = 5(cm).

Vì chu vi vội 5 lần chiều rộng nên nửa chu vi bằng 5/2 lần chiều rộng.

Hay tổng chiều dài và chiều rộng bằng 5/2 chiều rộng. 

Vậy chiều nhiều năm gấp chiều rộng mốc giới hạn là:

5/2 - 1 = 3/2 

Chiều rộng lớn miếng bìa là:

5 x (3-2) x 2 = 10 (cm)

Chiều dài miếng bìa là

10 x 3/2 = 15 (cm)

Diện tích miếng bìa là:

10 x 15 = 150(m2)

Đáp số: 150 m2


Một miếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi vội vàng 5 lần chiều rộng. Ví như tăng chiều rộng thêm 9cm, tăng chiều lâu năm thêm 4cm thì miếng bìa đổi thay một hình vuông. Diện tích miếng bìa lúc đầu là:


một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi vội vàng 5 lần chiều rộng.nếu tăng chiều rộng lớn thêm 9cm ,tăng chiều lâu năm thêm 4cm thì miếng bìa trở thành hình vuông vắn ,tính diện tích s miếng bìa ban đầu


một tấm bìa hình chữ nhật tất cả chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Trường hợp tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa phát triển thành hình vuông. Diện tích s tấm bìa ban đầu là


Một miếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Trường hợp tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa trở thành một hình vuông. Tính diện tích miếng bìa thuở đầu (Giải chi tiết được cảm ơn nhiều)


Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chu vi vội vàng 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng lên 9cm , tăng chiều lâu năm lên 4cm thì miếng bìa trở thành hình vuông . Diện tích miếng bìa ban sơ là......

Xem thêm: Nêu Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Làm Tăng Độ Phì Nhiêu Của Đất, Câu 6 Trang 64 Sgk Công Nghệ 10


một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chu vi vội 5 lần chiều rộng trường hợp tăng chiều rộng lớn thêm 9 cm tăng chiều lâu năm thêm 4cm miếng bìa trở thành hình vuông vắn diện tích ban đầu là


1 miếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi vội 5 lần chiều rộng. Giả dụ tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, chiều nhiều năm thêm 4cm thì miếng bìa chở thành những hình vuông. Tính diện tích ban đầu.


Một miếng bìa hình chữ nhật có 2 lần chu vi cấp 5 lần chiều dài. Nếu như tăng chiều rộng lớn thêm 8 cm tăng chiều nhiều năm thêm 2 cm thì miếng bìa trở thành hình vuông tính diện tích miếng bìa ban đầu


 Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chu vi vội 5 lần chiều rộng lớn . Nếu như tăng chiều rộng thêm 9 cm, tăng chiều lâu năm thêm 4 cm thì miếng bìa trở thành hình vuông . Hỏi diện tích miếng bìa thuở đầu ?