toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

(a) 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 →  Ca3(PO4)2 + 6H2O

(c) 2Na3PO4 + 3CaCl2  →  Ca3(PO4)2 + 6NaCl

(e) 2(NH4)3PO4 + 3Ca(NO3)2 →  Ca3(PO4)2 + 6NH4NO3


*

*

Cho các phân bón có công thức hóa học: KNO3, Mg3(PO4)2, (NH4)3PO4, (NH4)2HPO4

a) hotline tên cùng phân nhiều loại phân bón đơn, kép

b) Tính % trọng lượng nguyên tố d.dưỡng vào phân bón NH4NO3, K3PO4, CaO(NH2)2

GIÚP MÌNH VỚI


Nhằm nhằm tăng năng suất cây cỏ ,e hãy giúp chưng nông dân tính xem các loại phân nào chứa nhiều lân(photpho) hơn trong hai các loại phân lân sau: photphat tự nhiên - Ca3(PO4)2 và superphotphat- Ca(HPO4)2

 

 


+) Ca3(PO4)2 có : (\%P=dfrac31.240.3+left(31+16.4 ight).2.100\%=20\%)

+) Ca(HPO4)2 : (\%P=dfrac31.240+left(1+31+16.4 ight).2.100\%approx26,72\%)

Vậy phân superphotphat Ca(HPO4)2 chưa các lân (photpho) hơn.

Bạn đang xem: Muối photphat nào sau đây tan được nhiều trong nước


+) Ca3(PO4)2 có : %P=31.240+(1+31+16.4).2.100%≈26,72%%P=31.240+(1+31+16.4).2.100%≈26,72%

Vậy phân superphotphat Ca(HPO4)2 chưa những lân (photpho) hơn.


Câu 1: nên lựa chọn công thức hóa học đúng trong các các bí quyết hóa học tập sau đây.

A. CaPO4

B. Ca2(PO4)2

C. Ca3(PO4)2

D. Ca3(PO4)3

Câu 2: phương pháp hóa học nào dưới đây viết đúng?

A. Kali clorua: KCl2

B. Kali sunfat: K(SO4)2

C. Kali sunfit: KSO3

D. Kali sunfua: K2S


. bí quyết hóa học tập nào tiếp sau đây viết đúng? (Biết Mg hóa trị II, team PO4 hóa trị III)

A. Mg2(PO4)3

B. MgPO4

C. Mg3(PO4)2

D. Mg(PO4)3


Hãy cho thấy thêm số thoái hóa của N cùng P trong số phân tử cùng ion dưới đây NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3 , P2O3, PBr5, PO43–, KH2PO4, Zn3(PO4)2.


Trong số những muối sau: KHSO 4 , CH 3 COONa , NH 4 Cl , Ca 3 ( PO 4 ) 2 , số muối bột axit là

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4


Một một số loại quặng photphat gồm chứa 35% Ca3(PO4)2. Hãy tính hàm lượng tỷ lệ P2O5 có vào quặng trên.


Trong 1000g quặng có: 1000. 35% = 350g Ca3(PO4)2

Bảo toàn nguyên tố p. ⇒ trong 1 mol Ca3(PO4)2 có 1mol P2O5 nghĩa là trong 310g Ca3(PO4)2 tương ứng bao gồm 142g P2O5.

⇒350g Ca3(PO4)2 có lượng P2O5 là:

*

*


Cho những phản ứng sau:

(1)P+5HNO3(đặc) H3PO4 + 5NO2­ + H2O

(2)Ca3(PO­4)2+3H2SO4(đặc) 2H3PO4 + 3CaSO4¯

Các phản bội ứng xảy ra trong quá trình sản xuất supephotphat kép là

A. (1), (3).

B. (2), (4).

C. (2), (3).

D. (1), (4).


(1) p. + 5HNO3(đặc) → t 0 H3PO4 + 5NO2↑ + H2O;

(3) Ca3(PO4)2 + 2H2SO4(đặc) → t 0 Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4↓;

Các phản ứng xẩy ra trong quá trình sản xuất supephotphat kép là

A. (1), (3).

B. (2), (4).

C. (2), (3).

D.

Xem thêm: Định Lý Vi Ét - Lý Thuyết Hệ Thức Vi

 (1), (4).


Supephotphat kép bao gồm thành phần chính là Ca(H2PO4)2, quy trình điều chế supephotphat kép được thực hiện từ nguồn nguyên vật liệu là quặng photphorit Ca3(PO4)2 hoặc apatit 3Ca3(PO4)2.CaF2. Những phản ứng xẩy ra trong quá trình sản xuất supephotphat kép là: