Trong các dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, tất cả bao nhiêu dung dịch có môi trường thiên nhiên axit ?
Bạn đang xem: Nahso4 điện li

Dung dịch có môi trường xung quanh axit gồm:

+ axit

+ muối bột tạo vị bazơ yếu đuối và cội axit mạnh

+ muối bột axit có tác dụng phân li trọn vẹn ra H+


*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là


Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học điện li yếu là


Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M bạn ta khẳng định được nồng độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Tỷ lệ phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, đông đảo muối có môi trường xung quanh trung tính là


Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, bao gồm bao nhiêu dung dịch có môi trường axit ?


Cho dãy những chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số hóa học trong hàng vừa bội phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản bội ứng được với hỗn hợp NaOH là


Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất bao gồm tính lưỡng tính là


Khối lượng chất rắn khan khi cô cạn dung dịch đựng 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch cất 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ và b mol $SO_4^2 - $. Tổng cân nặng muối tan gồm trong hỗn hợp là 62,3 gam. Quý giá của a với b lần lượt là


Dung dịch Y chứa Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Khi cô cạn dung dịch lượng muối khan thu được là


Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch gồm chứa 6,525 gam hóa học tan. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã sử dụng là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa hỗn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Hỗn hợp Y có pH là:


Trộn 100ml hỗn hợp (gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, cực hiếm pH của hỗn hợp X là:


Trộn 200 ml dd hỗn hợp tất cả HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit nhận được dd gồm pH = 3. Vậy a có giá trị là:


Thể tích của n­ước yêu cầu thêm vào 15 ml hỗn hợp axit HCl tất cả pH = 1 để đ­ược dung dịch axit tất cả pH = 3 là:


Trộn V1 lít hỗn hợp HCl (pH = 5) cùng với V2 lít hỗn hợp NaOH (pH = 9) nhận được dung dịch bao gồm pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được:


Có 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi dung dịch chỉ đựng 1 cation cùng 1 anion trong những các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn của bội nghịch ứng


Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các bội nghịch ứng đều phải có cùng một phương trình ion thu gọn gàng là


Tính pH của dung dịch thu được lúc trộn 40 ml hỗn hợp HCl 2,5.10-2 M với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH gồm Ka = 10-4,76.


Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ sử dụng thêm quỳ tím thì có thể nhận biết được mấy chất?


Đối với hỗn hợp axit to gan lớn mật HNO3 0,1M nếu bỏ lỡ sự điện li của nước thì review nào sau đó là đúng?


Để được hỗn hợp chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Nên hòa chảy vào nước phần đa muối nào, từng nào mol ?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: So Sánh Bản Chất Của Điện Trường Và Từ Trường, Câu 4 Trang 124 Sgk Lý 11,

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.