Nhiệt phân trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 thu được 47,3 gam hóa học rắn Y. Phối hợp Y trong hỗn hợp NaOH thấy có 0,3 mol NaOH phản nghịch ứng. Khối lượng hỗn phù hợp muối là


Bước 1: Xác định thành phần chất Y

Viết PTHH bội nghịch ứng sức nóng phân muối bột nitrat, xác minh Y ⟹ chất rắn Y có Fe2O3 và Al2O3.

Bạn đang xem: Nhiệt phân al no3 3

Bước 2: Tính nFe2O3 và nAl2O3

- mang đến Y vào NaOH thì chỉ có Al2O3 phản ứng; từ nNaOH ⟹ nAl2O3

- Từ khối lượng chất rắn Y ⟹ mFe2O3 ⟹ nFe2O3

Bước 3: Tính m gam hh Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 

- BTNT Fe: nFe(NO3)2 = 2nFe2O3 ⟹ mFe(NO3)2 

BTNT Al: nAl(NO3)3 = 2nAl2O3 ⟹ mAl(NO3)3 

- Tính cực hiếm của m.


Bước 1: Xác định thành phần chất Y

2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 0,5O2

4Al(NO3)3 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

⟹ hóa học rắn Y tất cả Fe2O3 và Al2O3

Bước 2: Tính nFe2O3 với nAl2O3

Khi mang đến Y vào NaOH thì chỉ tất cả Al2O3 phản ứng

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O.

0,3 → 0,15

⟹ mAl2O3 = 102.0,15 = 15,3 gam

⟹ mFe2O3 = mchất rắn - mAl2O3 = 47,3 - 15,3 = 32 gam

⟹ nFe2O3 = 0,2 mol

Bước 3: Tính m gam hh Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 

Bảo toàn nguyên tố sắt ⟹ nFe(NO3)2 = 2nFe2O3 = 0,4 mol ⟹ mFe(NO3)2 = 72 gam

Bảo toàn thành phần Al ⟹ nAl(NO3)3 = 2nAl2O3 = 0,3 mol ⟹ mAl(NO3)3 = 63,9 gam

⟹ m = mFe(NO3)2 + mAl(NO3)3 = 135,9 gam.


Đáp án đề nghị chọn là: b


...

Bài tập có liên quan


Bài tập về axit nitric và muối nitrat Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Trong phân tử HNO3 nguyên tử N tất cả :


HNO3 tinh khiết là hóa học lỏng ko màu, tuy thế dung dịch HNO3 nhằm lâu thường xuyên ngả sang trọng màu quà là do


Các tính chất hoá học của HNO3 là :


Dãy gồm tất cả các chất khi chức năng với HNO3 mà HNO3 chỉ biểu thị tính axit là :


Nước cường toan là các thành phần hỗn hợp của HNO3 đặc với HCl đặc gồm tỉ lệ thể tích lần lượt là :


Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 trong bầu không khí thu được sản phẩm gồm :


Khi bị sức nóng phân hàng muối nitrat nào sau đây cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit với oxi ?


Tiến hành nhiệt phân hoàn toàn 1 mol hóa học rắn nào tiếp sau đây mà khối lượng chất rắn nhận được sau làm phản ứng là lớn nhất ?


Phản ứng sức nóng phân không và đúng là :


Kim nhiều loại Cu có thể bị hoà rã trong các thành phần hỗn hợp dung dịch nào


Để nhận thấy ion NO3- tín đồ ta hay được dùng Cu với dung dịch H2SO4 loãng cùng đun nóng, cũng chính vì :


Khi cho kim loại Fe phản bội ứng cùng với HNO3 tạo thành thành tà khí hại. Phương án nào xử lý rất tốt để chống độc hại môi trư­ờng ?


Trong phòng phân tích HNO3 được điều chế theo phản nghịch ứng sau :

NaNO3 (rắn) + H2SO4 (đặc) → HNO3 + NaHSO4

Phản ứng trên xẩy ra là do :


Cho hai muối X, Y thỏa mãn nhu cầu điều kiện sau :

X + Y → không xẩy ra phản ứng

X + Cu → không xảy ra phản ứng

Y + Cu → không xẩy ra phản ứng

X + Y + Cu → xảy ra phản ứng

X, Y là muối bột nào sau đây ?


Cho những dung dịch :

X1 : dung dịch HCl

X2 : dung dịch KNO3

X3: hỗn hợp HCl + KNO3

X4 : dung dịch Fe2(SO4)3

Các hỗn hợp không thể phối hợp được bột Cu là :


Cho những mệnh đề sau :

1) những muối nitrat đầy đủ tan trong nước và mọi là chất điện li mạnh.

2) Ion NO3- tất cả tính oxi hóa trong môi trường thiên nhiên axit.

3) lúc nhiệt phân muối hạt nitrat rắn ta đa số thu được khí NO2.

4) số đông muối nitrat đầy đủ bền nhiệt.

Xem thêm: Hoán Dụ Là J - Có Mấy Hình Thức Trong Biện Pháp Hoán Dụ

Các mệnh đề chính xác là :


Cho các phản ứng sau : (1) nhiệt độ phân Cu(NO3)2; (2) sức nóng phân NH4NO2; (3) NH3 + O2 (t0, xt); (4) NH3 + Cl2; (5) nhiệt độ phân NH4Cl; (6) NH3 + CuO. Những phản ứng tạo thành được N2 là


Phân biệt cha dung dịch axit NaCl ; NaNO3 và Na3PO4 bởi :


Phân biệt 5 dung dịch riêng biệt sau : NH4NO3 ; (NH4)2SO4 ; NaCl ; Mg(NO3)2 với FeCl2 bằng


Đem nung một lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian thì tạm dừng làm nguội rồi cân thấy khối lượng giảm 0,54 gam. Trọng lượng muối đã trở nên nhiệt phân là


Nhiệt phân hết 9,4 gam một muối nitrat của sắt kẽm kim loại M được 4 gam hóa học rắn là oxit kim loại. Sắt kẽm kim loại M là


Nung nóng hết 27,3 gam hỗn hợp X có NaNO3 và Cu(NO3)2 rồi hấp thụ toàn cục khí thu được vào H2O thấy gồm 1,12 lít khí (đktc) bay ra. Trọng lượng Cu(NO3)2 trong X là


Nhiệt phân một lượng AgNO3 được chất rắn X và các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn tổng thể Y vào một trong những lượng dư H2O, thu được hỗn hợp Z. Cho tổng thể X vào Z, X chỉ tan 1 phần và thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng của X đang phản ứng là


Từ 34 tấn NH3 pha chế được 160 tấn hỗn hợp HNO3 63%. Năng suất của cả quy trình tổng hòa hợp là


Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường hiện ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 bay ra tự ống nghiệm, người ta nút ống thử bằng

(a) bông khô

(b) bông bao gồm tẩm nước

(c) bông có tẩm nước vôi trong

(d) bông gồm tẩm giấm ăn

Trong 4 giải pháp trên, phương án có công dụng nhất là:


Những sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây không chức năng được với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội


Cho bột fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi dứt thí nghiệm thu được dung dịch X gồm:


Hòa tan trọn vẹn m gam P2O5 vào dung dịch đựng 0,7 mol NaOH, sau phản nghịch ứng thu được dung dịch chỉ đựng 2,1033m gam muối. Tỉ trọng mol của P2O5 và NaOH sớm nhất với:


Nhiệt phân trọn vẹn 37,8 gam muối bột nitrat gồm hóa trị không đổi thu được oxit sắt kẽm kim loại và 11,2 lít hỗn hợp khí (đktc) có trọng lượng 21,6 gam. Công thức của muối bột nitrat là


Nhiệt phân trọn vẹn 22,2 gam muối nitrat của kim loại có hóa trị không thay đổi thu được oxit sắt kẽm kim loại và hỗn hợp khí X. Hòa tan hỗn hợp khí X trong 3 lít nước thu được dung dịch axit có pH = 1. Bí quyết hóa học của muối bột là


Nhiệt phân hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 thu được 47,3 gam hóa học rắn Y. Hòa tan Y trong hỗn hợp NaOH thấy tất cả 0,3 mol NaOH phản nghịch ứng. Trọng lượng hỗn hòa hợp muối là


Nhiệt phân trọn vẹn 52,8 gam tất cả hổn hợp Cu(NO3)2; AgNO3 thu được chất rắn X. Hòa tan X trong hỗn hợp HNO3 dư thấy thoát ra 4,48 lít khí NO2 (đktc). Trọng lượng Cu(NO3)2 trong các thành phần hỗn hợp là


Nhiệt phân hoàn toàn 28,2 gam muối nitrat của sắt kẽm kim loại hóa trị không đổi thu được oxit sắt kẽm kim loại và thấy cân nặng chất rắn bớt 16,2 gam đối với lượng ban đầu. Công thức của muối nitrat là


Để 26,88 gam phôi Fe bên cạnh không khí 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp rắn X bao gồm Fe và những oxit. Hòa hợp hết X trong 288 gam dung dịch HNO3 31,5%, thu được hỗn hợp Y chứa những muối và tất cả hổn hợp khí Z bao gồm 2 khí, trong những số ấy oxi chỉ chiếm 61,11% về khối lượng. Cô cạn Y, rồi nung đến cân nặng không thay đổi thấy cân nặng chất rắn bớt 67,84 gam. Xác định nồng độ % Fe(NO3)3 trong Y?


Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp hóa học rắn X có Cu(NO3)2 và AgNO3. Tất cả hổn hợp khí thu được cho lội qua nước giá thu được hỗn hợp Y và 168ml khí Z không màu (ở đk tiêu chuẩn). Cho Y công dụng với lượng đủ dung dịch NaOH nhận được dung dịch đựng 9,35 gam một muối. Phần trăm khối lượng AgNO3 trong X là

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; N = 14; O = 16; na = 23; Cu = 64; Ag = 108.)


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.