Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nhỏ nhàn hạ 0,25 lít hỗn hợp NaOH 1,04M vào dung dịch có 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 cùng 0,04 mol H2SO4 thu được từng nào gam kết tủa?

A.Bạn sẽ xem: nhỏ từ từ bỏ 0.25 lít dung dịch naoh 1 04m

4,128

B. 2,568

C.Bạn đang xem: nhỏ dại từ từ bỏ 0.25 lít hỗn hợp naoh 1 04m 1,560

D.

Bạn đang xem: Nhỏ từ từ 0.25 lít dung dịch naoh 1 04m

5,064


*

Đáp án A

nOH- = 0,26 mol

OH-+ H+ → H2O

0,08 0,08

Al3++ 3OH- → Al(OH)3

0,032 0,096 0,032

Fe3++ 3OH- → Fe(OH)3

0,024 0,072 0,024

Al(OH)3+ OH- →AlO2-+ 2H2O

0,012 0,012

Kết tủa thu được bao gồm 0,02 mol Al(OH)3; 0,024 mol Fe(OH)3Khối lượng là 4,128 gam

Nhỏ ung dung 0,25 lít dd NaOH 1,04M vào dd gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 với 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. giá trị của m là

A.2,568.

B.1,560.

C.4,128

D.5,064.

Nhỏ thong thả 0,25 lít dd NaOH 1,04M vào dd có 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 cùng 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. giá trị của m là

A.2,568.

B.1,560.

C.4,128

D.5,064.

Nhỏ đàng hoàng 0,25 lít dung dịch NaOH 2,08M vào dung dịch gồm 0,048 mol FeCl 3 ; 0,032 mol Al 2 SO 4 3 và 0,08 mol H 2 SO 4 nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 8,256

5,136

C. 1,560

D. 10,128.

Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V nhằm thu được lượng kết tủa bên trên là

A. 0,9

B. 0,45

C. 0,25

D. 0,6

Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4 mang lại phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn số 1 của V nhằm thu được lượng kết tủa bên trên là

A. 0,9

B. 0,45

C. 0,25

D. 0,6

Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 cho phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn số 1 của V để thu được lượng kết tủa trên là

A.0,9

B.0,45

C.0,25

D.0,6

Thêm thư thả 300 ml dung dịch có Ba(OH)2 0,5M và KOH x mol/lít vào 50 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 1M. Sau khi xong các làm phản ứng thu được 36,9 gam kết tủa. Cực hiếm của x là

A. 0,75

B. 0,25

C. 0,50

D. 1,00

Hòa tan trọn vẹn a gam các thành phần hỗn hợp Al và Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng thu được hỗn hợp X với 1,008 lít khí H2 (đktc). Cho từ từ hỗn hợp NaOH 1M vào X, số mol kết tủa Al(OH)3 (n mol) phụ thuộc vào vào thể tích dung dịch NaOH (V lít) được màn trình diễn bằng vật dụng thị dưới đây


*

Giá trị của a là

A. 2,34

B.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Hồ Gươm Lớp 5 Bài Văn Mẫu Tả Hồ Gươm Lớp 5, Tả Hồ Gươm Lớp 5 Hay Nhất (19 Mẫu)

7,95

D. 2,43

Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch cất đồng thời 0,1 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH cùng 0,2 mol NaOH. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng kết tủa Y. Nhỏ từ từ đến khi xong dung dịch X vào dung dịch đựng 0,35 mol HCl, xuất hiện 0,25 mol CO2. Giá trị của V là