- hình thức 1: những nguyên tố được xếp theo chiều tăng ngày một nhiều của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Nhóm là dãy các nguyên tố có cùng

- chế độ 2: các nguyên tố bao gồm cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

- cơ chế 3: các nguyên tố gồm cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được bố trí thành một cột.

+ Electron hóa trị là phần nhiều electron có tác dụng tham gia hình thành liên kết hóa học (electron lớp bên ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoại trừ cùng không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng hotline là ô nguyên tố.

- Số thiết bị tự của ô nhân tố đúng thông qua số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy những nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng tất cả cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

b) trình làng các chu kì

- Chu kì 1: bao gồm 2 thành phần $H,(Z=1)$ mang đến $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: gồm 8 yếu tắc $Li,(Z=3)$ mang lại $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: bao gồm 8 nguyên tố $Na,(Z=11)$ mang lại $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: bao gồm 18 nguyên tố $K,(Z=19)$ mang đến $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: tất cả 18 nhân tố $Rb,(Z=37)$ mang lại $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: có 32 thành phần $Cs,(Z=55)$ mang đến $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: bước đầu từ yếu tắc $Fr,(Z=87)$ mang lại nguyên tố gồm $Z=110$, đấy là một chu kì không hoàn thành.

c) Phân một số loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là những chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là những chu kì lớn.

$ Rightarrow$ dấn xét:

- những nguyên tố trong cùng chu kì gồm số lớp electron bằng nhau và bằng số thứ trường đoản cú của chu kì.

- khởi đầu chu kì là kim loại kiềm, ngay sát cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 mặt hàng cuối bảng là 2 bọn họ nguyên tố có thông số kỹ thuật electron quánh biệt: Lantan và Actini.

+ họ Lantan: tất cả 14 nguyên tố thua cuộc $La,(Z=57)$ nằm trong chu kì 6.

+ chúng ta Actini: bao gồm 14 thành phần sau $Ac,(Z=89)$ trực thuộc chu kì 7.

3. đội nguyên tố

a) Định nghĩa

- đội nguyên tố là tập hợp những nguyên tố cơ mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự như nhau, do đó có tính chất hóa học tương tự nhau với được sắp xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn chia thành 8 nhóm A (đánh số tự IA mang lại VIIIA) với 8 team B (đánh số từ bỏ IB cho VIIIB). Mỗi nhóm là 1 trong những cột, riêng đội VIIIB bao gồm 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron hóa trị đều nhau và thông qua số thứ tự của tập thể nhóm (trừ hai cột cuối của nhóm VIIIB).

* đội A:

- team A tất cả 8 đội từ IA đến VIIIA.

- những nguyên tố nhóm A tất cả nguyên tố $s$ với nguyên tố $p$:

+ thành phần $s$: nhóm IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ $H$) với nhóm IIA (kim một số loại kiềm thổ).

+ nhân tố $p$: nhóm IIIA mang lại VIIIA (trừ $He$).

- STT team = Số $e$ phần ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của group A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số vật dụng tự của tập thể nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ trường hợp $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ nếu như $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ ví như $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* đội B:

- team B bao gồm 8 đội được đánh số từ IIIB mang đến VIIIB, rồi IB với IIB theo chiều từ trái sang bắt buộc trong bảng tuần hoàn.

- team B chỉ gồm các nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Xem thêm: Bài Văn Kể Về Việc Tốt Mà Em Đã Làm Hay Nhất, Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm (22 Mẫu)

- team B gồm những nguyên tố $d$ và nguyên tố $f$ (thuộc 2 mặt hàng cuối bảng).

- STT team = Số $e$ phần ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc đội VIIIB)