Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng hòa hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ hiểu và bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học sinh học tốt môn tiếng Anh lớp 7 hơn. Để sở hữu tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 7 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Ôn tập tiếng anh lớp 7 cả năm

Mục lục bài xích tập giờ đồng hồ Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề bình chọn 1 máu Tiếng Anh 7 học kì 1 có đáp án

Unit 4: Music & arts

Đề đánh giá 15 phút tiếng Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food và drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề chất vấn 1 ngày tiết Tiếng Anh 7 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2 có đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics và Speaking

Chọn từ có phần gạch ốp chân được phân phát âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C vạc âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ə/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B vạc âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /e/. Đáp án C phân phát âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /i/. Đáp án B vạc âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phạt âm là /e/. Đáp án A phạt âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án A vạc âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ə/


B. Vocabulary & Grammar

Question 1. I usually ______ lớn school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going lớn work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ to school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. Khổng lồ cook

Question 9. vị you lượt thích ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. To lớn go camping

C. Go to lớn camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have free time, I usually ______.A. Listen to lớn music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening khổng lồ music

Question 12. My dad likes _______ his bike to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. To eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I & my friend ____ khổng lồ the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually), công ty ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi hay xuyên đi học bằng xe cộ buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: always), chủ ngữ (Tom) là ngôi III số ít nên cần phân thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn nạp năng lượng sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì lúc này đơn diễn đạt sự thật hiển nhiên, nhà ngữ là ngôi III số ít phải tobe là “is”.

Dịch: cô giáo tiếng Anh của mình là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít cần cần chia thành “begins”

Dịch: Tiết học tập của chúng tôi ban đầu lúc 7h30 từng sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai 1-1 (nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi suy nghĩ Mảy sẽ tìm kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì sau này đơn

Dịch: Tôi cảm xúc mệt mỏi. Do vậy, tôi sẽ không còn tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đơn (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ win vào nhà nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích có tác dụng gì)

Dịch: Tôi cực kỳ thích nấu nướng nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: like + Ving/N (thích làm gì/ thích gì); nhiều từ “go camping: gặm trại”

Dịch: chúng ta có thích cắn trại không? – Tôi không thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa điểm này cần sử dụng danh từ bỏ hoặc Ving.

Dịch: sở trường của chị tôi là gia nhập các hoạt động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: khi tôi có thời gian rảnh, tôi hay nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (thích có tác dụng gì/ yêu thích gì)

Dịch: tía tôi thích sút xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét có tác dụng gì)

Dịch: họ ghét nạp năng lượng mì. Chúng ta thích cơm trắng hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì bây giờ đơn (dấu hiệu: every Sunday); công ty ngữ (I & my friend) số nhiều buộc phải động từ bao gồm không cần chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và bạn tôi thường đến công viên mỗi nhà nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + to lớn V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính tự fine bắt buộc ta đề xuất “will be”

Dịch: Tôi mong muốn mọi thiết bị sẽ giỏi đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important to the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer and Jonathan Garcia go to lớn school during the week, but they don’t go to lớn school on the weekend. Và the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay home alone on the weekend.

On Saturday & Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go khổng lồ church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. And on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special khổng lồ the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. Và Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes lớn school.

B. Plays card.

C. Goes lớn the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays home alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When vì chưng the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin ở câu trước tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở cả 2 câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm ở vị trí dòng 3 đoạn 2: Jennifer & Jonathan Garcia go to school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí câu cuối đoạn 2: và the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm tại vị trí cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu cuối đoạn 3: and on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies & here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how khổng lồ cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful. I really love trying new food & cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how lớn carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient and careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B and C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother and grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien do with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother and grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Question 7. Where does Cuong learn to carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm ở vị trí đầu: My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi đang dạy tôi cách nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Mái ấm gia đình tôi khôn xiết thích vấn đề đó và đó là lúc tôi ban đầu sở mê say của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm tại đoạn 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful.

Dịch: nhiều người dân nói câu hỏi nấu nướng là tốn thời gian nhưng tôi thấy sở thích này hết sức thú vị và ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại phần 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức trên internet. Kế tiếp tôi viết nó vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin ở đoạn 1: I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường xuyên lấy phương pháp từ chị em tôi và từ bà tôi. Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm những công thức trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin ngơi nghỉ cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: tiếp đến tôi viết nó vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bắt đầu sở mê say này 4 năm trước, sau thời điểm nhận được một quả trứng xung khắc từ bố tối lúc ông ấy về tự Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở mẫu 4 đoạn 2: I learned how to carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi đang tự học giải pháp khắc bọn chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm tại giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting và useful.

Dịch: Tôi thấy việc khắc trứng thì hơi cực nhọc nhưng nó rất thú vị và tất cả ích.


D. Writing

Dùng từ nhắc nhở để viết thành câu hoàn chỉnh. Chọn đáp án đúng chuẩn nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys khổng lồ read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy lớn read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother chia sẻ the hobby to lớn her.

B. Our brother shares the hobby lớn her.

C. Our brother chia sẻ the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money khổng lồ buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money to lớn buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going khổng lồ bed.

B. Nga often read a book before going khổng lồ bed.

C. Nga reads a often book before going to lớn bed.

D. Nga often read book before going to bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go to library to lớn borrrow books.

B. She sometimes goes khổng lồ library to borrow books.

C. She is sometimes go khổng lồ library lớn borrow books.

D. She goes to sometimes library lớn borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting và useful.

B. She think read books is interesting & useful.

C. She thinks reading books is interesting và useful.

D. She think reads books is interesting and useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination & widen her knowledge.

B. It develop her imagination & widen her knowledge.

C. It develops her imagination và widens her knowledge.

D. It develop her imagination and widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go khổng lồ park.

B. They often goes lớn park.

C. They are often go to lớn park.

D. They go khổng lồ park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vày your father go to lớn work?

B. How does your father goes lớn work?

C. How vày your father goes to lớn work?

D. How does your father go lớn work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad and my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom & my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t like going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want to lớn go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want khổng lồ live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D không nên ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2.

Xem thêm: Bài Con Rồng Cháu Tiên - Truyền Thuyết Con Rồng Cháu Tiên

Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích có tác dụng gì/ đam mê gì). Câu này dùng lúc này đơn vì mô tả sự thật.