toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các phát biểu sau:

(1). Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng tỷ lệ của kali trong phân.

Bạn đang xem: Phân lân cung cấp photpho cho cây dưới dạng ion

(2). Phân lân tất cả hàm lượng photpho những nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(3). Nguyên vật liệu để chế tạo phân lấn là quặng photphorit và đolomit.

(4). Bón các phân đạm amoni sẽ khiến cho đất chua.

(5). Thành phần chủ yếu của phân lạm nung chảy là tất cả hổn hợp photphat và silicat của canxi và magie.

(6). Phân các thành phần hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi thông thường là phân NPK.

(7). Phân lân cung ứng nitơ hóa hợp mang lại cây dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) cùng ion amoni ( NH 4 + ).

(8). Amophot là láo lếu hợp những muối (NH4)2HPO4 với KNO3.

Số phát biểu đúng

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7


Lớp 0 hóa học
1
0
*

Đáp án C

Các mệnh đề: 2, 4, 5, 6.

+ Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng tỷ lệ của K2O trong phân.

+ vật liệu để cung ứng phân lấn là quặng photphorit và quặng apatit.

+ Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp đến cây bên dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) và ion amoni ( NH 4 + ).

+ Amophot là lếu hợp những muối(NH4)2HPO4 với NH4H2PO4.


Đúng 0
bình luận (0)

Cho các phát biểu sau:

(1). Độ dinh dưỡng của phân kali được review bằng hàm lượng phần trăm của kali vào phân.

(2). Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(3). Nguyên vật liệu để cấp dưỡng phân lạm là quặng photphorit với đolomit.

(4). Bón các phân đạm amoni sẽ khiến cho đất chua.

(5). Thành phần bao gồm của phân lấn nung chảy là các thành phần hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie.

(6). Phân các thành phần hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi tầm thường là phân NPK.

(7). Phân lân hỗ trợ nitơ hóa hợp đến cây bên dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) cùng ion amoni ( NH 4 + ).

(8). Amophot là lếu láo hợp các muối (NH4)2HPO4 với KNO3.

Số tuyên bố đúng

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án C

Các mệnh đề: 2, 4, 5, 6.

+ Độ dinh dưỡng của phân kali được nhận xét bằng hàm lượng tỷ lệ của K2O trong phân.

+ vật liệu để phân phối phân lân là quặng photphorit cùng quặng apatit.

+ Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp mang lại cây bên dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) và ion amoni ( NH 4 - ).

+ Amophot là hỗn hợp những muối(NH4)2HPO4 với NH4H2PO4


Đúng 0

bình luận (0)

Cho những phát biểu sau:

(1). Độ bồi bổ của phân kali được reviews bằng hàm lượng phần trăm của kali trong phân.

(2). Phân lân gồm hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(3). Nguyên liệu để chế tạo phân lạm là quặng photphorit với đolomit.

(4). Bón nhiều phân đạm amoni sẽ tạo cho đất chua.

(5). Thành phần chủ yếu của phân lân nung tung là hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie.

(6). Phân tất cả hổn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi tầm thường là phân NPK.

(7). Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp mang lại cây bên dưới dạng ion nitrat cùng ion amoni

(8). Amophot là láo lếu hợp những muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

Số phát biểu đúng

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án C

Các mệnh đề: 2, 4, 5, 6.

+ Độ dinh dưỡng của phân kali được review bằng hàm lượng tỷ lệ của K2O trong phân.

+ vật liệu để tiếp tế phân lân là quặng photphorit cùng quặng apatit.

+ Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp đến cây dưới dạng ion nitrat ( N O 3 - ) và ion amoni ( N H 4 - ).

+ Amophot là láo hợp những muối(NH4)2HPO4 cùng NH4H2PO4


Đúng 0

bình luận (0)

Cho những phát biểu tiếp sau đây :

(1). Phân urê bao gồm công thức là (NH4)2CO3.

(2). Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp mang đến cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) cùng ion amoni (NH4+).

(3). Nitrophotka là lếu hợp những muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

(4). Phân tất cả hổn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi phổ biến là phân NPK.

(5). Thành phần chủ yếu của supephotphat đối kháng gồm nhì muối Ca(H2PO4)2 cùng CaSO4.

(6). Supephotphat kép chỉ gồm Ca(H2PO4)2.

(7). Amophot (một loại phân phức hợp) bao gồm thành phần hoá học là NH4H2PO4 cùng (NH4)2HPO4

Số vạc biểu không đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B


Đúng 0

phản hồi (0)

Có những phát biểu sau:

(a) Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây bên dưới dạng ion nitrat (NO3­-) và ion amoni (NH4+).

(b) bé dại dung dịch NH3từ từ tới dư vào hỗn hợp AlCl3, thu được kết tủa trắng.

(c) Trong chống thí nghiệm, N2được điều chế bằng phương pháp đun nóng dung dịch NH4NO2bão hòa.

(d) Amoniac lỏng được dùng làm hóa học gây giá buốt trong thiết bị lạnh.

(e ) Phân ure gồm công thức là (NH4)2CO3.

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 5.

C. 4

D. 3


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án D

a) sai do phân lạm là phân hỗ trợ photpho đến cây dưới dạng ion photphat

b) đúng vày Al(OH)3 ko tan trong hỗn hợp NH3 dư.

c) đúng

*

d) đúng

e) sai do phân ure có công thức là (NH2)2CO

=> tất cả 3 tuyên bố đúng


Đúng 0

bình luận (0)

Cho dãy những ion sau:

(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42- (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(c) Al3+, NH4+, Br-+, OH- (d) Mg2+, K+, SO42-, PO43-

(e) K+, HPO32-, Na+, OH- (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

(h) Fe3+, NH4+, SO42-, I- (i) Mg2+, Na+, SO42-

Số hàng gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:

A. 2

B.3

C. 4

D. 5


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A

Các ion thuộc tồn tại trong một dung dịch là: (a), (i) vì các ion này không phản ứng chế tạo ra kết tủa.


Đúng 0

comment (0)

Hãy cho biết thêm số thoái hóa của N cùng P trong số phân tử cùng ion sau đây:

NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3, P2O3, PBr5, PO43-, KH2PO4, Zn3(PO4)2.


Lớp 11 Hóa học bài bác 13: Luyện tập đặc thù của nitơ, photpho và h...
1
0
Gửi bỏ

Số lão hóa của N vào NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3 thứu tự là : -3 , -3 , +3 , +5 , -3 .

Số thoái hóa của p trongP2O3, PBr5, PO43-, KH2PO4, Zn3(PO4)2. Theo thứ tự là : +3 , +5 , +5 , +5.


Đúng 2

phản hồi (0)

Hãy cho thấy số lão hóa của N với P trong số phân tử với ion dưới đây NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3, P2O3, PBr5, PO43–, KH2PO4, Zn3(PO4)2.


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

phản hồi (0)

Cho dung dịch tất cả chứa các ion: N a + , N H 4 + , C O 3 2 - , p O 4 3 - , N O 3 - , S O 4 2 - . Sử dụng hóa chất nào nhằm loại được rất nhiều anion nhất?

A. BaCl2

B. MgCl2.

C. Ba(NO3)2.

D.

Xem thêm: Ở Một Loài Thực Vật Alen A Quy Định Thân Cao Trội Hoàn Toàn So Với Alen A Quy Định Thân Thấp

NaOH.


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

phản hồi (0)

Có 12 ion : NH 4 + , Al 3 + , Ag + , cha 2 + , Mg 2 + , SO 4 2 - , co 3 2 - , NO 3 - , Cl - , Br - , PO 4 3 - ở trong 3 hỗn hợp loãng X, Y, Z ; mỗi dung dịch đựng 2 cation, 2 anion không trùng lập. Dung dịch X có thể chứa những ion là

A. NH 4 + , Al 3 + , SO 4 2 - , Cl -

B. Mg 2 + , na - , NO 3 - , Br -

C. NH 4 + , cha 2 + , NO 3 - , Cl -

D. NH 4 + , mãng cầu + , teo 3 2 - , PO 4 3 -


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án D

NH 4 + , na + , co 3 2 - , PO 4 3 -


Đúng 0

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
orsini-gotha.com