Gửithầy côPhân phối công tác Toán 7 năm học tập 2021 - 2022được biên soạn theo Công văn 4040 trả lời thựchiện chương trình giáo dục đào tạo năm học tập 2021 - 2022. Hết sức mongPhân phối lịch trình Toán 7 theo công văn 4040giúp thầy cô thuận lợi hơn lúc soạn PPCT Toán 7 sút tảicủa mình.

Bạn đang xem: Phân phối chương trình toán lớp 7 cả năm


*

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7 THEO CÔNG VĂN 4040

ĐẠI SỐ 7

CẢ NĂM 70 huyết (HỌC KÌ I: 36 huyết - HỌC KÌ II: 34tiết)

HỌC KÌ I

Phân phân chia theo học kỳ và tuần học:

Cả năm: 140 tiết

ĐẠI SỐ: 68 tiết

HÌNH HỌC: 68 tiết

Học kì I: 18 tuần

(70 tiết)

40 tiết

14 tuần x 2 máu = 28 tiết

4 tuần x 3 ngày tiết = 12 tiết

32 tiết

14 tuần x 2 tiết = 28 tiết

4 tuần x 1 máu = 4 tiết

Học kì II: 17 tuần

(70 tiết)

30 tiết

13 tuần x 2 huyết = 26 tiết

4 tuần x 1 huyết = 4 tiết

38 tiết

13 tuần x 2 huyết = 26 tiết

4 tuần x 3 máu = 12 tiết

PHẦN ĐẠI SỐ: 70 TIẾT

Tuần

Tiết

Tên chủ đề

Tên bài bác dạy

Nội dung điều chỉnh

HỌC KỲ I: 40 TIẾT

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

1

1

Các phép tính với số hữu tỉ

(8 tiết)

§1. Tập phù hợp Q những số hữu tỉ

?3, ?4 trường đoản cú học có hướng dẫn.

Bài tập 5: không yêu mong HS làm.

2

§2. Cộng, trừ số hữu tỉ

2

3

§3. Nhân, phân chia số hữu tỉ

Bài tập 15: ko yêu ước HS làm.

4

§4. Giá trị hoàn hảo nhất của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân

Bài tập 23: ko yêu mong HS làm.

3

5

Lũy vượt của một vài hữu tỉ.

Bài tập 32, 43 không yêu mong HD làm.

Cấu trúc:

1. Lũy vượt với số mũ tự nhiên

2. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

3. Lũy thừa của lũy thừa

4. Lũy thừa của một tích, một thương

6

4

7

Luyện tập

8

Tỉ lệ thức - tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài tập 53: không yêu cầu

Bài tập 49, 59: từ học được đặt theo hướng dẫn.

Ghép cấu trúc thành một bài: “Tỉ lệ thức – hàng tỉ số bởi nhau”

1. Tỉ lệ thành phần thức

2. Hàng tỉ số bằng nhau

5

9

Tỉ lệ thức - đặc thù của hàng tỉ số cân nhau (tt)

10

Tỉ lệ thức - tính chất của hàng tỉ số đều bằng nhau (tt)

6

11

Tỉ lệ thức - tính chất của hàng tỉ số bởi nhau(tt)

12

§9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài tập 72: không yêu mong HS làm.

7

13

§10. Làm tròn số

Bài tập 77, 81: trường đoản cú học được đặt theo hướng dẫn

14

Số vô tỉ. Số thực.

Khái niệm về căn bậc nhì (từ dòng 2 đến loại 4 và loại 11 tính từ trên xuống). Trình diễn như sau:

- Số dương a bao gồm đúng nhì căn bậc nhì là nhị số đối nhau: số dương kí hiệu là với số âm kí hiệu là −

- Số 0 tất cả đúng một căn bậc nhì là chính số 0, ta viết

= 0.

Bỏ cái 11 tính từ trên xuống: “Có thể chứng tỏ rằng ...số vô tỷ”.

Cấu trúc:

1. Số vô tỉ

2. Quan niệm về căn bậc hai

3. Số thực. Màn trình diễn số thực bên trên trục số

8

15

16

Ôn tập thân học kì I

9

17-18

Kiểm tra giữa học kì I

10

19

Ôn tập chương I

20

Ôn tập học tập kì I

CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

11

21

§1. Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận

22

§2. Một số trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận

Bài 11: không yêu mong HS làm.

23

Luyện tập

12

24

§3. Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch

25

§4. Một số trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch

Bài tập 20: không yêu cầu

26

Luyện tập

13

27

§5. Hàm số

28

Luyện tập

29

§6. Mặt phẳng tọa độ

Bài tập 32b: không yêu mong HS làm.

14

30

Luyện tập

31

§7. Đồ thị của hàm số

Bài tập 39b,d; 46: ko yêu cầu HS làm.

32

Luyện tập

15

33

Ôn tập học tập kỳ I

34

Ôn tập học tập kỳ I (tt)

16

35 - 36

Kiểm tra học kỳ I (2 tiết)

(Cả đại số cùng hình học)

17

37

Luyện tập (đồ thị hàm số)

38

Trả bài kiểm tra học kỳ I

18

39

Ôn tập chương II

Bài tập 54a, 56: ko yêu mong HS làm.

40

Ôn tập chương II (tiếp)

HỌC KÌ II: 30 TIẾT

CHƯƠNG III: THỐNG KÊ

19

41

§1. Tích lũy số liệu thống kê, tần số

42

§2. Bảng “tần số” các giá trị của vệt hiệu

20

43

Luyện tập

44

§3. Biểu đồ

21

45

§4. Số mức độ vừa phải cộng

22

46

Luyện tập

23

47

Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

24

48

Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số

Bài tập 8: ko yêu ước HS làm.

Cấu trúc:

1. đề cập lại về biểu thức

2. Khái niệm về biểu thức đại số

3. Quý hiếm của một biểu thức đại số

25

49

Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số (tt )

50

Đơn thức – Đơn thức đồng dạng

Bài tập 18: không yêu mong làm.

Ghép và kết cấu thành một bài: “Đơn thức – Đơn thức đồng dạng”

1. Đơn thức

2. 2. Đơn thức đồng dạng

26

51-52

Kiểm tra giữa học kì II

27

53

Đơn thức – Đơn thức đồng dạng (tt)

54

Đơn thức – Đơn thức đồng dạng (tt)

28

55

§5. §6. Đa thức – Cộng, trừ nhiều thức

Ghép và kết cấu thành một bài: “Đa thức – Cộng, trừ nhiều thức”

1. Quan niệm đa thức.

2. Bậc của nhiều thức

3. Cộng, trừ nhiều thức

§6. ?1, ?2 từ bỏ học được đặt theo hướng dẫn.

Bài tập 28, 38: ko yêu ước HS làm.

56

§5. §6. Đa thức – Cộng, trừ nhiều thức(tt)

29

57

§5. §6. Đa thức – Cộng, trừ nhiều thức(tt)

58

Đa thức một biến hóa (5 tiết)

§7. Đa thức một biến

30

59

§8. Cộng, trừ đa thức một biến

60

Luyện tập

31

61

Luyện tập

62

§9. Nghiệm của đa thức một biến

32

63

Ôn tập cuối năm

64

Ôn tập cuối năm

33

65-66

Kiểm tra cuối học kì II

34

67

Luyện tập

68

Ôn tập chương IV

35

69

Ôn tập chương IV

70

Trả bài bác kiểm tra cuối học tập kì II (phần đại số)

PHẦN HÌNH HỌC: 70 TIẾT

Tuần

Tiết

Tên nhà đề

Tên bài bác dạy

Nội dung điều chỉnh

HỌC KỲ I: 32 TIẾT

CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG

1

1

§1. Nhì góc đối đỉnh

Bài tập 10: không yêu cầu HS làm

2

Luyện tập

2

3

§2. Hai tuyến đường thẳng vuông góc

4

Luyện tập

3

5

§3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Bài 23: GV hoàn toàn có thể thay bằng bài tập khác rõ nét hơn.

6

Luyện tập

4

7

§4. Hai đường thẳng song song

Mục 1: từ bỏ học được đặt theo hướng dẫn.

Bài 30: không yêu cầu HS làm.

8

Luyện tập

5

9

§5. Tiên đề Ơ - clit về mặt đường thẳng tuy vậy song

Bài tập 39: không yêu ước HS làm.

10

Luyện tập

6

11

§6. Từ bỏ vuông góc đến song song

Bài tập 48: không yêu cầu HS làm.

12

Luyện tập

7

13

§7. Định lí

14

Luyện tập

8

15

Ôn tập chương I

16

Ôn tập chương I (tt)

CHƯƠNG II: TAM GIÁC

9

17

Tổng cha góc của một tam giác

(3 tiết)

§1. Tổng tía góc của một tam giác

Bài tập 4: ko yêu ước HS làm.

18

§1. Tổng ba góc của một tam giác (tt)

10

19

Luyện tập

20

Hai tam giác bằng nhau

(10 tiết)

§2. Hai tam giác bởi nhau

11

21

Luyện tập

12

22

§3. Ngôi trường hợp bởi nhau đầu tiên của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

13

23

Luyện tập

14

24

Luyện tập (tiếp)

15

25

Ôn tập học tập kì I

26

Ôn tập học kỳ I

16

27

§4. Trường hợp đều bằng nhau thứ nhì của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

28

Luyện tập

17

29

Luyện tập (tiếp)

30

Trả bài bác kiểm tra học kỳ I

18

31

§5. Ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ cha của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bài tập 45: không yêu ước HS làm.

32

Luyện tập

HỌC KỲ II: 38 TIẾT

19

33

Luyện tập về tía trường hợp đều nhau của tam giác

34

Luyện tập về cha trường hợp đều nhau của tam giác (tt)

20

35

§6. Tam giác cân

36

Luyện tập

21

37

§7. Định lí Py-ta-go

?2: HS từ bỏ đọc

Bài tập 58, 61, 62: không yêu cầu HS làm.

38

Luyện tập

39

Luyện tập (tt)

22

40

§8. Những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông

Mục 2. Minh chứng định lí: từ học có hướng dẫn

41

Luyện tập

42

Thực hành bên cạnh trời

23

43

Thực hành quanh đó trời

44

Ôn tập chương II

Bài tập 72, 73: không yêu cầu HS làm.

45

Ôn tập chương II (tt)

CHƯƠNG III: quan lại HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC.

24

46

§1. Quan hệ nam nữ giữa góc cùng cạnh đối diện trong tam giác

Bài tập 7: không yêu mong HS làm.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 5 Môn Toán 2021, Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 5 Môn Toán 2021

47

Luyện tập

48

§2. Quan hệ giới tính giữa con đường vuông góc và đường xiên, mặt đường xiên với hình chiếu.

Lịch thi đấu World Cup