MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 39/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 mon 3 năm 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNHSỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠNBÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Căn cứ Luật thống trị thuế số 78/2006/QH11ngày 29 mon 11 năm 2006 và lao lý sửa đổi, bổ sung một số điều của lao lý Quản lýthuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ hiện tượng Kế toán số 03/2003/QH11ngày 17 mon 6 năm 2003;

Căn cứ mức sử dụng Thuế giá chỉ trị ngày càng tăng số13/2008/QH12 ngày thứ 3 tháng 6 năm 2008 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtThuế giá chỉ trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của cơ quan chính phủ quy định về hóa đơn bán sản phẩm hóa, cungứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm năm trước sửa đổi, bổsung một số trong những điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 mon 5 năm 2010 củaChính phủ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính;

Theo kiến nghị của Tổng cục trưởngTổng cục Thuế,

Bộ trưởng bộ Tài chính hướng dẫn thihành về hóa đơn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

Chương I

HƯỚNG DẪN CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông bốn này trả lời về việc in, xuất bản và sửdụng hóa đơn bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ (sau đây gọi thông thường là hóa đơn);nhiệm vụ, quyền lợi của cơ quan làm chủ thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức cóliên quan đến sự việc in, vạc hành, quản lý và thực hiện hóa đơn; quyền, nghĩa vụvà trọng trách của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, xây đắp và sửdụng hóa đơn; kiểm tra, điều tra về hóa đơn.

Bạn đang xem: Phụ lục 4 thông tư 39/2014/tt-btc

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, gồm:

a) Tổ chức, hộ, cá thể Việt Nam sale bán hànghóa, đáp ứng dịch vụ tại nước ta hoặc bán ra nước ngoài;

b) Tổ chức, cá thể nước ngoài sale bán hànghóa, cung ứng dịch vụ tại nước ta hoặc sản xuất sale ở vn bán hàngra nước ngoài;

c) Tổ chức, hộ, cá thể Việt nam hoặc tổ chức, cánhân nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ tạiViệt Nam.

2. Tổ chức triển khai nhận in hóa đơn, tổ chức đáp ứng phần mềmtự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung ứng chiến thuật hóa solo điện tử.

3. Tổ chức, cá nhân mua sản phẩm hóa, dịch vụ.

4. Cơ quan làm chủ thuế các cấp và các tổ chức, cánhân có liên quan đến câu hỏi in, phát hành và thực hiện hóa đơn.

Điều 3. Các loại và hình thứchóa đơn

1. Hóa đơn là hội chứng từ vì người cung cấp lập, ghi nhậnthông tin bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ theo phép tắc của pháp luật.

2. Các loại hóa đơn:

a) Hóa solo giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 vàmẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông bốn này) là loại hóa đối kháng dành chocác tổ chức khai, tính thuế giá trị ngày càng tăng theo phương thức khấu trừ trongcác chuyển động sau:

- bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa;

- vận động vận cài quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan lại và các trường phù hợp đượccoi như xuất khẩu;

- Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịchvụ ra nước ngoài.

b) Hóa đơn bán hàng dùng đến các đối tượng người tiêu dùng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế cực hiếm gia tăngtheo phương thức trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ thương mại trong nội địa, xuất vàokhu phi thuế quan lại và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu mặt hàng hóa,cung ứng thương mại dịch vụ ra quốc tế (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu mã số 5.2 Phụ lục 5ban hành kèm theo Thông tứ này).

- Tổ chức, cá nhân trong quần thể phi thuế quan khi bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụgiữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan lại với nhau, xuất khẩu hàng hóa,cung ứng thương mại dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa solo ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhântrong quần thể phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông bốn này).

Ví dụ:

- doanh nghiệp lớn A là doanh nghiệp khai thuế giá trịgia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa tất cả hoạt động bán hàng trong nước vừa cóhoạt rượu cồn xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp lớn A sử dụng hóa đơn giá trị giatăng cho hoạt động bán hàng trong nước và vận động xuất khẩu ra nước ngoài.

- công ty lớn B là doanh nghiệp khai thuế giá chỉ trịgia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa bao gồm hoạt động bán sản phẩm trong nước vừa cóhoạt động bán sản phẩm cho tổ chức, cá thể trong quần thể phi thuế quan. Doanh nghiệp Bsử dụng hóa đơn GTGT mang lại hoạt động bán hàng trong nước cùng cho hoạt động bánhàng vào khu vực phi thuế quan.

- công ty lớn C là công ty lớn chế xuất bán hàngvào trong nước và bán hàng hóa ra quốc tế (ngoài bờ cõi Việt Nam) thì sử dụnghóa đối chọi bán hàng, bên trên hóa 1-1 ghi rõ “Dành đến tổ chức, cá nhân trong khu phithuế quan”.

- công ty lớn D là doanh nghiệp lớn khai thuế giá bán trịgia tăng theo phương thức trực tiếp, khi bán sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ trong nước, chokhu phi thuế quan, khi xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa ra nước ngoài, công ty D sử dụnghóa đơn bán hàng.

c) Hóa 1-1 khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu chi phí bảohiểm…

d) Phiếu thu tiền cước chuyển vận hàng không; chứngtừ thu cước phí vận tải quốc tế; triệu chứng từ thu phí dịch vụ thương mại ngân hàng…, hình thứcvà nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của luật pháp cóliên quan.

3. Vẻ ngoài hóa đơn.

Hóa 1-1 được thể hiện bởi các hình thức sau:

a) Hóa đối chọi tự in là hóa đối kháng do các tổ chức khiếp doanhtự in ra trên những thiết bị tin học, máy vi tính tiền hoặc các loại vật dụng khác khibán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b) Hóa đối kháng điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệuđiện tử về bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưutrữ và thống trị theo quy định tại Luật thanh toán điện tử và những văn bản hướngdẫn thi hành;

c) Hóa đối chọi đặt in là hóa solo do các tổ chức đặt intheo mẫu mã để thực hiện cho hoạt động bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơquan thuế để in theo chủng loại để cấp, bán ra cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

4. Các chứng tự được in, phạt hành, áp dụng và quảnlý như hóa đối kháng gồm phiếu xuất kho kiêm đi lại nội bộ, phiếu xuất kho hànggửi bán cửa hàng đại lý (mẫu số 5.4 với 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tứ này).

Điều 4. Văn bản trên hóađơn đã lập

1. Nội dung nên trên hóa đối kháng đã lập đề nghị đượcthể hiện nay trên cùng một mặt giấy.

a) Tên một số loại hóa đơn.

Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn. Ví dụ:HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG…

Trường vừa lòng hóa đối chọi còn cần sử dụng như một hội chứng từ cố gắng thểcho công tác hạch toán kế toán hoặc bán sản phẩm thì có thể đặt thêm tên khác kèmtheo, nhưng đề nghị ghi sau tên nhiều loại hóa 1-1 với độ lớn chữ nhỏ tuổi hơn hoặc ghi trongngoặc đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU BẢO HÀNH, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊGIA TĂNG (PHIẾU BẢO HÀNH), HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU THU TIỀN, HÓA ĐƠNGIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU THU TIỀN) …

b) cam kết hiệu chủng loại số hóa đối kháng và cam kết hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu mã số hóa 1-1 là thông tin thể hiện ký kết hiệutên một số loại hóa đơn, số liên, số sản phẩm công nghệ tự mẫu mã trong một nhiều loại hóa đối kháng (một một số loại hóađơn gồm thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa solo là dấu hiệu phân biệt hóa 1-1 bằng hệthống chữ cái tiếng Việt cùng 02 chữ số cuối của năm.

Đối cùng với hóa solo đặt in, 02 chữ số cuối của năm là nămin hóa 1-1 đặt in. Đối cùng với hóa đối kháng tự in, 02 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụnghóa 1-1 ghi trên thông tin phát hành hoặc năm hóa đối chọi được in ra.

Trường hợp doanh nghiệp X không muốn liên tiếp sử dụngsố hóa đối kháng đã xây cất nhưng chưa thực hiện thì thực hiện hủy các số hóa đơnchưa thực hiện và thực hiện thông tin phát hành hóa đơn mới theo quy định.

c) tên liên hóa đơn.

Liên hóa 1-1 là các tờ vào cùng một vài hóa đơn. Mỗisố hóa 1-1 phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không thật 9 liên, trong đó:

+ Liên 1: Lưu.

+ Liên 2: Giao cho người mua.

Các liên tự liên trang bị 3 trở đi chọn cái tên theo côngdụng rõ ràng mà người tạo hóa đối kháng quy định. Riêng rẽ hóa solo do cơ quan thuế cấp cho lẻphải bao gồm 3 liên, trong những số đó liên 3 là liên lưu lại tại phòng ban thuế.

Đối với các loại gia sản phải đk quyền sở hữu,quyền áp dụng với cơ quan gồm thẩm quyền thì tổ chức, cá thể kinh doanh cácloại gia tài phải đk quyền sở hữu, quyền áp dụng với cơ quan bao gồm thẩm quyềntạo, gây ra hóa đối chọi có trường đoản cú 3 liên trở lên, vào đó, giao cho người mua 2liên: liên 2 “giao cho những người mua” cùng một liên dùng làm đăng ký quyền sở hữu,quyền sử dụng theo luật của pháp luật.

Trường thích hợp tổ chức, cá thể kinh doanh các loại tàisản phải đk quyền sở hữu, quyền áp dụng chỉ tạo nên hóa đối kháng 2 liên thì tổchức, cá thể mua gia sản thuộc nhiều loại phải đk quyền sở hữu, quyền sử dụng(ô tô, xe pháo máy…) với cơ quan bao gồm thẩm quyền nhưng liên 2 của hóa đối kháng phải lưu tại cơquan cai quản đăng ký gia tài (ví dụ: ban ngành công an…) được sử dụng các chứngtừ sau để hạch toán kế toán, kê khai, khấu trừ thuế, quyết toán vốn ngân sáchnhà nước theo quy định: Liên 2 hóa solo (bản chụp có chứng thực của người bán),chứng từ giao dịch thanh toán theo quy định, biên lai trước bạ (liên 2, bản chụp) liên quanđến gia tài phải đăng ký.

d) Số vật dụng tự hóa đơn.

Số trang bị tự của hóa đối kháng là số thiết bị tự theo hàng số tựnhiên trong cam kết hiệu hóa đơn, gồm 7 chữ số vào một cam kết hiệu hóa đơn.

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của fan mua;

g) Tên sản phẩm hóa, dịch vụ; đối kháng vịtính, số lượng, đối kháng giá hàng hóa, dịch vụ; thành chi phí ghi thông qua số và bởi chữ.

Đối với hóa đối kháng giá trị gia tăng, không tính dòng đối chọi giálà giá chưa tồn tại thuế cực hiếm gia tăng, phải gồm dòng thuế suất thuế quý giá giatăng, chi phí thuế quý hiếm gia tăng, tổng số tiền phải giao dịch thanh toán ghi ngay số vàbằng chữ.

h) fan mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấungười bán (nếu có) cùng ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

i) Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Trên hóa 1-1 đặt in, cần thể hiệntên, mã số thuế của tổ chức triển khai nhận in hóa đơn, bao hàm cả trường hợp tổ chức triển khai nhậnin trường đoản cú in hóa đối chọi đặt in.

k) Hóa 1-1 được thể hiện bằng tiếngViệt. Ngôi trường hợp bắt buộc ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được để bênphải vào ngoặc 1-1 ( ) hoặc để ngay dưới mẫu tiếng Việt và gồm cỡ bé dại hơnchữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đối chọi là những chữ số trường đoản cú nhiên: 0, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số sản phẩm nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phảiđặt vệt chấm (.); nếu bao gồm ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải để dấu phẩy(,) sau chữ số hàng đơn vị. Trường hợp công ty lớn sử dụng phần mềm kế toán cósử dụng dấu chia cách số thoải mái và tự nhiên là vết phẩy (,) sau chữ số sản phẩm nghìn, triệu,tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và áp dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng solo vịtrên chứng từ kế toán; chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không lốt thìcác doanh nghiệp lớn được lựa chọn áp dụng chữ viết là chữ giờ đồng hồ Việt không lốt vàdấu phẩy (,), vệt chấm (.) để chia cách chữ số ghi bên trên hóa đối kháng như trên. Dòngtổng tiền giao dịch thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Những chữ viết khôngdấu trên hóa 1-1 phải đảm bảo không dẫn tới phương pháp hiểu rơi lệch nội dung của hóađơn. Trước lúc sử dụng chữ viết bên trên hóa đối chọi là chữ giờ đồng hồ Việt không dấu và chữsố sử dụng dấu phân làn số tự nhiên và thoải mái là lốt phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn,triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và thực hiện dấu chấm (.) sau chữ số hàngđơn vị bên trên hóa đơn, những doanh nghiệp phải bao gồm văn bản đăng ký với cơ quan thuếvà tự chịu trách nhiệm về tính đúng chuẩn của ngôn từ hóa 1-1 lập theo cách ghichữ viết, chữ số vẫn đăng ký.

Mỗi chủng loại hóa solo sử dụng của một tổ chức, cá thể phảicó cùng kích thước (trừ trường vừa lòng hóa đơn tự in trên máy tính xách tay tiền được in từgiấy cuộn không tốt nhất thiết cố định và thắt chặt độ dài, độ nhiều năm của hóa đơn phụ thuộc vào độdài của hạng mục hàng hóa cung cấp ra).

2. Ngôn từ không đề xuất trên hóa đối chọi đã lập.

a) ngoài nội dung bắt buộc theo phía dẫn trên khoản 1Điều này, tổ chức kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác giao hàng chohoạt hễ kinh doanh, của cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

b) các thông tin chế tạo ra thêm phải bảo vệ phù hợp với phápluật hiện hành, không che khuất, có tác dụng mờ các nội dung cần phải có bên trên hóađơn.

3. Một số trong những trường hợp hóa solo không tốt nhất thiết bao gồm đầyđủ những nội dung bắt buộc:

a) tổ chức kinh doanh bán hàng hóa,dịch vụ hoàn toàn có thể tạo, thi công và thực hiện hóa 1-1 không độc nhất vô nhị thiết phải bao gồm chữký người mua, vết của người chào bán trong trường vừa lòng sau: hóa đơn điện; hóa đơnnước; hóa đơn dịch vụ thương mại viễn thông; hóa đơn thương mại & dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điềukiện từ bỏ in theo hướng dẫn tại Thông bốn này.

b) những trường đúng theo sau không tuyệt nhất thiết phải tất cả đầy đủcác ngôn từ bắt buộc, trừ trường hòa hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầungười bán phải khởi tạo hóa đối chọi có khá đầy đủ các văn bản hướng dẫn trên khoản 1 Điềunày:

- Hóa 1-1 tự in của tổ chức sale siêu thị,trung tâm thương mại được thành lập theo nguyên tắc của quy định không nhấtthiết phải tất cả tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký kết của người mua, lốt của ngườibán.

- Đối với tem, vé: bên trên tem, vé gồm mệnh giá in sẵnkhông độc nhất vô nhị thiết phải có chữ ký bạn bán, vết của bạn bán; tên, địa chỉ, mãsố thuế, chữ ký fan mua.

- Đối với doanh nghiệp thực hiện hóa đối kháng với số lượnglớn, chấp hành tốt luật pháp thuế, địa thế căn cứ đặc điểm chuyển động kinh doanh, phươngthức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của bạn và trên cơ sở đềnghị của doanh nghiệp, viên thuế để mắt tới và bao gồm văn bạn dạng hướng dẫn hóa 1-1 khôngnhất thiết phải gồm tiêu thức “dấu của fan bán”.

- những trường thích hợp khác theo hướng dẫn của cục Tàichính.

Chương II

TẠO VÀ PHÁTHÀNH HÓA ĐƠN

Điều 5. Chính sách tạo hóađơn

1. Sinh sản hóa đối chọi là vận động làm ra mẫu hóa solo để sửdụng mang đến mục đích bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ của tổ chức marketing thểhiện bằng các vẻ ngoài hóa solo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông bốn này.

2. Tổ chức hoàn toàn có thể đồng thời tạo nhiều bề ngoài hóađơn không giống nhau (hóa đơn tự in, hóa đối chọi đặt in, hóa đối kháng điện tử) theo quy địnhtại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP với Thông tư này.

a) Tổ chức, doanh nghiệp lớn mới ra đời hoặc đang hoạtđộng được tạo hóa 1-1 tự in nếu như thuộc các trường hợp hướng dẫn tại điểm a khoản1 Điều 6 Thông bốn này.

b) Tổ chức kinh doanh được tạo ra hóa đơn tự in giả dụ đápứng điều kiện hướng dẫn trên điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

c) Tổ chức sale thuộc đối tượng người sử dụng nêu trên điểm a,điểm b khoản này dẫu vậy không từ bỏ in hóa 1-1 thì được tạo thành hóa solo đặt in theohướng dẫn trên Điều 8 Thông bốn này.

d) tổ chức triển khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương phápkhấu trừ thuế không thuộc đối tượng người sử dụng nêu tại điểm a, điểm b khoản này với khôngthuộc đối tượng mua hóa đối kháng của cơ quan thuế thì được sinh sản hóa solo đặt in theohướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này.

đ) Tổ chức không hẳn là công ty lớn nhưng bao gồm hoạtđộng sale (bao có cả bắt tay hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban làm chủ dựán); hộ, cá thể kinh doanh; tổ chức và công ty khác không thuộc trườnghợp được tự in, đặt in hóa đối chọi mua hóa solo đặt in của ban ngành thuế theo hướngdẫn tại Điều 11 Thông tư này.

e) những đơn vị sự nghiệp công lập có chuyển động sảnxuất, kinh doanh theo công cụ của pháp luật đáp ứng một cách đầy đủ điều khiếu nại tự in hướngdẫn tại khoản 1 Điều 6 tuy thế không trường đoản cú in hóa đối kháng thì được sinh sản hóa đơn đặt inhoặc thiết lập hóa đối kháng đặt in của ban ngành thuế.

g) Tổ chức chưa hẳn là doanh nghiệp; hộ, cá nhânkhông sale nhưng tất cả phát nghỉ ngơi động bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụcần bao gồm hóa solo để giao cho quý khách hàng được ban ngành thuế cấp cho hóa solo lẻ.

3. Tổ chức triển khai khi tạo nên hóa đối chọi không được chế tạo trùng sốhóa đối kháng trong cùng cam kết hiệu.

4. Quality giấy và mực viết hoặc in trên hóa đơnphải đảm bảo thời gian tàng trữ theo quy định của lao lý về kế toán.

Điều 6. Tạo nên hóa đối chọi tự in

1. Đối tượng được tạo nên hóa 1-1 tự in

a) những doanh nghiệp, 1-1 vịsự nghiệp được sinh sản hóa đối chọi tự in kể từ lúc có mã số thuế gồm:

- doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo lý lẽ của pháp luậttrong khu công nghiệp, khu gớm tế, quần thể chế xuất, khu technology cao.

- các đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm sản xuất, kinhdoanh theo cách thức của pháp luật.

- Doanh nghiệp, bank có mức vốnđiều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo khoản vốn đã thực góp đến thời gian thôngbáo kiến thiết hóa đơn, bao gồm cả bỏ ra nhánh, đơn vị chức năng trực thuộc khác tỉnh, thànhphố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

Ví dụ: tập đoàn lớn viễn thông VT, trụ sở bao gồm tại HàNội, có mức vốn điều lệ bên trên 15 tỷ vnđ đã thực góp tính đến thời điểm pháthành hóa đơn. Tập đoàn lớn đã tạo nên hóa đối kháng tự in thì các Chi nhánh, đơn vị trựcthuộc tập đoàn lớn ở không giống tỉnh, thành phố với Tập đoàn thực hiện khai, nộp thuếGTGT tại các tỉnh, thành phố cũng được tự chế tác hóa solo tự in.

b) doanh nghiệp lớn mới thành lập từngày Thông tư này có hiệu lực thi hành gồm vốn điều lệ bên dưới 15 tỷ đồng là doanhnghiệp sản xuất, thương mại & dịch vụ có tiến hành đầu tư sắm sửa tài sản nuốm định, sản phẩm móc,thiết bị có giá trị từ một tỷ đồng trở lên trên ghi trên hóa đối chọi mua gia tài cố định,máy móc, vật dụng tại thời điểm thông báo phát hành hóa đối kháng được từ in hóa đơnđể sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu gồm đủ các điều kiện sau:

- Đã được cấp cho mã số thuế;

- gồm doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;

- Có khối hệ thống thiết bị (máy tính, sản phẩm in, trang bị tínhtiền) bảo đảm an toàn cho vấn đề in cùng lập hóa 1-1 khi bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ;

- Là đơn vị kế toán theo phương tiện của pháp luật Kế toán vàcó ứng dụng tự in hóa đơn đảm bảo an toàn định kỳ hàng tháng tài liệu từ phần mềm tự inhóa đơn phải được đưa vào sổ kế toán nhằm hạch toán lệch giá và kê khai trênTờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế.

- không trở nên xử phạt vi bất hợp pháp luật về thuế hoặc đãbị xử phạt cùng đã chấp hành xử phạt vi bất hợp pháp luật về thuế mà lại tổng số tiềnphạt vi phi pháp luật về thuế dưới năm mươi (50) triệu đ trong vòng cha trămsáu mươi lăm (365) ngày tính thường xuyên từ ngày thông báo phát hành hóa solo tự inlần đầu trở về trước.

- có văn bạn dạng đề nghị sử dụng hóa đơntự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tứ này) và được cơ quanthuế cai quản trực tiếp xác thực đủ điều kiện. Vào thời hạn 5 ngày thao tác kểtừ khi nhận ra văn phiên bản đề nghị của doanh nghiệp, phòng ban thuế cai quản trựctiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa solo tự in của người tiêu dùng (Mẫu số3.15 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông bốn này).

c) tổ chức triển khai nêu tại điểm a, điểm b khoản này trước khitạo hóa 1-1 phải ra quyết định áp dụng hóa đối kháng tự in và phụ trách vềquyết định này.

Quyết định áp dụng hóa đối kháng tự in gồm những nội dung chủyếu sau:

- Tên khối hệ thống thiết bị (máy tính, trang bị in, phần mềmứng dụng) dùng làm in hóa đơn;

- phần tử kỹ thuật hoặc tên nhà đáp ứng dịch vụ chịutrách nhiệm về phương diện kỹ thuật từ bỏ in hóa đơn;

- nhiệm vụ của từng bộ phận trực ở trong liên quanviệc tạo, lập, vận chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa solo tự in trong nội cỗ tổchức;

- Mẫu những loại hóa solo tự in cùng với mục đích sửdụng của mỗi loại phải có những tiêu thức để khi lập bảo đảm an toàn đầy đủ các nội dunghướng dẫn trên khoản 1 Điều 4 Thông tứ này.

2. Tổ chức được sinh sản hóa solo tự in sử dụng chươngtrình từ in hóa đối kháng từ các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc những loại máykhác đảm bảo nguyên tắc:

- vấn đề đánh số sản phẩm công nghệ tự bên trên hóa solo được triển khai tựđộng. Từng liên của một số hóa 1-1 chỉ được in ấn ra một lần, trường hợp in ra trường đoản cú lần thứ2 trở đi cần thể hiện nay là bạn dạng sao (copy).

- ứng dụng ứng dụng nhằm in hóa đối chọi phải bảo vệ yêucầu về bảo mật bằng bài toán phân quyền cho tất cả những người sử dụng, fan không được phânquyền thực hiện không được can thiệp làm biến đổi dữ liệu trên ứng dụng.

3. Điều khiếu nại và trách nhiệm của tổ chức đáp ứng phầnmềm từ bỏ in hóa đơn.

a) Điều kiện

Tổ chức cung ứng phần mượt tự in hóa đơn phải là doanhnghiệp gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy ghi nhận đăng ký kết doanhnghiệp), trong những số ấy có ngành nghề lập trình máy vi tính hoặc xuất phiên bản phần mềm,trừ ngôi trường hợp tổ chức tự đáp ứng phần mềm tự in hóa solo để sử dụng.

b) Trách nhiệm

- Đảm bảo ứng dụng tự in hóa đơn cung ứng cho một đơnvị tuân hành đúng những nguyên tắc về từ bỏ in hóa đơn; không in đưa hóa 1-1 trùngvới các mẫu trong ứng dụng đã cung cấp cho doanh nghiệp

- Lập báo cáo về việc cung cấp phần mềm tự in hóa đơncho ban ngành thuế quản lý trực tiếp. Nội dung report thể hiện: tên, mã số thuế,địa chỉ tổ chức sử dụng ứng dụng tự in hóa đối chọi (mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hànhkèm theo Thông bốn này).

Báo cáo về việc đáp ứng phần mềm tựin hóa 1-1 được lập với gửi mang lại cơ quan liêu thuế cai quản trực tiếp theo quý. Báo cáovề việc cung ứng phần mềm tự in hóa 1-1 Quý I nộp muộn nhất là ngày 30/4; quýII nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp muộn nhất là ngày 30/10 và quý IVnộp muộn nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường hợp tổ chức đáp ứng phần mềm tự in hóa đơnngừng cung ứng phần mềm tự in hóa đối chọi thì kỳ report in hóa đơn sau cùng bắtđầu từ trên đầu kỳ report cuối đến thời gian tổ chức đáp ứng phần mượt tự in hóađơn hoàn thành cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, thời hạn nộp report về câu hỏi cungứng ứng dụng tự in hóa 1-1 chậm tuyệt nhất là ngày trăng tròn tháng sau của tháng kết thúc hoạtđộng cung ứng phần mềm tự in hóa đơn.

Trường vừa lòng tổ chức cung ứng phần mượt tự in hóa đơnmới ban đầu hoạt động cung ứng phần mềm tự in hóa đơn hoặc có hoạt động cungứng ứng dụng tự in hóa đối chọi sau khi kết thúc hoạt động đáp ứng phần mềm tự in hóađơn thì thời gian báo cáo tính tự ngày bắt đầu hoặc ban đầu lại chuyển động cungứng ứng dụng tự in hóa 1-1 đến không còn quý phụ thuộc vào thời điểm ban đầu hoặc bắt đầuhoạt động đáp ứng phần mềm tự in hóa đơn.

Trường hợp tổ chức cung ứng phần mượt tự in hóa solo làtổ chức ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp lớn tự tạo phần mềm tự in hóa đối kháng để sử dụngthì ko phải report về việc cung ứng phần mượt tự in hóa đơn.

Cơ quan thuế nhận report và đưa các dữ liệu lêntrang tin tức điện tử của Tổng cục Thuế vào thời hạn 03 (ba) ngày có tác dụng việckể từ thời điểm ngày nhận được báo cáo.

4. Đối với các doanh nghiệp tất cả rủiro cao về thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 11 Thông tứ này với không cài đặt hóađơn đặt in của phòng ban thuế thì doanh nghiệp sử dụng hóa 1-1 tự in bên dưới hìnhthức như sau: công ty vào Trang tin tức điện tử của cơ sở thuế (Tổngcục Thuế hoặc viên thuế) và sử dụng phần mềm tự in hóa 1-1 của cơ quan thuế đểlập hóa đối chọi khi bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ, đảm bảo cơ quan thuế kiểm soátđược toàn thể dữ liệu của hóa đối kháng tự in đã lập của doanh nghiệp.

Điều 7. Tạo thành hóa solo điện tử

1. Hóa đối kháng điện tử được khởi tạo, lập, cách xử lý trên hệthống máy vi tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại vàđược tàng trữ trên máy tính xách tay của các bên theo giải pháp của lao lý về giao dịchđiện tử.

2. Hóa đối chọi điện tử được sử dụng theo pháp luật của phápluật về thanh toán điện tử.

3. Vấn đề quản lý, áp dụng hóa đơn điện tử được thựchiện theo Thông tứ hướng dẫn của cục Tài chính về khởi tạo, thiết kế và sử dụnghóa 1-1 điện tử bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ.

Điều 8. Sinh sản hóa đơn đặt in

1. Đối tượng được tạo thành hóa solo đặtin:

a) Tổ chức marketing mới thành lập thuộc đối tượngđược trường đoản cú in hóa đơn theo phía dẫn tại Điều 6 Thông tư này nếu không sử dụng hóađơn từ bỏ in thì được tạo nên hóa đơn đặt in để áp dụng cho các vận động bán hànghóa, cung ứng dịch vụ.

b) tổ chức kinh doanh, công ty lớn không thuộc đốitượng thiết lập hóa 1-1 của cơ quan thuế giải đáp tại Điều 11 và Điều 12 Thông tưnày được tạo ra hóa 1-1 đặt in nhằm sử dụng cho các hoạt động bán sản phẩm hóa, cung ứngdịch vụ.

Trước khi đặt in hóa solo lần đầu, tổ chức kinh doanh,doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp ý kiến đề xuất sử dụng hóađơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông bốn này).

Trong thời hạn 5 ngày thao tác kể từkhi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, ban ngành thuế thống trị trực tiếpphải có thông báo về việc sử dụng hóa solo đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 banhành đương nhiên Thông bốn này).

c) viên Thuế chế tạo ra hóa đối kháng đặt in để chào bán và cung cấp cho cácđối tượng chỉ dẫn tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông bốn này.

2. Hóa đối kháng đặt in được in ra bên dưới dạng chủng loại in sẵnphải có những tiêu thức đảm bảo khi lập hóa đơn có không hề thiếu nội dung buộc phải theohướng dẫn trên khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Đối tượng được tạo ra hóa đơn đặt in tự ra quyết định mẫuhóa 1-1 đặt in.

Tổ chức marketing đặt in hóa 1-1 phải in trước tên, mãsố thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế fan bán” trên tờ hóa đơn.

Trường thích hợp tổ chức marketing đặt in hóa đối kháng cho cácđơn vị trực ở trong thì thương hiệu tổ chức sale phải được in ấn sẵn phía trên bêntrái của tờ hóa đơn. Những đơn vị trực nằm trong đóng vệt hoặc ghi tên, mã số thuế,địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, add người phân phối hàng” để sử dụng.

Đối với hóa đơn do cục Thuế đặt in, tên viên Thuế đượcin sẵn bên trên bên trái của tờ hóa đơn.

3. In hóa đơn đặt in

a) Hóa 1-1 đặt in được ấn theo đúng theo đồng thân tổ chứckinh doanh hoặc cục Thuế với tổ chức nhận in hóa đối chọi đủ điều kiện tại điểm akhoản 4 Điều này.

b) thích hợp đồng in hóa solo được thể hiệnbằng văn phiên bản theo giải pháp của chính sách Dân sự. Phù hợp đồng ghi rõ ràng loại hóa đơn,ký hiệu chủng loại số hóa đơn, ký kết hiệu hóa đơn, số lượng, số sản phẩm công nghệ tự hóa 1-1 đặt in (sốthứ tự bước đầu và số đồ vật tự kết thúc), cố nhiên hóa solo mẫu, thông tin của cơquan thuế về việc chuyển sang sử dụng hóa đối chọi đặt in của doanh nghiệp.

c) ngôi trường hợp tổ chức nhận in hóa đối chọi tự in hóa đơnđặt in để áp dụng cho mục đích bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ, phải có quyếtđịnh in hóa solo của thủ trưởng 1-1 vị. Quyết định in phải bảo đảm các nội dungquy định như loại hóa đơn, chủng loại số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số lắp thêm tựhóa 1-1 đặt in (số máy tự ban đầu và số trang bị tự kết thúc), đương nhiên hóa đối kháng mẫu.

4. Điều kiện và trọng trách của tổ chức nhận in hóađơn

a) Điều kiện

Tổ chức dìm in hóa solo phải là doanh nghiệp bao gồm đăngký sale còn hiệu lực hiện hành và bao gồm giấy phép chuyển động ngành in (bao gồm cả inxuất bản phẩm và không hẳn xuất phiên bản phẩm).

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có chuyển động sảnxuất marketing như doanh nghiệp, gồm giấy phép chuyển động ngành in, gồm máy mócthiết bị ngành in thì được nhận in hóa solo đặt in của các tổ chức.

b) Trách nhiệm

- In hóa đơn theo như đúng hợp đồng in sẽ ký, không đượcgiao lại cục bộ hoặc bất kỳ khâu làm sao trong quá trình in hóa đối chọi cho tổ chức inkhác thực hiện;

- quản lí lý, bảo vệ các phiên bản phim, bạn dạng kẽm và những côngcụ có tính năng tựa như trong vấn đề tạo hóa đơn đặt in theo thỏa thuận với tổchức để in hóa đơn. Ngôi trường hợp muốn sử dụng các bạn dạng phim, phiên bản kẽm để in chocác lần sau thì đề xuất niêm phong phú giữ các bạn dạng phim, bản kẽm;

- hủy hóa đối kháng in thử, in sai, in trùng, in thừa, inhỏng; các bản phim, bạn dạng kẽm và những công cụ có tính năng tương tự trong vấn đề tạohóa solo đặt in theo thỏa thuận với tổ chức, cá nhân đặt in;

- Thanh lý đúng theo đồng in với tổ chức đặt in hóa đơn;

- Lập report về bài toán nhận in hóa đơn cho cơ quanthuế quản lý trực tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế, showroom tổchức đặt in; loại, cam kết hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu mã số hóa đơn, con số hóa đơn đãin (từ số … cho số) đến từng tổ chức (mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theoThông bốn này).

Báo cáo về câu hỏi nhận in hóa đơn đượclập và gửi mang đến cơ quan lại thuế cai quản trực tiếp theo quý, report Quý I nộp chậmnhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp muộn nhất làngày 30/10 với quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường hợp tổ chức triển khai nhận in hóa đơn xong hoạt rượu cồn inhóa 1-1 thì kỳ báo cáo in hóa đối chọi cuối cùng bước đầu từ đầu kỳ báo cáo cuối đếnthời điểm tổ chức nhận in xong xuôi hoạt hễ in hóa đơn, thời hạn nộp report vềviệc nhận in hóa đối chọi chậm nhất là ngày 20 tháng sau của tháng hoàn thành hoạt độngin hóa đơn.

Trường hợp tổ chức nhận in hóa 1-1 mới bước đầu hoạtđộng sản xuất marketing hoặc có vận động in hóa đối chọi sau khi ngừng hoạt độngin thì thời gian báo cáo về câu hỏi nhận in hóa đơn đầu tiên tính từ thời điểm ngày bắt đầuhoạt động sản xuất sale hoặc bước đầu lại hoạt động in cho đến khi kết thúc quý tùy theothời điểm bắt đầu hoạt đụng sản xuất kinh doanh hoặc ban đầu hoạt hễ in.

Cơ thuế quan nhận báo cáo và đưa những dữ liệu lêntrang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế vào thời hạn 03 (ba) ngày làm cho việckể từ ngày nhận được báo cáo.

Điều 9. Phát hành hóa đơncủa tổ chức triển khai kinh doanh

1. Tổ chức sale trước khi thực hiện hóa 1-1 choviệc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đối chọi được mua, cấp tại cơ quan thuế, phảilập và gửi thông tin phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 phát hành kèm theoThông tứ này), hóa đối chọi mẫu cho cơ quan tiền thuế thống trị trực tiếp.

2. Nội dung thông tin pháthành hóa đối kháng gồm: tên đơn vị chức năng phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điệnthoại, những loại hóa solo phát hành (tên một số loại hóa đơn, cam kết hiệu hóa đơn, cam kết hiệumẫu số hóa đơn, ngày ban đầu sử dụng, con số hóa đơn thông tin phát hành (từsố... Mang đến số...)), tên với mã số thuế của công ty in hóa đối kháng (đối cùng với hóađơn để in), tên cùng mã số thuế (nếu có) của tổ chức đáp ứng phần mượt tự in hóađơn (đối cùng với hóa solo tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung giancung cấp chiến thuật hóa solo điện tử (đối cùng với hóa đối kháng điện tử); ngày lập Thôngbáo phát hành, tên, chữ ký của người thay mặt đại diện theo pháp luật và vết của đối kháng vị.

Căn cứ vào nhu yếu sử dụnghóa đối chọi và việc chấp hành quy định về quản lí lý, thực hiện hóa đối kháng của tổ chức,doanh nghiệp, cơ sở thuế làm chủ trực tiếp xác định số lượng hóa đơn đượcthông báo kiến tạo để thực hiện từ 3 tháng mang đến 6 mon tại thông báo phát hànhhóa đối kháng của tổ chức, doanh nghiệp.

Trường hợp những ngân hàng, tổ chức tín dụng và những chinhánh ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng thực hiện chứng từ giao dịch thanh toán kiêm hóa 1-1 thuphí dịch vụ thương mại tự in thì gửi thông tin phát hành hóa đơn kèm theo hóa đối kháng mẫu đếncơ thuế quan quản lý, đăng ký cấu tạo tạo số hóa đơn, chưa phải đăng ký kết trướcsố lượng phạt hành.

Đối với các số hóa đơn đãthực hiện thông tin phát hành dẫu vậy chưa áp dụng hết có in sẵn tên, địa chỉtrên tờ hóa đơn, khi có sự biến hóa tên, add nhưng không biến đổi mã sốthuế và ban ngành thuế thống trị trực tiếp, nếu như tổ chức marketing vẫn gồm nhu cầusử dụng hóa 1-1 đã để in thì triển khai đóng lốt tên, showroom mới vào mặt cạnhtiêu thức tên, địa chỉ đã in trước để liên tiếp sử dụng cùng gửi thông tin điềuchỉnh tin tức tại thông tin phát hành hóa đối chọi đến cơ quan thuế làm chủ trựctiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tứ này).

Trường hợp tất cả sự nỗ lực đổiđịa chỉ sale dẫn đến đổi khác cơ quan liêu thuế quản lý trực tiếp, giả dụ tổ chứccó nhu cầu liên tục sử dụng số hóa đối chọi đã thiết kế chưa áp dụng hết thì phảinộp report tình hình áp dụng hóa 1-1 với ban ngành thuế vị trí chuyển đi với đóngdấu add mới lên hóa đơn, nhờ cất hộ bảng kê hóa đối chọi chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụlục 3 phát hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tạithông báo thiết kế hóa đối chọi đến cơ quan thuế nơi chuyển cho (trong kia nêu rõ sốhóa đối chọi đã sản xuất chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức triển khai không cónhu cầu áp dụng số hóa đối chọi đã desgin nhưng chưa áp dụng hết thì thực hiệnhủy những số hóa 1-1 chưa thực hiện và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quanthuế chỗ chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới cùng với cơ quanthuế vị trí chuyển đến.

Trường hợp tất cả sự chuyển đổi về nội dung đã thông báophát hành, tổ chức sale phải thực hiện thông báo phát hành new theo hướngdẫn trên khoản này.

3. Hóa solo mẫu là bạn dạng in miêu tả đúng, đủ các tiêuthức bên trên liên của hóa 1-1 giao cho người mua một số loại được phân phát hành, tất cả số hóađơn là 1 trong dãy các chữ số 0 cùng in hoặc đóng chữ “Mẫu” bên trên tờ hóa đơn. Hóa đơnmẫu kèm thông báo phát hành nhằm gửi ban ngành Thuế cùng để niêm yết tại các cơ sở sửdụng bán hàng hóa, thương mại & dịch vụ là liên giao cho những người mua hàng.

Trường hợp tổ chức triển khai khi chuyển đổi tên, showroom thôngbáo phát hành con số hóa đối kháng còn liên tiếp sử dụng không tồn tại hóa đối kháng mẫu hoặccác trụ sở trực thuộc áp dụng chung mẫu mã hóa đối kháng với trụ sở thiết yếu khi thôngbáo xây dừng hóa đơn không đủ hóa 1-1 mẫu thì được áp dụng 01 số hóa đối kháng đầutiên áp dụng theo tên, địa chỉ cửa hàng mới hoặc được phân bổ để triển khai hóa đối chọi mẫu. Trênhóa đơn dùng làm chủng loại gạch vứt số vật dụng tự sẽ in sẵn cùng đóng chữ “Mẫu” để triển khai hóađơn mẫu. Những hóa đơn dùng làm hóa đơn mẫu không hẳn thực hiện thông tin pháthành (không kê khai vào số lượng hóa solo phát hành tại thông tin phát hành hóađơn).

4. Thông tin phát hành hóađơn và hóa 1-1 mẫu bắt buộc được gửi mang lại cơ quan tiền thuế thống trị trực tiếp chậm chạp nhấtnăm (05) ngày trước lúc tổ chức ghê doanh bắt đầu sử dụng hóa đối chọi và trongthời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông tin phát hành. Thông tin phát hànhhóa đối kháng gồm cả hóa solo mẫu yêu cầu được niêm yết ví dụ ngay tại những cơ sở sửdụng hóa 1-1 để bán sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại trong suốt thời hạn sử dụng hóa đơn.

Trường hòa hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo pháthành tự lần thứ hai trở đi, nếu không tồn tại sự chuyển đổi về câu chữ và hiệ tượng hóađơn tạo ra thì không cần phải gửi kèm hóa đối kháng mẫu.

Trường hợp tổ chức có những đơn vị trực thuộc, chinhánh có áp dụng chung mẫu hóa đối kháng của tổ chức nhưng khai thuế quý giá gia tăngriêng thì từng đơn vị chức năng trực thuộc, trụ sở phải gửi thông báo phát hành cho cơquan thuế cai quản trực tiếp. Trường hợp tổ chức có những đơn vị trực thuộc, chinhánh có sử dụng chung mẫu hóa đối chọi của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khaithuế giá chỉ trị gia tăng cho đơn vị chức năng trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc,chi nhánh ko phải thông tin phát hành hóa đơn.

Tổng viên Thuế có trọng trách căn cứ ngôn từ pháthành hóa solo của tổ chức để xây dựng khối hệ thống dữ liệu tin tức về hóa đơn trêntrang tin tức điện tử của Tổng viên Thuế để phần đa tổ chức, cá thể tra cứu vãn đượcnội dung cần thiết về hóa solo đã thông tin phát hành của tổ chức.

Trường vừa lòng khi thừa nhận được thông báo phát hành vị tổchức nhờ cất hộ đến, ban ngành Thuế phạt hiện thông tin phát hành không bảo đảm an toàn đủ nộidung theo đúng quy định thì trong thời hạn cha (03)ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhậnđược Thông báo, phòng ban thuế phải có văn phiên bản thông báo cho tổ chức triển khai biết. Tổchức có nhiệm vụ điều chỉnh để thông tin phát hành mới.

Điều 10. Kiến tạo hóa đơncủa viên Thuế

1. Hóa đơn do viên Thuế để in trước lúc bán, cấp cho lầnđầu phải lập thông tin phát hành hóa đơn.

2. Nội dung thông tin phát hành hóa đơn, hóa đối chọi mẫuthực hiện theo phía dẫn trên khoản 2, khoản 3 Điều 9 Thông tứ này với theo mẫusố 3.6 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tứ này.

3. Thông tin phát hành hóa solo phải được gửi cho tấtcả những Cục Thuế trong toàn nước trong thời hạn mười (10) ngày có tác dụng việc, đề cập từngày lập thông báo phát hành và trước lúc cấp, bán. Thông tin phát hành hóa đơnniêm yết ngay lập tức tại các cơ sở trực thuộc cục Thuế vào suốt thời hạn thông báophát hành còn hiệu lực thực thi hiện hành tại vị trí thường thấy khi vào ban ngành thuế.

Trường hợp viên Thuế đã gửi nội dung thông tin pháthành hóa đơn lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì không phải gửithông báo thành lập hóa đối chọi đến cục Thuế khác.

4. Ngôi trường hợp tất cả sự đổi khác về câu chữ đã thông báophát hành, cục Thuế phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành mới theo hướngdẫn tại khoản 2 cùng 3 Điều này.

Điều 11. Đối tượng cài hóađơn của ban ngành thuế

1. Ban ngành thuế phân phối hóa đơncho các đối tượng người sử dụng sau:

a) Tổ chức không hẳn là doanh nghiệp lớn nhưng có hoạtđộng kinh doanh (bao gồm cả hợp tác và ký kết xã, công ty thầu nước ngoài, ban cai quản dựán).

Tổ chức chưa hẳn là công ty nhưng có hoạt độngkinh doanh là các tổ chức có chuyển động kinh doanh nhưng không được thành lập vàhoạt hễ theo công cụ Doanh nghiệp và điều khoản kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá thể kinh doanh;

c) tổ chức triển khai kinh doanh, doanhnghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo phần trăm % nhân với doanhthu.

d) doanh nghiệp lớn đang sử dụnghóa đối chọi tự in, đặt in trực thuộc loại khủng hoảng rủi ro cao về thuế;

đ) công ty lớn đang sử dụnghóa solo tự in, để in có hành vi vi phạm về hóa đối kháng bị xử lý vi phạm hành chínhvề hành vi trốn thuế, ăn lận thuế.

Doanh nghiệp lý giải tại điểm d, đ khoản này muahóa solo của ban ngành thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căncứ thực trạng sử dụng hóa đơn, bài toán kê khai, nộp thuế của người tiêu dùng và đềnghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, phòng ban thuế có văn bảnthông báo doanh nghiệp đưa sang tự sản xuất hóa 1-1 để áp dụng hoặc tiếp tục muahóa đối kháng của cơ sở thuế nếu không đáp ứng nhu cầu điều khiếu nại tự in hoặc để in hóa đơn(mẫu số 3.15 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này).

2. Công ty thuộc loạirủi ro cao về thuế tại điểm d khoản 1 Điều này là những doanh nghiệp có vốn chủsở hữu bên dưới 15 tỷ đồng và gồm một trong các dấu hiệu sau:

a) không tồn tại quyền sở hữu, quyền thực hiện hợp pháp cáccơ sở vật hóa học sau: đơn vị máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửahàng và những cơ sở vật chất khác.

b) Doanh nghiệp sale trong lĩnh vực khai thácđất, đá, cát, sỏi.

c) doanh nghiệp lớn có thanh toán giao dịch qua ngân hàng đáng ngờtheo lao lý của luật pháp về phòng, phòng rửa tiền.

d) doanh nghiệp lớn có doanh thu từ việc bán hàng hóa,cung cấp dịch vụ cho những doanh nghiệp khác mà lại chủ những doanh nghiệp này còn có mốiquan hệ phụ vương mẹ, bà xã chồng, các bạn em ruột hoặc quan lại hệ liên kết sở hữu chéochiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng lệch giá kinh doanh bên trên Tờ khai quyết toánthuế TNDN của năm quyết toán.

đ) doanh nghiệp lớn không triển khai kê khai thuế theo quyđịnh: ko nộp làm hồ sơ khai thuế hoặc nộp làm hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngàyhết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc tính từ lúc ngày ban đầu hoạt hễ kinh doanhtheo giấy phép đk kinh doanh; nghỉ sale quá thời hạn đang thông báotạm nghỉ sale với ban ngành thuế và ban ngành thuế kiểm tra chứng thực doanhnghiệp bao gồm sản xuất marketing nhưng không kê khai thuế; không thể hoạt độngkinh doanh tại showroom đã đăng ký sale và không khai báo với cơ quan thuếhoặc cơ sở thuế soát sổ không khẳng định được nơi đk thường trú, trợ thì trúcủa người thay mặt theo pháp luật, nhà doanh nghiệp.

e) Người thay mặt theo pháp luật của công ty bịkhởi tố về tội trốn thuế, tội in, phân phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứngtừ thu nộp chi phí nhà nước.

g) công ty đang thực hiện hóa solo tự in, để in cósự rứa đổi add kinh doanh từ gấp đôi trở lên trong tầm 12 tháng cơ mà khôngkhai báo theo pháp luật hoặc không kê khai, nộp thuế làm việc nơi đk mới theo quyđịnh.

h) Doanh nghiệp tất cả dấu hiệu bất thường khác theo tiêuchí nhận xét rủi ro về thuế của phòng ban thuế.

Cơ quan thuế cai quản trực tiếp có nhiệm vụ căn cứhướng dẫn trên khoản này định kỳ trước thời gian ngày 5 sản phẩm tháng, rà soát, kiểm soát thựctế, lập list doanh nghiệp nằm trong loại khủng hoảng rủi ro cao về thuế. Cục thuế có tráchnhiệm tổng hợp danh sách doanh nghiệp ở trong loại khủng hoảng rủi ro cao về thuế của bỏ ra cụcthuế và doanh nghiệp lớn thuộc làm chủ của viên thuế.

Ngày 15 sản phẩm tháng, viên trưởng cục thuế ban hànhQuyết định kèm theo danh sách doanh nghiệp ở trong loại rủi ro cao về thuế, côngbố công khai “Danh sách công ty thuộc loại rủi ro khủng hoảng cao về thuế thực hiệnmua hóa 1-1 do cơ quan thuế phát hành” trên Trang thông tin điện tử của Tổngcục Thuế, đồng thời thông tin bằng văn bạn dạng cho công ty lớn biết.

Sau 15 ngày kể từ ngày cục trưởng cục thuế ban hànhQuyết định với thông báo cho bạn biết, doanh nghiệp cần dừng câu hỏi sửdụng hóa 1-1 tự in, để in và chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của ban ngành thuế.Cơ thuế quan có trọng trách bán hóa đơn cho doanh nghiệp để áp dụng ngay saukhi tất cả thông báo cho doanh nghiệp về việc dừng thực hiện hóa đối kháng đặt in, tự in.

3. Công ty đang sử dụnghóa solo tự in, đặt in bao gồm hành vi vi phạm luật về hóa solo tại điểm đ khoản 1 Điều nàylà doanh nghiệp nắm ý hoặc có chủ kiến sử dụng hóa đơn phạm pháp hoặc sử dụngbất hòa hợp pháp hóa solo để trốn thuế, gian lậu thuế và bị xử lý vi phạm hành chínhđối với hành vi trốn thuế, ăn gian thuế; công ty được cơ quan tất cả liênquan (Kiểm toán bên nước, Thanh tra bao gồm phủ, Công an và những cơ quan liêu liên quantheo pháp luật của pháp luật) thông báo cho cơ quan Thuế địa điểm doanh nghiệp đóngtrụ sở về câu hỏi có hành động trốn thuế, gian lận thuế.

Thời điểm không được thực hiện hóa 1-1 tự in, đặt incủa doanh nghiệp được tính từ ngày Quyết định xử phạt phạm luật hành chủ yếu vềhành vi trốn thuế, ăn gian thuế có hiệu lực thực thi thi hành. Khi ban hành Quyết địnhxử phạt vi phạm luật hành thiết yếu về hành vi trốn thuế, gian lậu thuế, cơ sở thuếghi rõ tại đưa ra quyết định xử phạt thời khắc doanh nghiệp không được áp dụng hóa đơntự in, đặt in mà đề nghị chuyển sang cài hóa 1-1 của ban ngành thuế.

4. Sau 30 ngày, tính từ lúc ngàyCục trưởng viên Thuế gồm văn bạn dạng thông báo cho bạn biết đối với doanhnghiệp trả lời tại khoản 2 Điều này và kể từ ngày đưa ra quyết định xử phát vi phạmhành chính về hành vi trốn thuế, gian lậu thuế có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành đối vớidoanh nghiệp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này, doanh nghiệp lập báo cáo hóa đơnhết giá trị sử dụng (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tứ này).Doanh nghiệp tiến hành hủy những hóa đối kháng tự in, đặt in hết giá chỉ trị sử dụng vàthông báo tác dụng hủy hóa 1-1 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo sau hướng dẫntại Điều 29 Thông tứ này.

Căn cứ report tình hình áp dụng hóa solo của tổ chứckinh doanh, doanh nghiệp, kể từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu mua hóa đối chọi củacơ quan thuế, cơ sở thuế cai quản trực tiếp thực hiện thông báo hóa đối kháng đặt inkhông còn giá trị sử dụng so với những hóa đối chọi đặt in đã thông tin phát hànhnhưng không sử dụng của khách hàng khi gửi sang sở hữu hóa 1-1 của cơ quanthuế nêu trên.

Điều 12. Bán hóa đối kháng do CụcThuế để in

1. Hóa 1-1 do cục Thuế đặt in được bán theo giá bảođảm bù đắp túi tiền gồm: giá để in và mức giá phát hành. Cục trưởng viên Thuế quyếtđịnh và niêm yết giá bán hóa đối kháng theo cách thức trên. Phòng ban thuế những cấpkhông được thu thêm ngẫu nhiên khoản thu nào ngoài giá cả đã niêm yết.

Cơ quan tiền thuế quản lý trực tiếp tiến hành bán hóa đơncho các đối tượng người sử dụng hướng dẫn trên khoản 1 Điều 11 Thông tứ này.

2. Phân phối hóa solo tại cơ quanthuế

a) trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ,cá nhân sale thuộc đối tượng người sử dụng được cài đặt hóa solo do cơ sở thuế phân phát hànhkhi thiết lập hóa đơn phải bao gồm đơn ý kiến đề xuất mua hóa đối kháng (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hànhkèm theo Thông tứ này) và kèm theo các sách vở sau:

- người tiêu dùng hóa đơn (người mang tên trong solo hoặcngười được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ marketing ủy quyền bằnggiấy ủy quyền theo cơ chế của pháp luật) đề nghị xuất trình giấy chứng minh nhândân còn trong thời hạn thực hiện theo phương tiện của điều khoản về giấy triệu chứng minhnhân dân.

- Tổ chức, hộ, cá thể mua hóa solo lần đầu phải cóvăn bạn dạng cam kết (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này) về địachỉ sản xuất, ghê doanh tương xứng với giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp hoặcgiấy phép đầu tư chi tiêu (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan cóthẩm quyền.

Khi đến cài đặt hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cánhân cài hóa đơn do cơ sở thuế phát hành buộc phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặcđóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế bên trên liên 2 của từng số hóa đối kháng trước khimang thoát ra khỏi cơ thuế quan nơi cài đặt hóa đơn.

b) trọng trách của cơ quanthuế

Cơ quan lại thuế chào bán hóa 1-1 cho tổ chức, hộ, cá nhânkinh doanh theo tháng.

Số lượng hóa đơn bán ra cho tổ chức, hộ, cá thể kinhdoanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho từng loại hóa đơn. Trườnghợp không hết mon đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vàothời gian, số lượng hóa đối kháng đã sử dụng để quyết định con số hóa đơn bán lầntiếp theo.

Đối với những lần download hóa 1-1 sau, sau thời điểm kiểm tratình hình áp dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và ý kiến đề nghị mua hóa đơntrong đơn ý kiến đề xuất mua hóa đơn, phòng ban thuế xử lý bán hóa đối chọi cho tổ chức,hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Con số hóa đơn xuất bán cho tổ chức, hộ, cánhân ghê doanh không thật số lượng hóa đối chọi đã áp dụng của tháng mua trước đó.

Trường hợp hộ, cá thể kinh doanh không mong muốn sửdụng hóa solo quyển nhưng mong muốn sử dụng hóa hiếm hoi thì phòng ban thuế chào bán chohộ, cá thể kinh doanh hóa lẻ tẻ (01 số) theo từng lần phạt sinh với không thutiền.

Tổ chức, doanh nghiệp lớn thuộc đối tượng người tiêu dùng mua hóa đối kháng docơ quan liêu thuế xuất bản chuyển sang trọng tự sản xuất hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặchóa đơn điện tử để áp dụng thì nên dừng thực hiện hóa đối chọi mua của phòng ban thuếkể tự ngày bước đầu sử dụng hóa solo tự tạo theo phía dẫn tại Điều 21 Thông tưnày.

Điều 13. Cấp hóa 1-1 do CụcThuế đặt in

1. Cơ quan thuế cung cấp hóa đơn cho các tổ chức khôngphải là doanh nghiệp, hộ và cá thể không marketing nhưng bao gồm phát sinh hoạtđộng bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ cần phải có hóa đối chọi để giao cho khách hàng.

Trường thích hợp tổ chức chưa hẳn là doanh nghiệp, hộ vàcá nhân không ghê doanh bán sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại thuộc đối tượng người sử dụng không chịu thuếgiá trị tăng thêm hoặc trực thuộc trường hợp chưa phải kê khai, nộp thuế quý hiếm giatăng thì cơ sở thuế không cấp cho hóa đơn.

2. Hóa 1-1 do ban ngành thuế cung cấp theo từng số tương ứngvới ý kiến đề nghị của tổ chức, hộ và cá thể không sale gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức chưa phải là doanh nghiệp, hộ với cá nhânkhông marketing nhưng bao gồm phát nghỉ ngơi động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụcần tất cả hóa đối kháng để giao cho quý khách hàng được cơ quan thuế cấp cho hóa riêng biệt là loạihóa đơn bán hàng.

Xem thêm: Kế Hoạch Cá Nhân Của Giáo Viên Thcs Môn Toán, Kế Hoạch Cá Nhân Cực Chuẩn Cho Gv Toán

Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản,đã quyết toán thuế, vẫn đóng mã số thuế, tạo nên thanh lý tài sản cần phải có hóađơn nhằm giao cho người mua được phòng ban thuế cấp cho hóa đơn lẻ là một số loại hóa 1-1 bánhàng.

Riêng đối với tổ chức, phòng ban nhà nước ko thuộcđối tượng nộp thuế giá bán trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ có buôn bán đấu giátài sản, trường