• Nguyên tử chỉ vĩnh cửu trong một số trong những trạng thái bao gồm năng lượng xác định gọi là những trạng thái dừng. Khi ở trong số trạng thái giới hạn thì nguyên tử không phản xạ

• trong các trạng thái giới hạn của nguyên tử, electron chỉ vận động xung quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có cung cấp kính hoàn toàn xác định điện thoại tư vấn là các quỹ đạo dừng. Đối với nguyên tử Hidro nửa đường kính quỹ đạo dừng tăng tỉ trọng với bình phương của các số nguyên liên tiếp:

Rn = n2.ro

Rn: là bán kính quỹ đạo thứ n

n: là quỹ đạo thứ n

ro = 5,3.10-11 m: là bán kính cơ bản

ro 4ro 9ro 16ro 25ro 36ro K L M N O p.

2. Tiên đề về kêt nạp và sự phản xạ năng lượng

*

• lúc nguyên tử chyển tự trạng thái ngừng có tích điện (En) quý phái trạng thái giới hạn có tích điện thấp hơn (Em) thì nó phân phát ra một pho ton có tích điện đúng bởi hiệu: En – Em

ε = hfnm = En – Em

• Ngược lại, ví như nguyên tử sẽ ở vào trạng thái ngừng có năng lượng Em cơ mà hấp thụ một photon có năng lượng đúng bởi hiệu En – Em thì nó chuyển lên trạng thái ngừng có năng lượng En.

*

• từ tiên đề trên: ví như một hóa học hấp thụ được ánh nắng có cách sóng làm sao thì nó cũng rất có thể phát ra ánh sáng ấy.

3. Quang đãng phổ vén Hiđrô

• Mức tích điện ở trạng thái n:

*

• e lectron bị ion hóa khi: E∞ = 0.

*

• Công thức xác minh tổng số bức xạ rất có thể phát ra khi e làm việc trạng thái năng lượng thứ n:

*
*

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Ở nguyên tử hidro, tiến trình nào tiếp sau đây có nửa đường kính lớn độc nhất so với buôn bán kính những quỹ đạo còn lại?

A. O B. N C. L D. P

Hướng dẫn:

• Ta có: Rn = n2.ro (trong kia ro là nửa đường kính quỹ đạo cơ bản: ro = 5,3.10-11 m)

Quĩ đạo O gồm n = 5.

Quĩ đạo N có: n = 4

Quĩ đạo L tất cả n = 2

Quĩ đạo phường có n = 6.

⇒ trong các quỹ đạo trên, quỹ đạo p. Có n lớn số 1 lên nửa đường kính là khủng nhất.

Ví dụ 2: Electron sẽ ở tiến trình n không rõ thì gửi về hành trình L cùng thấy rẳng bán kính quỹ đạo đã giảm sút 4 lần. Hỏi thuở đầu electron sẽ ở quỹ đạo nào?

A. O B. M C. N D. P.

Hướng dẫn:

• Ta có: nửa đường kính quỹ đạo L: R2 = 22.ro = 4.ro

nửa đường kính quỹ đạo n: Rn = n2.ro

Theo đề bài:

*

Vậy electron lúc đầu đang ở quỹ đạo N

Ví dụ 3: năng lượng của êlectron trong nguyên tử hyđrô được tính theo công thức: En = -13,6 / n2; n = 1, 2, 3, … khẳng định năng lượng sống quỹ đạo dừng L.

A. 5,44.10-20 J B. 5,44eV C. 5,44MeV D. 3,4.eV

Hướng dẫn:

• Quĩ đạo dừng trang bị L ứng cùng với n = 2 ⇒ EL = 13,6 / 4 = 3,4 eV

Ví dụ 4: tích điện của êlectron trong nguyên tử hyđrô được tính theo công thức: En = -13,6 / n2; n = 1,2,3, …Hỏi lúc electron chuyển từ quy trình L về tiến trình K thì nó vạc ra một photon có bước sóng là bao nhiêu?

A. 0,2228 μm. B. 0,2818 μm. C. 0,1281 μm. D. 0,1218 μm.

Hướng dẫn:

Khi e đưa từ hành trình L về quỹ đạo K thì nó phạt ra một photon:

*

*

Ví dụ 5: Trong quang quẻ phổ của nguyên tử hiđro, cha vạch thứ nhất trong hàng lai man bao gồm bước sóng λ12 = 121,6 nm; λ13 = 102,6 nm; λ14 = 97,3 nm. Bước sóng của vạch thứ nhất trong hàng Banme và vạch trước tiên trong hàng pasen là

A. 686,6 nm với 447,4 nm. B. 660,3 nm cùng 440,2 nm.

C. 624,6nm và 422,5 nm. D. 656,6 nm và 486,9 nm.

Hướng dẫn:

*

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Tần số của hai vạch quang phổ lắp thêm hai và thứ tía của hàng Lai-man rất có thể lần lượt nhận thêm những giá trị đúng làm sao sau đây?

A. 2,925.1019Hz và 3,085.1019Hz.

B. 2,925.1015Hz với 3,085.1015Hz.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập mẫu nguyên tử bo

C. 2,925.1010Hz cùng 3,085.1010Hz.

D. Một cặp cực hiếm khác.

Bài 2: Tần số của những vạch (theo lắp thêm tự) Hβ, Hγ, Hδ của hàng Ban-me là

A. 0,6171.1019Hz với 0,6911.1019Hz với 0,6914.1019Hz.

B. 0,6171.1010Hz và 0,6911.1010Hz và 0,6914.1010Hz.

C. 0,6171.1015Hz và 0,6911.1015Hz và 0,6914.1015Hz.

D. Các giá trị khác.

Bài 3: mẫu nguyên tử Bo khác chủng loại nguyên tử Rơ-dơ-pho sống điểm nào dưới đây?

A. Hình dạng quỹ đạo của những êlectron

B. Lực thúc đẩy giữa electron với hạt nhân nguyên tử.

C. Trạng thái giới hạn là tinh thần có năng lượng ổn định.

D. Mô hình nguyên tử có hạt nhân.

Bài 4: Tiên đề về sự việc bức xạ cùng hấp thụ năng lượng của nguyên tử tất cả nội dung là:

A. Nguyên tử kêt nạp phôtôn, thì đưa trạng thái dừng.

B. Nguyên tử phản xạ phôtôn, thì đưa trạng thái dừng.

C. Mỗi khi gửi trạng thái dừng, nguyên tử bứt xạ hoặc hấp thụ phôtôn có tích điện đúng bằng độ chênh lệch tích điện giữa nhị trạng thái đó.

D. Nguyên tử hấp thụ tia nắng nào, thì đã phát ra tia nắng đó.

Bài 5: cách sóng lâu năm nhất trong hàng Ban-me là 0,6560μm. Cách sóng lâu năm nhất trong hàng Lai-man là 0,1220μm. Cách sóng lâu năm thứ hai của hàng Lai-man là

A. 0,0528μm. B. 0,1029μm.

C. 0,1112μm. D. 0,1211μm

Bài 6: cho thấy thêm năng lượng của nguyên tử hiđrô tại mức cơ bản là E1 = – 13,5900eV. Một ngọn lửa hiđrô hoàn toàn có thể hấp thụ phôtôn nào sau đây?

A. Phôtôn có tích điện ε1 = 3,3975 eV.

B. Phôtôn có tích điện ε2 = 1,5100 eV.

C. Phôtôn có tích điện ε3 = 0,8475 eV.

D. Phôtôn có năng lượng ε4 = 0,6625 eV.

Bài 7: Biết cách sóng của cha vạch đầu tiên trong hàng Ban-me là: λ1 = 656nm; λ2 = 486nm; λ3 = 434nm. Cách sóng của 2 vạch đầu tiên trong hàng Pa-sen là

A. 1565nm; 1093nm. B. 1875nm; 1093nm.

C. 1875nm; 1282nm. D. 1565nm; 1282nm.

Bài 8: phát biểu nào sau đó là đúng khi nói về dãy Ban-me?

A. Dãy Ban-me phía bên trong vùng tử ngoại.

B. Dãy Ban-me phía bên trong vùng ánh nắng nhìn thấy.

C. Dãy Ban-me phía bên trong vùng hồng ngoại.

D. Dãy Ban-me gồm một trong những phần nằm trong vùng tia nắng nhìn thấy và một phần nằm trong vùng tử ngoại.

Bài 9: các vạch quang đãng phổ thuộc dãy Ban-me ứng với sự chuyển của êlectron từ các quỹ đạo bên cạnh về

A. quỹ đạo K. C. quỹ đạo M.

B. quỹ đạo L. D. quỹ đạo O.

Bài 10: cách sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong hàng Lai-man là 122nm, cách sóng của vun quang phổ thứ nhất và thiết bị hai của hàng Ban-me là 656μm và 0,4860μm. Bước sóng của gạch thứ bố trong hàng Lai-man là

A. 0,0224μm. B. 0,4324μm.

C. 0,0975μm. D. 0,3672μm.

Bài 11: Hai vạch quang phổ có bước sóng dài nhất của hàng Lai-man có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,1216μm với λ2 = 0,1026μm. Bước sóng dài nhất của vạch quang phổ của hàng Ban-me là

A. 0,5875μm. B. 0,6566μm.

C. 0,6873μm. D. 0,5672μm.

Bài 12: tích điện ion hóa nguyên tử hiđrô là 13,6eV. Tần số lớn số 1 của phản xạ mà nguyên tử rất có thể phát ra là

A. 0,33.1015Hz. B. 33.1015Hz.

C. 6,6.1015Hz. D. 1,33.1015Hz.

Bài 13: Trong quang phổ gạch của hiđrô, cách sóng của vạch đầu tiên trong hàng Lai-man. ứng với việc chuyển của êlectron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 121,7nm, vạch đầu tiên của hàng Ban-me ứng với sự dịch chuyển từ hành trình M → L là 656,3nm. Cách sóng của vạch quang phổ sản phẩm hai trong hàng Lai-man ứng với sự chuyển từ tiến trình M → K bằng

A. 0,5346μm. B. 0,7780μm.

C. 102,7μm. D. 389μm.

Bài 14: Trong quang quẻ phổ gạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, hàng Ban-me có

A. bốn gạch thuộc miền ánh sáng nhìn thấy là Hα, Hβ, Hγ, Hδ, các vạch sót lại thuộc miền hồng ngoại.

B. bốn vun thuộc miền ánh sáng nhìn thấy là Hα, Hβ, Hγ, Hδ, phương pháp vạch, còn lại thuộc miền tử ngoại.

C. Tất cả các vạch đều phía bên trong miền tử ngoại

D. Tất cả các vạch đều phía trong miền hồng ngoại.

Bài 15: Trong quang quẻ phổ của nguyên tử hiđrô, bước sóng dài nhất của vun quang phổ trong hàng Lai-man là λ1 = 0,122μm và bước sóng của gạch kề cùng với nó trong dãy này là λ2 = 0,103μm thì bước sóng λα của vạch quang phổ Hα trong dãy Ban-me là

*

Bài 16: dãy Pa-sen trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, được sản xuất thành lúc electron đưa từ các quỹ đạo xung quanh về quỹ đạo

A. K. B. L. C. M. D. N.

Bài 17: Nguyên tử hiđrô sống trạng thái cơ phiên bản có năng lượng E1 bị kích đam mê và gửi sang trạng thái có tích điện E3. Biết những mức tích điện của nguyên tử hiđrô được xem bằng phương pháp

*
. Vào trường thích hợp này, nguyên tử quan trọng phát ra sóng năng lượng điện từ gồm bước sóng như thế nào nêu bên dưới dây? (Các cách sóng tính ngay sát đúng cho 4 chữ số gồm nghĩa).

A. 0,2436μm. B. 0,6576μm.

C. 0,1218μm. D. 0,1027μm.

Bài 18: gạch quang phổ đỏ và vạch quang đãng phổ chàm trong quang quẻ phổ vén của nguyên tử hiđrô tạo nên khi electron gửi quỹ đạo

A. từ M, L về K. B. Từ M, O về L.

C. từ P, O về M. D. Từ P, O về L.

Bài 19: điện thoại tư vấn f1 với f2 tương ứng là tần số lớn nhất và nhỏ tuổi nhất của phôtôn thuộc dãy Lai-man, f3 là tần số lớn nhất của phôtôn thuộc hàng Ban-me thì:

*

Bài 20: cho thấy thêm hai vạch thứ nhất trong hàng Lai-man tất cả bước sóng theo thứ tự là λ21 = 0,122μm, λ31 = 0,103μm. Vạch Hα trong dãy Ban-me tất cả bước sóng là

A. 0,661μm. B. 0,561μm.

C. 0,641μm. D. 0,743μm.

Bài 21: cách sóng của vén đỏ và lam trong quang phổ của nguyên tử hiđrô theo thứ tự là λ1 = 0,6563μm và λ2 = 0,4861μm. Cách sóng lâu năm nhất của vén quang phổ trong hàng Pa-sen là

A. 1,8744μm. B. 0,6563μm.

C. 1,5335μm. D. 0,8746μm.

Bài 22: phân phát biểu làm sao sau đây là đúng khi nói đến dãy Lai-man?

A. Dãy Lai-man bên trong vùng tử ngoại.

B. Dãy Lai-man nằm trong vùng ánh nắng nhìn thấy.

C. Dãy Lai-man bên trong vùng hồng ngoại.

D. Dãy Lai-man gồm một phần nằm vào vùng ánh nắng nhìn thấy và một phần nằm vào vùng tử ngoại.

Bài 23: Theo những tiên đề của Bo

A. nguyên tử chỉ có thể phát xạ phôtôn lúc ở tâm lý dừng.

B. nguyên tử chỉ có thể hấp thụ phôtôn khi ở trạng thái ngừng có năng lượng thấp nhất.

C. khi nguyên tử dung nạp phôtôn thì nó chuyển sang trạng thái dừng khác có năng lượng cao hơn.

D. khi nguyên tử gửi từ trạng thái giới hạn này quý phái trạng thái giới hạn khác thì luôn luôn phát ra một phôtôn.

Bài 24: Biết cách sóng ngắn tuyệt nhất (vạch cuối cùng) trong dãy Lyman là λLmin = 91 nm. Cách sóng của vạch sản phẩm công nghệ 3 (vạch trước tiên là vạch tất cả bước sóng nhiều năm nhất) trong hàng Lyman là

A. 0,201 μm. B. 0,097 μm.

C. 0,102 μm. D. 0,121 μm.

Bài 25: áp dụng mẫu nguyên tử Bohr để lý giải quang phổ vun phát xạ của dãy Hydro. Cho thấy thêm vạch thứ nhất (Hα – bước sóng nhiều năm nhất) trong hàng Balmer tất cả bước sóng là 0,6563 μm. Bước sóng của vạch lắp thêm 4 (Hδ) trong dãy Balmer là

A. 0,563 μm. B. 0,487 μm.

C. 0,435 λm. D. 0,410 μm.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Đủ Phương Pháp

Bài 26: Electron vào nguyên tử Hydro có tích điện được khẳng định bằng En = -13,6/n2 eV (n = 1, 2, 3…). Từ tinh thần cơ bản, nguyên tử hydro kêt nạp phôtôn có tích điện 13,056 eV. Sau đó, trong quy trình trở về trạng thái cơ phiên bản nguyên tử này rất có thể phát ra mấy sự phản xạ trong vùng hồng ngoại; cách sóng ngắn nhất thuộc vùng hồng ngoại là

A. 2 bức xạ; 1284 nm.

B. 3 bức xạ; 1879 nm.

C. 3 bức xạ; 1284 nm.

D. 10 bức xạ; 95 nm.

Bài 27: cha vạch thứ nhất trong hàng Balmer là Hα (λ32 = 0,6563 μm), Hβ (λ42 = 0,4861 μm), Hγ (λ52 = 0,4340 μm). Bước sóng của nhì vạch trước tiên (dài nhất) trong hàng Paschen là

A. 1,2813 μm và 1,8744 μm.

B. 0,8726 μm và 1,8744 μm.

C. 12813 μm cùng 1,4623 μm.

D. 0,8726 μm với 1,2813 μm.

Lý thuyết chủng loại nguyên tử Bo với Quang phổ gạch của Hidro

Bài tập quang đãng phổ vén của Hidro

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân mặt hàng trắc nghiệm miễn tầm giá ôn thi THPT nước nhà tại orsini-gotha.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán gồm đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa tất cả đáp án bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ dùng lý gồm đáp ánHơn 50.000 câu trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh có đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác