Giải bài xích 2: Phương trình hàng đầu một ẩn - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 9. Phần dưới sẽ hướng dẫn vấn đáp và giải đáp các câu hỏi trong bài xích học. Biện pháp làm bỏ ra tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm giỏi kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Quan liền kề hình vẽ bên và viết phương trình ẩn x (mét) bộc lộ diện tích của hình bằng 168$m^2$

*

Trả lời:

Chia hình bên trên thành 2 hình chữ nhật, diện tích s của hình chính là tổng diện tích của nhì hình chữ nhật

Diện tích hình là: S = 4.6 + 12.x

$Leftrightarrow $ 168 = 24 + 12x 

$Leftrightarrow $ x = 12

Vậy x = 12 (m)

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. B) trả lời câu hỏi

Trong các phương trình sau đây, phương trình làm sao là phương trình hàng đầu một ẩn?

(1) - 0,25x + 6 = 0 ; (2) 3$x^2$ + 2x -5 = 0; (3) $frac-23$x + $frac57$ = 0; (4) $frac38$ - $frac13$y = 0

Trả lời:

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình tất cả dạng ax + b = 0 ( x là ẩn; a,b là ẩn số vẫn cho, a $ eq $ 0)

Do kia phương trình (1), (3), (4) là phương trình số 1 một ẩn.

Bạn đang xem: Phương trình bậc nhất một ẩn lớp 8

2. A) Thực hiện hoạt động sau

Quan sát những hình vẽ sau với điền số tương thích vào chỗ trống (...) để tìm quý giá của x:

*

*

c) Giải các phương trình sau

x + 6 = 0; $frac12$ - x = 0; 5 = 8 - x.

Trả lời:

a)

*

c)

* Ta có: x + 6 = 0 $Leftrightarrow $ x = - 6

* Ta có: $frac12$ - x = 0 $Leftrightarrow $ x = $frac12$

* Ta có: 5 = 8 - x $Leftrightarrow $ x = 8 - 5 = 3

3. A) thực hiện các chuyển động sau

Quan sát các hình vẽ sau, điền số thích hợp vào khu vực trỗng (...) để tìm quý giá của x; y:

*

c) Giải các phương trình sau 

- 2x = 2; 0.5x = 2.5; $frac-32$ x = 6. 

d) Giải các phương trình sau (theo mẫu)

Mẫu: 4x - 3 = 9 $Leftrightarrow $ 4x = 12 $Leftrightarrow $ x = 3.

Xem thêm: Bài Văn Khấn Thổ Thần Đất Đai Nhà Cửa Trong Nhà Đúng Nghi Lễ

- 2x+ 6 = - 4; $frac23$x - 1 = $frac-12$.

Trả lời:

a) 

*

c)

* Ta có: - 2x = 2 $Leftrightarrow $ x = 2 : (- 2) = -1

* Ta có: 0.5x = 2.5 $Leftrightarrow $ x = 2.5 : 0.5 = 5

* Ta có: $frac-32$ x = 6 $Leftrightarrow $ x = 6 : ($frac-32$) = - 4

d)

* Ta có: - 2x + 6 = -4 $Leftrightarrow $ -2x = - 4 - 6 = - 10 $Leftrightarrow $ x = 5

* Ta có: $frac23$x - 1 = $frac-12$ $Leftrightarrow $ $frac23$x = $frac-12$ + 1 = $frac12$ $Leftrightarrow $ x = $frac34$