Bài giảng tìm hiểu về Định nghĩa axit, bazơ , hiđroxit lưỡng tính theo thuyết của A-rê-ni-uyt. Gắng nào là Axit một nấc, axit nhiều nấc. Từ các việc phân tích một trong những ví dụ về axit bazơ ráng thể, rút ra định nghĩa. Tập luyện cho học sinh kĩ năng: phân biệt được một chất rõ ràng là axit , bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo định nghĩa. Viết được phương trình năng lượng điện li của những axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối nuốm thể. Tính mật độ mol vào dung dịch chất điện li mạnh.Bạn vẫn xem: Phương trình năng lượng điện li al oh 3

1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Axit

1.2.Bazơ

1.3.Hidroxit lưỡng tính

1.4.Muối

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 2 chất hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng caoChương 1 bài bác 2

4. Hỏi đáp vềBài 2: Axit, bazơ và muối


*

1.1.1. Định nghĩaTheo thuyết Areniut axit là chất khi tung trong nước phân li ra cation H+.

Bạn đang xem: Phương trình điện li của al oh 3

Ví dụ:

HCl → H+ + Cl-

HNO3 → H+ + NO3-

H2SO4 → H+ + HSO4-

CH3COOH ( ightleftarrows) H+ + CH3COO-

1.1.2. Axit các nấcNhững axit phân li các nấc ra nhiều cation H+ gọi là axit các nấc, đa số axit chỉ phân li một nấc điện thoại tư vấn là axit một nấc.Ví dụ:

H3PO4 ( ightleftarrows)H+ + H2PO4-

H2PO4-( ightleftarrows) H+ + HPO42-

HPO4-( ightleftarrows) H+ + PO43-

Theo thuyết Areniut bazơ là chất khi chảy trong nước phân li ra anion OH-.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH-

KOH → K+ + OH-

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.Ví dụ:

Zn(OH)2( ightleftarrows) Zn2+ + 2OH-

Zn(OH)2( ightleftarrows) ZnO22- + 2H+

Tất cả các hiđroxit lưỡng tính gần như là chất ít rã trong nước cùng điện li yếu.1.4.1. Định nghĩa

Khái niệm

Muối là hợp hóa học khi chảy trong nước phân li ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH4+) và anion cội axit.Ví dụ:

NaCl → Na+ + Cl-

KNO3 → K+ + NO3-

NaHSO4 → Na+ + HSO4-

KMnO4 → Na+ + MnO4-

Muối nhưng mà anion cội axit không hề hiđro có công dụng phân li ra ion H+ ( hiđrocó tính axit) được hotline là muối trung hòa.

Ví dụ:NaCl , KNO3, KMnO4...

Muối cơ mà anion cội axit của muối vẫn tồn tại hiđro có tác dụng phân li ra ion H+ thì muối đó được gọi là muối axit.Ví dụ: NaHCO3, Na2HPO4, KHSO4...

Cách hotline tên các muối

Gọi tên kim loại trước, cội axit sau.

Đối với muối của những axit không có oxi, tên nơi bắt đầu axit được điện thoại tư vấn là ua.

Ví dụ: KCN : kali xiannua; FeCl2: fe (II) clorua

Đối với phù hợp chất của các phi kim:

Ví dụ: PCl3 : photpho triclorua; PCl5: photpho pentaclorua; NF3 : nitơ triflorua...

Đối với muối của những oxit chứa oxi:

Tên nơi bắt đầu axit tận cùng bởi ơ được biến thành it. Ví dụ:NaNO2 : natri nitrit

Tên cội axit tận cùng bằng ic được thay đổi at. Ví dụ:NaNO3: natri nitrat

Đối với muối hạt axit: call tên sắt kẽm kim loại trước + “hiđro” ( tùy thuộc vào số nguyên tử hiđro) + tên gốc axit .

Ví dụ: NaHSO4: natri hiđrosunfat; KH2PO4: kali đihiđrophotpat

1.4.2.Sự năng lượng điện li của muối hạt trong nướcHầu hết các muối lúc tan trong nước hầu hết phân li trọn vẹn trừ một số trong những muối như HgCl2, Hg(CN)2...

Xem thêm: Thứ Cấp Và Sơ Cấp - Dữ Liệu Thứ Cấp Và Dữ Liệu Sơ Cấp Là Gì

KNO3 → K+ + NO3-

K3PO4 → 3K+ + PO43-

Na2CO3 → Na+ + CO32-

(NH4)2SO4 → 2NH4+ + SO42-

Sự điện li của muối hạt axit.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- ( ightleftarrows) H+ + CO32-

NaHS → Na+ + HS-

HS- ( ightleftarrows) H+ + S2-

Bài 1:

Viết phương trình năng lượng điện li của các hidroxit lưỡng tính sau theo 2 giao diện axit, bazơ: Al(OH)3,Cr(OH)3, Pb(OH)2, Sn(OH)2

Hướng dẫn:

Pb(OH)2 ( ightleftarrows)Pb2+ + 2OH-

Pb(OH)2 ( ightleftarrows) PbO22- + 2H+

Sn(OH)2 ( ightleftarrows) Sn2+ + 2OH-

Sn(OH)2 ( ightleftarrows) SnO22- + 2H+

Al(OH)3 ( ightleftarrows) Al3+ + 3OH-

Al(OH)3 ( ightleftarrows) AlO2- + H+ + H2O

Bài 2:

Tính mật độ mol các ion trong hỗn hợp sau :

a. 100 ml dung dịch cất 4,26 gam Al(NO3)­3

b. 0,2 lít dung dịch gồm chứa 11,7 gam NaCl

Hướng dẫn:

a. NAl(NO)3 = 0,02 (mol)

Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3-

0,02 0,02 0,06 (mol)

= 0,02/0,1 = 0,2(M) ; = 0,06/0,1 = 0,6 (M)

b. NNaCl= 0,2 (mol)

NaCl→ Na++ Cl-

0,2→ 0,2→ 0,2 (mol)

= 0,2/0,2 = 1(M); = 0,2/0,2 = 1(M)

Bài 3:

Thêm nước vào 10 ml axit axetic băng (axit 100%, D = 1,05g/cm3) đến thể tích 1,75 lít nghỉ ngơi 250C thu được dung dịch X bao gồm pH=2,9. Độ điện li của axit axetic là?

Hướng dẫn:

Ta có (alpha =fracCC_0).Với C là nồng độ hóa học hoà tung phân li ra ion, C0là độ đậm đặc mol của hóa học hoà tung vậy.(m_axit =D imes V)và(n = fracmM Rightarrow n = 0,175)mol suy ra (C_0 =frac 0,1751,75 = 0.1)Ta gồm (pH = 2,9) vậy (=10^(-2,9) = C)Vậy(alpha =frac 10^(-2,9) 0,1= 0,0126 = 1,26\%)