Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, tất cả bao nhiêu dung dịch có môi trường thiên nhiên axit ?

Bạn sẽ xem: Nahso4 là chất điện li bạo dạn hay yếu

Dung dịch có môi trường axit gồm:

+ axit

+ muối bột tạo bởi bazơ yếu đuối và cội axit mạnh

+ muối axit có khả năng phân li trọn vẹn ra H+
Bạn đang xem: Phương trình điện li của nahso4

*

*

*

*

*

(ĐH B - 2008)Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu hèn là

Trong hỗn hợp CH3COOH 4,3.10-2 M fan ta xác định được nồng độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Phần trăm phân tử CH3COOH phân li ra ion là

Trong các muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, rất nhiều muối có môi trường trung tính là

Trong các dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, có bao nhiêu dung dịch có môi trường thiên nhiên axit ?

Cho dãy những chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số hóa học trong dãy vừa phản ứng được với hỗn hợp HCl, vừa bội nghịch ứng được với dung dịch NaOH là

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất gồm tính lưỡng tính là

Khối lượng hóa học rắn khan lúc cô cạn dung dịch đựng 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- cùng a mol $SO_4^2 - $ là

Một dung dịch chứa 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ và b mol $SO_4^2 - $. Tổng trọng lượng muối tan tất cả trong hỗn hợp là 62,3 gam. Quý hiếm của a và b theo lần lượt là

Dung dịch Y đựng Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Lúc cô cạn hỗn hợp lượng muối khan thu được là

Khi mang đến 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch bao gồm chứa 6,525 gam hóa học tan. độ đậm đặc mol của HCl trong hỗn hợp đã sử dụng là

Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Dung dịch Y có pH là:

Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với 400 ml hỗn hợp (gồm H2SO4 0,0375 M với HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, cực hiếm pH của dung dịch X là:

Trộn 200 ml dd lếu láo hợp tất cả HNO3 0,3M với HClO4 0,5M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit chiếm được dd gồm pH = 3. Vậy a có giá trị là:

Thể tích của n­ước đề xuất thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl bao gồm pH = 1 nhằm đ­ược dung dịch axit tất cả pH = 3 là:

Trộn V1 lít hỗn hợp HCl (pH = 5) cùng với V2 lít hỗn hợp NaOH (pH = 9) thu được dung dịch gồm pH = 8. Tỉ trọng V1/ V2 là:

Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được:

Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ đựng 1 cation và 1 anion trong những các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch kia là:

Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn của phản nghịch ứng

Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các bội phản ứng đều có cùng một phương trình ion thu gọn gàng là

Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M cùng với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH bao gồm Ka = 10-4,76.

Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ sử dụng thêm quỳ tím thì hoàn toàn có thể nhận biết được mấy chất?

Đối với dung dịch axit to gan lớn mật HNO3 0,1M nếu bỏ qua sự điện li của nước thì reviews nào sau đây là đúng?

Để được hỗn hợp chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. đề xuất hòa chảy vào nước rất nhiều muối nào, bao nhiêu mol ?
Xem thêm: Trình Bày Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Xã Hội Phong Kiến Ở Châu Âu Âu

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.