Viết phương trình đường thằng trong không gian là một trong những dạng toán khá giỏi nhưng cũng tương đối khó cho những bạn, đó cũng là dạng toán rất hay có trong những đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Phương trình đường thẳng trong không gian


Vì vậy để các bạn học sinh lớp 12 nắm rõ phần nội dung kỹ năng và kiến thức này, trong bài viết này chúng ta cùng tổng hòa hợp lại các dạng toán về phương trình con đường thẳng trong không gian, giải một số ví dụ và bài xích tập một cách cụ thể và dễ hiểu để những em tự tín khi chạm chán các dạng toán này.

1. Phương trình tham số và phương trình chủ yếu tắc của con đường thẳng

* Đường trực tiếp (d) trải qua M0(x0;y0;z0) và tất cả vectơ chỉ phương  = (a;b;c) có:

- Phương trình tham số của (d): 

- Phương trình chủ yếu tắc của (d): 

2. Vị trí kha khá của 2 con đường thẳng trong ko gian

* Cho đường thẳng d0 đi qua điểm M0(x0;y0;z0) và tất cả vectơ chỉ phương 0 = (a;b;c) và con đường thẳng d1 trải qua điểm M1(x1;y1;z1) và bao gồm vectơ chỉ phương 1 = (a1;b1;c1) khi đó:

- d0 và d1 cùng nằm trong một khía cạnh phẳng ⇔ 

*

- d0 và d1 cắt nhau ⇔ 

*

- d0 // d1 ⇔ 

*

- d0 Ξ d1 ⇔ 

*

- d0 và d1 chéo nhau ⇔ 

*

3. Vị trí kha khá của đường thẳng với mặt phẳng

* Đường thẳng (d) đi qua M0(x0;y0;z0) và gồm vectơ chỉ phương  = (a;b;c) và mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0 bao gồm vectơ pháp tuyến  = (A;B;C) lúc đó:

- d giảm (P) ⇔ Aa + Bb + Cc ≠ 0

- d//(P) ⇔ 

*

- d ⊂ (P) ⇔ 

*

- d ⊥ (P) ⇔  //  ⇔ 

*

4. Góc giữa 2 con đường thẳng

- Đường trực tiếp (d) có vectơ chỉ phương  = (a;b;c) và (d") bao gồm vectơ chỉ phương  = (a";b";c"), call 00 ≤ ∝ ≤ 900 là góc thân 2 đường thẳng đó, ta có:

 cos∝ = 

*

5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

- Đường thẳng (d) có vectơ chỉ phương  = (a;b;c) và mặt phẳng (P) bao gồm vectơ pháp tuyến 

*
, hotline 00 ≤ φ ≤ 900 là góc giữa đường thẳng (d) với mp (P), ta có:

 sinφ = 

*

6. Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt đường thẳng

- mang đến điểm M1(x1;y1;z1) tới con đường thẳng Δ tất cả vectơ chỉ phương :

* phương pháp tính 1:

- Viết phương trình khía cạnh phẳng (Q) qua M1 và vuông góc cùng với Δ.

- tìm tọa độ giao điểm H của Δ và khía cạnh phẳng (Q).

- d(M1,Δ) = M1H

* phương pháp tính 2:

- áp dụng công thức: d(M1,Δ) = 

*

7. Khoảng cách giữa 2 con đường thẳng chéo nhau

- mang đến đường trực tiếp Δ0 đi qua điểm M0(x0;y0;z0) và tất cả vectơ chỉ phương 0 = (a;b;c) và con đường thẳng Δ1 đi qua điểm M1(x1;y1;z1) và có vectơ chỉ phương 1 = (a1;b1;c1):

* cách tính 1:

- Viết phương trình khía cạnh phẳng (Q)">(Q) chứa (Δ) và song song cùng với (Δ1).

- Tính khoảng cách từ M0M1 tới phương diện phẳng (Q).

- d(Δ,Δ1) = d(M1,Q)

* phương pháp tính 2:

- áp dụng công thức: d(Δ,Δ1) = 

*

*

II. Những dạng bài tập về con đường thẳng trong ko gian

Dạng 1: Viết PT đường thẳng (d) sang 1 điểm và bao gồm VTCP

- Điểm M0(x0;y0;z0), VTCP 0 = (a;b;c)

* Phương pháp:

- Phương trình tham số của (d) là: 

Nếu a.b.c ≠ 0 thì (d) có PT chính tắc là: 

 Ví dụ: Viết phương trình con đường thẳng (d) trải qua điểm A(1;2;-1) với nhận vec tơ  (1;2;3) làm vec tơ chỉ phương

* Lời giải: 

 - Phương trình thông số của (d) là: 

*

Dạng 2: Viết PT mặt đường thẳng trải qua 2 điểm A, B

* Phương pháp

- cách 1: search VTCP 

- cách 2: Viết PT con đường thẳng (d) trải qua A với nhận  làm VTCP.

 Ví dụ: Viết PTĐT (d) đi qua các điểm A(1; 2; 0), B(–1; 1; 3);

* Lời giải:

- Ta có:  (-2;-1;3)

- Vậy PTĐT (d) trải qua A bao gồm VTCP là  có PT tham số: 

*

Dạng 3: Viết PT con đường thẳng trải qua A và song song với con đường thẳng Δ

* Phương pháp

- cách 1: tìm kiếm VTCP  của Δ.

- bước 2: Viết PT con đường thẳng (d) trải qua A với nhận  làm VTCP.

 Ví dụ: Viết phương trình mặt đường thẳng đi qua A(2;1;-3) và tuy vậy song với con đường thẳng Δ: 

*
 

* Lời giải: 

- VTCP  vì (d)//Δ đề nghị nhận  làm VTCP

- Phương trình thông số của (d): 

*

Dạng 4: Viết PT con đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với mp (∝).

* Phương pháp

- bước 1: search VTPT  của mp (∝)

- cách 2: Viết PT con đường thẳng (d) trải qua A cùng nhận  làm VTCP.

 Ví dụ: Viết PT con đường thẳng (d) đi qua A(1;1;-2) với vuông góc với mp (P): x-y-z-1=0

* Lời giải:

- Ta gồm VTPT của mp (P):  = (1;-1;-1) là VTCP của đường thẳng (d).

- PT đường thẳng (d) qua A cùng nhận  làm VTCP tất cả PT tham số là: 

*

Dạng 5: Viết PT đường thẳng (d) đi qua A với vuông góc với 2 con đường thẳng (d1), (d2).

* Phương pháp:

- bước 1: tìm VTCP ,  của (d1) và (d2).

- bước 2: Đường trực tiếp (d) có VTCP là: =<, >

- bước 3: Viết PT đường thẳng (d) trải qua điểm A với nhận  làm VTCP.

 Ví dụ: Trong không gian Oxyz, viết phương trình thông số của đường thẳng d biết d đi qua điểm M(1;-3;2) vuông góc với d1: 

*
cùng d2:
*

* Lời giải:

- Ta có VTCP của d1 là  = (-3;1;2) của d2 là  = (2;5;3)

- d ⊥ d1 với d ⊥ d2 nên VTCP của d là:  = <, >

 =

*
= (-7;13;-17)

- Phương trình thông số của (d) là: 

*

Dạng 6: Viết PT mặt đường thẳng (d) là giao con đường của 2 mp

- mp (P): Ax + By + Cz + D = 0 với (Q): A"x + B"y + C"z + D" = 0;

* Phương pháp:

+ bí quyết giải 1:

- cách 1: Giải hệ 

*
 ta kiếm tìm 1 nghiệm (x0;y0;z0) bằng phương pháp cho 1 trong 3 ẩn 1 giá trị xác định, rồi giải hệ tìm quý giá 2 ẩn còn lại, ta được một điểm M0(x0;y0;z0) ∈ (d).

- bước 2: Đường thẳng (d) tất cả vectơ chỉ phương là: =

*

- bước 3: Viết PT mặt đường thẳng (d) qua M0 và tất cả VTCP .

+ bí quyết giải 2: 

- cách 1: search toạ độ 2 điểm A, B ∈ d. (Tìm 2 nghiệm của hệ 2 PT trên)

- cách 2: Viết PT con đường thẳng trải qua 2 điểm AB.

+ cách giải 3:

- Đặt một trong các 3 ẩn bằng t (chẳng hạn x = t), giải hệ 2 PT cùng với 2 ẩn còn sót lại theo t rồi suy ra PT tham số của d.

 Ví dụ: Viết phương trình con đường thẳng (d) là giao tuyến đường của 2 khía cạnh phằng (P): 2x+y-z-3=0 và (Q): x+y+z-1=0.

* Lời giải:

- Ta sẽ tìm 2 điểm A, B nằm tại (d) là nghiệm của hệ PT:

*

- đến z = 0 ⇒ x = 2 cùng y = - 1 ⇒ A(2;-1;0)

- mang lại z = 1 ⇒ x = 4 và y = - 4 ⇒ B(4;-4;1)

 ⇒ 

⇒ PTĐT (d) trải qua A(2;-1;0) và gồm VTCP  có PTCT là: 

*

Dạng 7: Viết PT hình chiếu của con đường thẳng (d) lên mp (P).

* Phương pháp

- cách 1: Viết PT mp(Q) đựng d với vuông góc với mp (P).

- bước 2: Hình chiếu yêu cầu tìm d’= (P)∩(Q)

- Chú ý: Nếu d⊥(P) thì hình chiếu của d là vấn đề H=d∩(P)

 Ví dụ: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình hình chiếu vuông góc của con đường thẳng d: 

*
 trên mp(P): x - 2y + z + 5 = 0.

* Lời giải:

- Mặt phẳng Q trải qua d có phương trình dạng: m(x-2z) + n(3x-2y+z-3)=0

 ⇔ (m+3n)x - 2ny + (-2m+n)z - 3n = 0

 Q ⊥ P ⇔ 1.(m+3n) - 2(-2n) + 1.(-2m+n) = 0

 ⇔ m + 3n + 4n - 2m + n = 0 ⇔ -m + 8n = 0

 Chọn m = 8 thì n = 1 ta được phương trình mp (Q): 11x - 2y - 15z - 3 = 0

- bởi vì hình chiếu d’ của d bên trên P nên d" là giao tuyến của PQ, phương trình của d’ đang là:

*

Dạng 8 : Viết PT con đường thẳng d trải qua điểm A và cắt hai tuyến phố thẳng d1, d2 

* Phương pháp

+ biện pháp giải 1: 

- cách 1: Viết PT mặt phẳng (α) đi qua điểm A và chứa đường trực tiếp d1.

- bước 2: Tìm giao điểm B = (α) ∩ (d2)

- bước 3: Đường thẳng buộc phải tìm là đt trải qua 2 điểm A, B.

+ giải pháp giải 2:

- cách 1: Viết PT khía cạnh phẳng (α) trải qua điểm A và cất đường thẳng d1

- bước 2: Viết PT phương diện phẳng (β) đi qua điểm A và đựng đường trực tiếp d2.

- cách 3: Đường thẳng phải tìm d’= (α) ∩ (β)

+ cách giải 3:

- cách 1: kiếm tìm toạ độ giao điểm B của d cùng với d1 cùng C của d cùng với d2

- cách 2: Từ đk 3 điểm thẳng hàng tính được toạ độ B, C

- bước 3: Viết PT (d) đi qua 2 điểm

 Ví dụ: Trong không gian Oxyz, viết PT của con đường thẳng d biết d trải qua điểm A(1;1;0) và cắt cả hai đường trực tiếp d1: 

*
 và d2 : 
*

* Lời giải:

- điện thoại tư vấn B, C thứu tự là các điểm cùng d giảm d1 với d2, ta bao gồm toạ độ B(1+t;-t;0) và C(0;0;2+s)

⇒ =(t;-t-1;0) ; =(-1;-1;2+s)

 A,B,C thẳng hàng ⇒  = k ⇔ 

*
 giải hệ được s = -2; t= -1/2; k = 1/2;

 Vậy d trải qua A(1;1;0) và C(0;0;0) ⇒ d tất cả PT: 

*

Dạng 9: Viết PT mặt đường thẳng d song song với d1 và giảm cả hai đường thẳng d2 và d3.

* Phương pháp

- bước 1: Viết PT mp(P) song song cùng với d1 và cất d2.

- cách 2: Viết PT mp(Q) song song với d1 và đựng d3.

- cách 3: Đường thẳng bắt buộc tìm d = (P) ∩ (Q)

 Ví dụ: Viết phương trình đường thẳng (d) song song với trục Ox và cắt (d1)(d2) có PT:

 d1: 

*
 ; d2: 
*

* Lời giải:

- VTCP của Ox là: 

*
= (1;0;0)

- VTCP của d1 là:

*
=(2;1;-1); VTCP của d2 là: 
*
=(1;-1;2)

- PT mp (P) cất d1 và tuy vậy song Ox gồm VTPT:

*

 =

*
=(0;1;1)

- PT mp (Q) chứa d2 và tuy vậy song Ox có VTPT:

*

 = 

*
=(0;-2;-1)

- PT mp (P) trải qua điểm (-8;6;10) ∈ d1 và gồm VTPT 

*
(0;1;1) gồm PT:

 (y-6) + (z-10) = 0 ⇔ y + z - 16 = 0

- PT mp (Q) đi qua điểm (0;2;-4) ∈ d2 và tất cả VTPT 

*
(0;-2;-1) gồm PT:

 -2(y-2) - (z+4) = 0 ⇔ 2y + z = 0

⇒ PT đường thẳng d = (P) ∩ (Q): 

*

Dạng 10: Viết PT đường thẳng d đi qua điểm A, vuông góc con đường thẳng d1 và giảm đường trực tiếp d2

* Phương pháp

+ giải pháp giải 1: 

- cách 1: Viết PT khía cạnh phẳng (α) qua điểm A với vuông góc mặt đường thẳng d1.

- bước 2: kiếm tìm giao điểm B = (α) ∩ (d2)

- bước 3: Đường thẳng nên tìm là con đường thẳng đi qua 2 điểm A, B.

+ cách giải 2:

- cách 1: Viết PT mp (α) trải qua điểm A cùng vuông góc với d1.

- cách 2: Viết PT mp (β) trải qua điểm A và đựng d2.

- cách 3: Đường thẳng buộc phải tìm d = (α) ∩ (β)

 Ví dụ: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M(1;1;1), cắt đường thẳng d1: 

*
 và vuông góc với mặt đường thẳng d2: x=-2+2t; y=-5t; z=2+t;

* Lời giải:

- PT mp (P) ⊥ d2 cần nhận VTCP d2 làm cho VTPT nên tất cả PT: 2x - 5y + z + D = 0

- PT mp (P) đi qua M(1;1;1) yêu cầu có: 2.1 - 5.1 + 1 + D = 0 ⇒ D = 2

⇒ PT mp (P): 2x - 5y + z + 2 = 0

- Toạ độ giao điểm A của d1 với mp(P) là: (-5;-1;3)

⇒ 

*
 = (6;2;-2) = (3;1;-1)

⇒ PTTQ của (d) là: 

*

Dạng 11 : Lập mặt đường thẳng d trải qua điểm A , tuy nhiên song mp (α) và giảm đường thẳng d’

* Phương pháp:

+ bí quyết giải 1:

- bước 1: Viết PT mp (P) trải qua điểm A và tuy vậy song với mp (α).

- bước 2: Viết PT mp (Q) trải qua điểm A và chứa đường thẳng d’.

- bước 3: Đường thẳng phải tìm d = (P) ∩ (Q)

+ bí quyết giải 2:

- cách 1: Viết PT mặt phẳng (P) qua điểm A và tuy nhiên song khía cạnh phẳng (α)

- bước 2: tìm kiếm giao điểm B = (P) ∩ d’

- bước 3: Đường thẳng cần tìm d trải qua hai điểm A với B.

 Ví dụ: Viết phương trình mặt đường thẳng Δ đi qua điểm A(1;2;-1) cắt đường trực tiếp d: 

*
 và song song với khía cạnh phẳng (∝): x + y - z + 3 = 0.

* Lời giải:

- PTTS của (d): 

*

- giả sử Δ cắt d trên điểm B, thì tọa độ của B(3+t;3+3t;2t) bắt buộc ta có: 

*

- vì chưng AB// mp(∝) mà 

*
đề xuất ta có: 
*
*

⇒ B(2;0;-2) 

*
 nên đường thẳng Δ có PTTQ: 
*

Dạng 12: Viết PT đường thẳng d nằm trong mp (P) cùng cắt hai tuyến đường thẳng d1, d2 cho trước .

* Phương pháp:

- bước 1: kiếm tìm giao điểm A = d1∩(P); B = d2∩(P)

- cách 2: d là con đường thẳng qua nhị điểm A với B .

 Ví dụ: mang đến 2 đường thẳng: 

*
*
 và mặt phẳng (P): x - y - 2z + 3 = 0; Viết phương trình con đường thẳng Δ phía trong mặt phẳng (P) và cắt 2 con đường thẳng d1 , d2;

* Lời giải:

- PTTS d1: 

*
 PTTS d2: 
*

- hotline A = d1∩(P); B = d2∩(P) thì tọa độ của A cùng B là: A(-1+2t;1-t;1+t) với B(1+s;2+s;-1+2s)

- Ta lại có: A∈(P) nên: (-1+2t)-(1-t)-2(1+t)+3=0 ⇔ t = 1 ⇒ A(1;0;2)

- Tương tự: B∈(P) nên: (1+s)-(2+s)-2(-1+2s)+3=0 ⇔ s = 1 ⇒ B(2;3;1)

⇒ 

*

⇒ PTĐT Δ qua A(1;0;2) có VTCP  có PTTQ là: 

*

Dạng 13: Viết PT con đường thẳng d phía bên trong mp (P) với vuông góc mặt đường thẳng d’ mang lại trước tại giao điểm I của d’ với mp (P).

* Phương pháp

- bước 1: tra cứu giao điểm I = d’∩(P).

- bước 2: Tìm VTCP  của d’ cùng VTPT  của (P) và  =<,>

- cách 3: Viết PT đường thẳng d qua điểm I và có VTCP 

Dạng 14: Viết PT con đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng chéo cánh nhau d1, d2.

* Phương pháp

+ phương pháp giải 1:

- cách 1: Tìm những VTCP , của d1 và d2 . Khi ấy đường trực tiếp d gồm VTCP là =<, >

- cách 2: Viết PT mp(P) đựng d1 và bao gồm VTPT =<, >

- cách 3: Viết PT mp(Q) đựng d2 và bao gồm VTPT =<,>

- bước 4: Đường thẳng yêu cầu tìm d = (P) ∩ (Q). (Lúc này ta chỉ cần tìm thêm 1 điểm M trực thuộc d).

* cách giải 2: 

- cách 1: Gọi M(x0+at; y0+bt; z0+ct) ∈ d1; N(x0"+a’t’; y0’+b’t’; z0’+c’t’) ∈ d2 là chân những đường vuông góc tầm thường của d1 và d2.

- bước 2: Ta có 

*

- cách 3: thay t với t’ tìm được vào toạ độ M, N tìm được M, N. Đường thẳng nên tìm d là đường thẳng đi qua 2 điểm M, N.

- Chú ý : Cách 2 mang lại ta tìm kiếm được ngay độ dài đoạn vuông góc bình thường của hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau.

 Ví dụ: Trong không gian Oxyz mang đến 2 con đường thẳng chéo cánh nhau d1: 

*
 và d2: 
*
 viết PT đường thẳng (d) vuông góc với d1 với d2

* Lời giải:

- d1 có VTCP  = (2;1;3); d2 gồm VTCP  = (1;2;3)

- gọi AB là đoạn vuông góc thông thường của d1 cùng d2 với A ∈ d1; B ∈ d2 

⇒ A(1+2t;2+t;-3-3t) và B(2+t";-3+2t";1+3t") 

⇒ =(1+t"-2t;-5+2t"-t;4+3t"+3t)

 Từ điều kiện 

*
 và 
*
 ta có: 
*
 

⇔ 

*

⇔ 

*
 ⇒ 
*

⇒ PT (d) trải qua A nhận (-1;-1;1) làm VTCP gồm dạng: 

*
Dạng 15: Viết PT mặt đường thẳng d vuông góc với mp(P) và giảm cả hai đường thẳng d1 và d2.

* Phương pháp:

- cách 1: Viết PT mp(P) đựng d1 và vuông góc cùng với (P).

- bước 2: Viết PT mp(Q) đựng d2 và vuông góc với (P).

- cách 3: Đường thẳng cần tìm d = (P) ∩ (Q).

 Ví dụ: Trong không khí oxyz, cho 2 mặt đường thẳng:

*
 
*
, với mặt phẳng (P): 7x + y - 4z = 0. Viết phương trình đường thẳng Δ vuông góc với (P) và cắt đường thẳng d1 , d2.

Xem thêm: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Ngày 29 Tháng 6 /2021, Top 13 Xổ Số Ngày 29 Tháng 6 Hay Nhất 2022

* Lời giải:

- PTTS của d1: 

*

- mang sử A,B theo lần lượt là giao điểm của Δ cùng với d1 với d2 ta có: A(2s;1-s;-2+s), B(-1+2t;1+t;3)

- VTCP của Δ là:

*

- VTPT của (P) là: 

*

- do Δ ⊥ (P) nên  // 

*
, tức ta có: 
*

*
*
*

⇒ Phương trình mặt đường thẳng Δ qua A(2;0;-1) bao gồm VTCP  có PTTQ là:

*

Dạng 16: Lập PT đường thẳng d đi qua điểm A , giảm và vuông góc với con đường thẳng d.