Dưới đây là tương đối đầy đủ 64 quẻ dịch lấy từ cuốn "Kinh dịch - Đạo của bạn quân tử" của học đưa Nguyễn Hiến Lê


*

Quẻ 1: Thuần Càn

Quẻ Thuần Càn thứ hình |||||| có cách gọi khác là quẻ Càn (乾 qián), tức Trời là quẻ số 1 trong những Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quỷ quái là: ☰ (||| 乾 qián) Càn giỏi Trời (天) cùng Ngoại quái ác là: ☰ (||| 乾 qián) Càn giỏi Trời (天).

*

Quẻ 2: Thuần Khôn

Quẻ Thuần Khôn thứ hình :::::: có cách gọi khác là quẻ Khôn (坤 kūn), tức Đất là quẻ số 2 trong gớm Dịch. Đất mẹ, nhu thuận, chế tạo ra và nâng đỡ muôn vật, Quẻ được phối hợp bởi Nội quái quỷ là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn hay (地) Đất và Ngoại tai ác là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn hay (地) Đất.

*

Quẻ 3: Thủy Lôi Truân

Quẻ Thủy Lôi Truân vật dụng hình :|:::| quẻ Thủy Lôi Truân có cách gọi khác là quẻ Truân (屯 chún) là quẻ số 03 trong tởm Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quái ác là ☳ (|:: 震 zhẽn) Chấn tốt (雷) Sấm cùng Ngoại tai ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm giỏi (水) Nước.

*

Quẻ 4: sơn Thủy Mông

Quẻ sơn Thủy Mông vật hình 1::::1: quẻ tô Thủy Mông có cách gọi khác là quẻ Mông (蒙 mèng), là quẻ sản phẩm công nghệ 04 trong ghê Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tuyệt (水) Nước với Ngoại tai ác là ☶ (::| 艮 gẽn) Cấn tốt (山) Núi.

Bạn đang xem: Quẻ dịch

*

Quẻ 5: Thủy Thiên Nhu

Quẻ Thủy Thiên Nhu, vật dụng hình |||:|: quẻ Thủy Thiên Nhu có cách gọi khác là quẻ Nhu (需 xú). Nội quỷ quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天). Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水).

*

Quẻ 6: Thiên Thủy Tụng

Quẻ Thiên Thủy Tụng thứ hình :|:||| quẻ Thiên Thủy Tụng còn gọi là quẻ Tụng 訟 (sõng), là quẻ sản phẩm công nghệ 06 trong tởm Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội tai ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水) với Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Trời (天).

*

Quẻ 7: Địa Thủy Sư

Quẻ Địa Thủy Sư đồ gia dụng hình :|:::: quẻ Địa Thủy Sư còn gọi là quẻ Sư 師 (shí), là quẻ số 07 trong khiếp Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quái ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm giỏi Nước (水) cùng Ngoại tai ác là ☷ (::: 坤 kún) Khôn giỏi Đất (地).

*

Quẻ 8: Thủy Địa Tỷ

Quẻ Thủy Địa Tỷ trang bị hình ::::|: quẻ Thủy Địa Tỷ còn được gọi là quẻ Tỷ (比 bỉ), là quẻ sản phẩm 08 trong tởm Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quỷ quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tuyệt Đất (地) và Ngoại quái ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm xuất xắc Nước (水).

*

Quẻ 9: Phong Thiên tiểu Súc

Quẻ Phong Thiên tiểu Súc thiết bị hình |||:|| còn gọi là quẻ tè Súc (小畜 xiảo chũ), là quẻ máy 09 trong ghê Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái ác là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tốt Trời (天) với Ngoại quái quỷ là ☴ (:|| 巽 xũn) Tốn hay Gió (風).

*

Quẻ 10: Thiên Trạch Lý

Quẻ Thiên Trạch Lý đồ hình ||:||| nói một cách khác là quẻ Lý (履 lủ), là quẻ đồ vật 10 trong kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài giỏi Đầm (澤) cùng Ngoại tai quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Trời (天).

*

Quẻ 11: Địa Thiên Thái

Quẻ Địa Thiên Thái vật dụng hình |||::: còn gọi là quẻ Thái (泰 tãi), là quẻ số 11 trong tởm Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quái quỷ là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tốt Trời (天) cùng Ngoại tai quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tốt Đất (地).

*

Quẻ 12: Thiên Địa Bĩ

Quẻ Thiên Địa Bĩ vật hình :::||| còn được gọi là quẻ Bĩ (否 pỉ), là quẻ số 12 trong gớm Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái ác là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tốt Đất (地) cùng Ngoại quỷ quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Trời (天).

*

Quẻ 13: Thiên Hỏa Đồng Nhân

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, vật hình |:|||| có cách gọi khác là quẻ Đồng Nhân (同人 tong2 ren2), là quẻ số 13 trong kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly giỏi Hỏa (火) với Ngoại quỷ quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn xuất xắc Trời (天).

*

Quẻ 14: Hỏa Thiên Đại Hữu

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, đồ dùng hình ||||:| còn gọi là quẻ Đại Hữu (大有 da4 you3), là quẻ sản phẩm công nghệ 14 trong tởm Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội tai quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tuyệt Trời (天) với Ngoại tai ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).

*

Quẻ 15: Địa đánh Khiêm

Quẻ Địa đánh Khiêm, thiết bị hình ::|::: còn được gọi là quẻ Khiêm (謙 qian1), là quẻ sản phẩm công nghệ 15 trong ghê Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quái quỷ là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山) và Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn giỏi Đất (地).

*

Quẻ 16: Lôi Địa Dự

Quẻ Lôi Địa Dự, trang bị hình :::|:: còn được gọi là quẻ Dự (豫 yu4), là quẻ sản phẩm 16 trong gớm Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地) cùng Ngoại quái ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷).

*

Quẻ 17: Trạch Lôi Tùy

Quẻ Trạch Lôi Tùy, vật dụng hình |::||: còn được gọi là quẻ Tùy (隨 sui2), là quẻ lắp thêm 17 trong khiếp Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Sấm (雷) và Ngoại tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤).

*

Quẻ 18: tô Phong Cổ

Quẻ đánh Phong Cổ, thứ hình :||::| nói một cách khác là quẻ Cổ (蠱 gu3), là quẻ trang bị 18 trong kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội tai quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風) với Ngoại tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山).

*

Quẻ 19: Địa Trạch Lâm

Quẻ Địa Trạch Lâm, đồ hình ||:::: nói một cách khác là quẻ Lâm (臨 lin2), là quẻ lắp thêm 19 trong khiếp Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội tai quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤) cùng Ngoại quỷ quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tuyệt Đất (地).

*

Quẻ 20: Phong Địa Quan

Quẻ Phong Địa Quan, thiết bị hình ::::|| nói một cách khác là quẻ quan tiền (觀 guan1), là quẻ thứ trăng tròn trong tởm Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội tai quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tốt Đất (地) và Ngoại tai quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風).

*

Quẻ 21: Hỏa Lôi khủng Hạp

Quẻ Hỏa Lôi mập Hạp, nói một cách khác là quẻ bự Hạp, đồ dùng hình |::|:| (噬嗑 shi4 ke4), là quẻ vật dụng 21 trong ghê Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quái ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷) với Ngoại quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火).

*

Quẻ 22: đánh Hỏa Bí

Quẻ tô Hỏa Bí, đồ dùng hình |:|::| còn được gọi là quẻ túng bấn (賁 bi4), là quẻ vật dụng 22 trong kinh Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火) và Ngoại quỷ quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山).

*

Quẻ 23: sơn Địa Bác

Quẻ sơn Địa bác bỏ đồ hình :::::| có cách gọi khác là quẻ chưng (剝 bo1), là quẻ sản phẩm công nghệ 23 trong gớm Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tốt Đất (地) cùng Ngoại tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).

*

Quẻ 24: Địa Lôi Phục

Quẻ Địa Lôi Phục, trang bị hình |::::: có cách gọi khác là quẻ Phục (復 fu4), là quẻ sản phẩm 24 trong gớm Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội tai ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷) cùng Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn giỏi Đất (地).

*

Quẻ 25: Thiên Lôi Vô Vọng

Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng, trang bị hình |::||| nói một cách khác là quẻ tuyệt vọng (無妄 wu2 wang4), là quẻ đồ vật 25 trong tởm Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quái ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Sấm (雷) cùng Ngoại quái quỷ là ☰ (||| 乾 qian2) Càn giỏi Trời (天).

*

Quẻ 26: tô Thiên Đại Súc

Quẻ Thiên đánh Đại Súc, thứ hình |||::| có cách gọi khác là quẻ Đại Súc (大畜 da4 chu4), là quẻ trang bị 26 trong ghê Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội tai ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天) và Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).

*

Quẻ 27: tô Lôi Di

Quẻ sơn Lôi Di, vật dụng hình |::::| còn gọi là quẻ Di (頤 yi2), là quẻ sản phẩm 27 trong khiếp Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Sấm (雷) cùng Ngoại tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山).

*

Quẻ 28: Trạch Phong Đại Quá

Quẻ Trạch Phong Đại Quá, thứ hình :||||: có cách gọi khác là quẻ Đại thừa (大過 da4 guo4), là quẻ thứ 28 trong khiếp Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội tai ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風) và Ngoại quái ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤).

*

Quẻ 29: Thuần Khảm

Quẻ Thuần Khảm, thứ hình :|::|: còn gọi là quẻ khảm (坎 kan3), là quẻ thứ 29 trong kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm xuất xắc Nước (水) với Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).

*

Quẻ 30: Thuần Ly

Quẻ Thuần Ly, vật dụng hình |:||:| nói một cách khác là quẻ Ly (離 li2), là quẻ vật dụng 30 trong tởm Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火) và Ngoại quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火).

*

Quẻ 31: Trạch đánh Hàm

Quẻ Trạch đánh Hàm, vật hình ::|||: còn gọi là quẻ Hàm (咸 xian2), là quẻ thứ 31 trong gớm Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山) với Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤).

*

Quẻ 32: Lôi Phong Hằng

Quẻ Lôi Phong Hằng, vật dụng hình :|||:: nói một cách khác là quẻ Hằng (恆 heng2), là quẻ thứ 32 trong ghê Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風) với Ngoại tai ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Sấm (雷).

*

Quẻ 33: Thiên sơn Độn

Quẻ Thiên tô Độn, vật dụng hình ::|||| có cách gọi khác là quẻ Độn (遯 dun4), là quẻ lắp thêm 33 trong kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山) với Ngoại quỷ quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn giỏi Trời (天).

*

Quẻ 34: Lôi Thiên Đại Tráng

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng, trang bị hình ||||:: có cách gọi khác là quẻ Đại Tráng (大壯 da4 zhuang4), là quẻ đồ vật 34 trong khiếp Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tuyệt Trời (天) cùng Ngoại quỷ quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Sấm (雷).

*

Quẻ 35: Hỏa Địa Tấn

Quẻ Hỏa Địa Tấn đồ dùng hình :::|:| nói một cách khác là quẻ Tấn (晉 jĩn), là quẻ lắp thêm 35 trong gớm Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái ác là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tốt Đất (地) cùng Ngoại quái là ☲ (|:| 離 lì) Ly tuyệt Hỏa (火).

*

Quẻ 36: Địa Hỏa Minh Di

Quẻ Địa Hỏa Minh Di, trang bị hình |:|::: còn gọi là quẻ Minh Di (明夷 ming2 yi2), là quẻ thứ 36 trong ghê Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火) với Ngoại quái ác là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

*

Quẻ 37: Phong Hỏa Gia Nhân

Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân, đồ dùng hình |:|:|| còn được gọi là quẻ Gia Nhân (家人 jia1 ren2), là quẻ sản phẩm công nghệ 37 trong kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火) cùng Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風).

*

Quẻ 38: Hỏa Trạch Khuê

Quẻ Hỏa Trạch Khuê, thiết bị hình ||:|:| còn được gọi là quẻ Khuê 睽 (kui2), là quẻ thiết bị 38 trong khiếp Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤) với Ngoại quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).

*

Quẻ 39: Thủy sơn Kiển

Quẻ Thủy đánh Kiển, vật hình ::|:|: có cách gọi khác là quẻ Kiển 蹇 (jian3), là quẻ đồ vật 39 trong gớm Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quỷ quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tuyệt Núi (山) cùng Ngoại quái ác là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm giỏi Nước (水).

*

Quẻ 40: Lôi Thủy Giải

Quẻ Lôi Thủy Giải, đồ dùng hình :|:|:: có cách gọi khác là quẻ Giải (解 xie4), là quẻ đồ vật 40 trong khiếp Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水) và Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷).

*

Quẻ 41: sơn Trạch Tổn

Quẻ tô Trạch Tổn, trang bị hình ||:::| nói một cách khác là quẻ Tổn (損 sun3), là quẻ lắp thêm 41 trong tởm Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤) với Ngoại tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山).

*

Quẻ 42: Phong Lôi Ích

Quẻ Phong Lôi Ích, thứ hình |:::|| còn gọi là quẻ Ích (益 yi4), là quẻ thứ 42 trong tởm Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quỷ quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Sấm (雷) và Ngoại quái quỷ là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風).

*

Quẻ 43: Trạch Thiên Quải

Quẻ Trạch Thiên Quải, đồ gia dụng hình |||||: còn gọi là quẻ Quải (夬 guai4), là quẻ đồ vật 43 trong tởm Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tuyệt Trời (天) cùng Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

*

Quẻ 44: Thiên Phong Cấu

Quẻ Thiên Phong Cấu, vật hình :||||| còn được gọi là quẻ Cấu (姤 gou4), là quẻ vật dụng 44 trong tởm Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái quỷ là (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風) với Ngoại quái quỷ là (||| 乾 qian2) Càn xuất xắc Trời (天).

*

Quẻ 45: Trạch Địa Tụy

Quẻ Trạch Địa Tụy, thứ hình :::||: còn được gọi là quẻ Tụy (萃 cui4), là quẻ vật dụng 45 của tởm Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội tai ác là (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地) và Ngoại quái quỷ là (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

*

Quẻ 46: Địa Phong Thăng

Quẻ Địa Phong Thăng, trang bị hình :||::: có cách gọi khác là quẻ Thăng (升 sheng1), là quẻ thứ 46 trong ghê Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quỷ quái là (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風) với Ngoại quái là (::: 坤 kun1) Khôn tuyệt Đất (地).

*

Quẻ 47: Trạch Thủy Khốn

Quẻ Trạch Thủy Khốn, đồ dùng hình :|:||: còn được gọi là quẻ Khốn (困 kun4), là quẻ thiết bị 47 trong kinh Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quái là (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水) với Ngoại quái quỷ là (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤).

*

Quẻ 48: Thủy Phong Tỉnh

Quẻ Thủy Phong Tỉnh, trang bị hình :||:|: còn được gọi là quẻ tỉnh (井 jing3), là quẻ lắp thêm 48 trong ghê Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) cùng Ngoại quái ác là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm xuất xắc Nước (水).

*

Quẻ 49: Trạch Hỏa Cách

Quẻ Trạch Hỏa Cách, thứ hình |:|||: còn gọi là quẻ biện pháp (革 ge2), là quẻ lắp thêm 49 trong ghê Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly giỏi Hỏa (火) và Ngoại tai quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

*

Quẻ 50: Hỏa Phong Đỉnh

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh, đồ hình :|||:| còn gọi là quẻ Đỉnh (鼎 ding3), là quẻ máy 50 trong ghê Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quỷ quái là (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風) cùng Ngoại quái ác là (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火).

*

Quẻ 51: Thuần Chấn

Quẻ Thuần Chấn, vật dụng hình |::|:: nói một cách khác là quẻ Chấn (震 zhen4), là quẻ sản phẩm 51 trong ghê Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quỷ quái là (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷) với Ngoại quỷ quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Sấm (雷).

*

Quẻ 52: Thuần Cấn

Quẻ Thuần Cấn, đồ vật hình ::|::| có cách gọi khác là quẻ Cấn (艮 gen4), là quẻ lắp thêm 52 của ghê Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là (::| 艮 gen4) Cấn tuyệt Núi (山) với Ngoại quỷ quái là (::| 艮 gen4) Cấn tuyệt Núi (山).

*

Quẻ 53: Phong đánh Tiệm

Quẻ Phong tô Tiệm, đồ hình ::|:|| còn gọi là quẻ Tiệm (漸 jian4), là quẻ sản phẩm công nghệ 53 trong gớm Dịch. Nội tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山). Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風).

*

Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội, trang bị hình ||:|:: còn được gọi là quẻ Quy Muội (歸妹 guī mèi)), là quẻ sản phẩm 54 trong kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤) và Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhèn) Chấn giỏi Sấm (雷).

*

Quẻ 55: Lôi Hỏa Phong

Quẻ Lôi Hỏa Phong, vật dụng hình |:||:: còn được gọi là quẻ Phong (豐 feng1), là quẻ lắp thêm 55 trong ghê Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly giỏi Hỏa (火) và Ngoại tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Sấm (雷).

*

Quẻ 56: Hỏa sơn Lữ

Quẻ Hỏa đánh Lữ, thiết bị hình ::||:| có cách gọi khác là quẻ Lữ (旅 lu3), là quẻ đồ vật 56 trong ghê Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山). Nước ngoài quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).

*

Quẻ 57: Thuần Tốn

Quẻ Thuần Tốn, đồ hình :||:|| còn được gọi là quẻ Tốn (巽 xun4), là quẻ sản phẩm 57 trong tởm Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風)và ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風).

*

Quẻ 58: Thuần Đoài

Quẻ Thuần Đoài, thiết bị hình ||:||: còn được gọi là quẻ Đoài (兌 dui4), là quẻ máy 58 trong kinh Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤) cùng Ngoại tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤).

*

Quẻ 59: phong thủy Hoán

Quẻ tử vi Hoán, đồ vật hình :|::|| còn được gọi là quẻ Hoán (渙 huan4), là quẻ sản phẩm công nghệ 59 trong kinh Dịch. Nội quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm giỏi Nước (水). Nước ngoài quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風).

*

Quẻ 60: Thủy Trạch Tiết

Quẻ Thủy Trạch Tiết, vật hình ||::|: còn gọi là quẻ tiết (節 jie2), là quẻ thứ 60 trong gớm Dịch. Nội quái quỷ là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤). Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水).

*

Quẻ 61: Phong Trạch Trung Phu

Quẻ Phong Trạch Trung, vật dụng hình ||::|| có cách gọi khác là quẻ Trung Phu (中孚 zhóng fù), là quẻ vật dụng 61 trong khiếp Dịch. Nội quỷ quái là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài tuyệt Đầm (澤). Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xũn) Tốn tuyệt Gió (風).

*

Quẻ 62: Lôi đánh Tiểu Quá

Quẻ Lôi sơn Tiểu Quá, trang bị hình ::||:: có cách gọi khác là quẻ Tiểu vượt (小過 xiao3 guo4), là quẻ đồ vật 62 của gớm Dịch. Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山). Nước ngoài quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Sấm (雷).

*

Quẻ 63: Thủy Hỏa ký Tế

Quẻ Thủy Hỏa ký Tế (đồ hình |:|:|:) còn được gọi là Ký Tế (既濟 jĩ jĩ), là quẻ lắp thêm 63 của ghê Dịch. Nội tai ác là ☲ (|:| 離 lĩ) Ly hay Hỏa (火). Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水).

Xem thêm: Ngữ Văn Tập 2 Lớp 11 Trang 59 Sgk Văn 11, Soạn Bài Tôi Yêu Em, Trang 59 Sgk Văn 11

*

Quẻ 64: Hỏa Thủy Vị Tế

Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế (đồ hình :|:|:|) có cách gọi khác là quẻ Vị Tế (未濟 wẽi jĩ), là quẻ sản phẩm 64 trong gớm Dịch. Nội tai quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm giỏi Nước (水). Nước ngoài quái là ☲ (|:| 離 lì) Ly xuất xắc Hỏa (火).