Người ta hoàn toàn có thể gom các số hạng cùng dấu vào trong ngoặc để ra đời dấu ngoặc vậy lúc phá vết ngoặc thì vẫn theo nguyên tắc nào? Trong chương trình toán lớp 6 các bạn sẽ được tìm hiểu về quy tắc dấu ngoặc cùng quy tắc bỏ dấu ngoặc. Để nắm rõ được quy tắc phá ngoặc mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây:

*
Quy Tắc lốt Ngoặc

Quy tắc dấu ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc gồm dấu “-” đứng trước, ta nên đổi dấu tất cả các số hạng trong vệt ngoặc: vết “-” thành lốt “+” cùng dấu “+” thành lốt “-“. Khi bỏ dấu ngoặc tất cả dấu “+” đứng trước thì dấu những số hạng vào ngoặc vẫn giữ lại nguyên.

Bạn đang xem: Quy tắc bỏ dấu ngoặc

Quy tắc ra đời dấu ngoặc

Khi hình thành dấu ngoặc , giả dụ ta để dấu ‘-‘ đằng trước lốt ngoặc thì tất cả các số hạng ban đầu khi cho vài trong ngoặc đều nên đổi lốt ‘-‘ đưa thành cộng và ‘+’ đưa thành ‘-‘

Chú ý : 

Đặt vệt ngoặc nhằm nhóm các số hạng một phương pháp tùy ý với chú ý rằng nếu như trước vết ngoặc là dấu “-” thì cần đổi dấu tất cả các số hạng vào ngoặc

Thay đổi vị trí của các số hạng dĩ nhiên dấu của chúng.

Theo biểu thức : a-b-c = a- (b+c)

Quy tắc bỏ dấu ngoặc

Khi quăng quật dấu ngoặc gồm dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong vết ngoặc: vết “+” thành lốt “-” cùng dấu “-” thành vệt “+”.

Khi vứt dấu ngoặc tất cả dấu “+” đằng trước thì dấu những số hạng vào ngoặc duy trì nguyên.

Hình thành công xuất sắc thức phá ngoặc sau:

– (a – b) = – a + b

– (a + b – c) = – a – b + c.

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1 : Hãy tính và so sánh hiệu quả của:

a) 7 + (5 – 13) với 7 + 5 + (-13)

b) 12 – (4 – 6) cùng 12 – 4 + 6

Lời giải:

a) 7 + (5- 13) = 7 + (-8) = -1

7 + 5 + (-13) = 12 + (-13) = -1

Vậy 7 + (5 – 13) = 7 + 5 + (-13)

b) 12 – (4 – 6) = 12 – (-2) = 12 + 2 = 14

12 – 4 + 6 = 8 + 6 = 14

Vậy 12 – (4 – 6) = 12 – 4 + 6

Ví dụ 2 : Làm những phép tính trong ngoặc sau

a) (-17) + 5 + 8 + 17; b) 30 + 12 + (-20) + (-12);

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440; d) (-5) + (-10) + 16 + (-1).

Lời giải

Đổi chỗ các số hạng trong tổng để hai số đối nhau đứng ngay tức thì nhau.

a) (-17) + 5 + 8 + 17= <(-17) + 17> + (5 + 8)= 0 + 13 = 13

b) 30 + 12 + (-20) + (-12)= <30 + (-20)> + <12 + (-12)>= 10 + 0 = 10

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440= <(-4) + (-6)> + <(-440) + 440>= (-10) + 0 = -10

d) (-5) + ( -10) + 16 + (-1)= <(-5) + ( -10) + (-1)> + 16= (-16) + 16 = 0

Đáp số: a) 13; b) 10; c) -10; d) 0.

Ví dụ 3 : Đơn giản những biểu thức sau đây:

a) x + 22 + (-14) + 52

b) (-90) – (p + 10) + 100.

Lời giải

a) x + 22 + (-14) + 52 = x + (22 – 14 + 52) = x + 60.

Xem thêm: Bài Tập Về Giới Hạn Dãy Số Toán Cao Cấp (A2, Bài Tập Toán Cao Cấp

b) (-90) – (p + 10) + 100 = – 90 – p – 10 + 100 = (100 – 90 – 10) – phường = 0 – p. = – p.