Trọn cỗ quy tắc ghi lại trọng âm giờ đồng hồ anh khá đầy đủ theo khối hệ thống dễ lưu giữ nhât. Trọng âm là gì quy tắc tiến công và bài xích tập trọng âm chuẩn chỉnh xác.

Bạn đang xem: Quy tắc đánh dấu trọng âm trong tiếng anh violet

Tải bài bác này bằng bản PDFTải Xuống

TRỌN BỘ QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM TIẾNG ANH DỄ NHỚ NHÂT


QUY TẮC 1: Đa số những Danh từ cùng Tính từ bỏ 2 âm tiết tất cả trọng âm chính bấm vào ÂM 1

(điều kiện là: phải biết chắc từ như thế nào là DANH từ tốt Tính từ)


– ‘complex

* Nhưng có khá nhiều ngoại lệ – vày còn phụ thuộc cấu tạo Từ và nên theo nguyên tắc 11 nữa – nênchỉ mang làm tìm hiểu thêm và coi lại quy tắc 11:ma’chine, can’teen, co’rrect,

QUY TẮC 2: Đa số các Động từ với Giới trường đoản cú 2 âm tiết tất cả trọng âm chính bấm vào ÂM 2:

(điều kiện là: phải ghi nhận chắc từ nào là Động từ ; và cần nắm hết các Giới từ bỏ thông dụng)

– en’joy

– co’llect


*

– a’llow

– main’tain

– a’mong

– bet’ween

– a’side

* Nhưng có khá nhiều ngoại lệ – vì chưng còn phụ thuộc kết cấu Từ và buộc phải theo nguyên tắc 11 nữa – nên

chỉ lấy làm tham khảo và coi lại luật lệ 11:

‘under, ‘offer, ‘happen , ‘answer , ‘enter , ‘listen , ‘open, ‘finish, ‘study, ‘follow…

QUY TẮC 3: Với các từ tất cả chứa: a any/ some teen/y ow

các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng “a” cùng sau nó là 1 trong Phụ Âm hoặc 2 phụ âm giống như nhau (-ll, –

pp, -ss …) thì trọng âm thường xuyên vào âm tiết thứ 2:

(với điều kiện nó bắt buộc phát âm là âm /ə/)

– a’bout

– a’gree

– a’gain

– a’llow

– a’ppoint

– a’ssign

những từ ghép cùng với ANY cùng SOME đứng ngơi nghỉ đầu có trọng âm rơi vào hoàn cảnh ANY và SOME

– ‘anywhere


– ‘somehow

các từ chỉ SỐ LƯỢNG nhận trọng âm vào bao gồm âm – TEEN, với sẽ trọng âm ở từ đầu tiên

nếu hoàn thành bằng đuôi – Y:

– thir’teen

– four’teen

– ‘twenty

– ‘thirty

những từ gồm đuôi -OW – bên cạnh theo quy tắc sinh hoạt trên – thường không có trọng âm vào đuôi

này mà lại ở các âm còn lại. (với điều kiện phiên âm của nó là /əʊ/)

– ‘shallow ‘hollow ‘borrow ‘follow

* ngoại trừ: be’low

QUY TẮC 4: các từ tận thuộc bằng những ĐUÔI SAU ĐÂY sẽ có được trọng âm lâm vào cảnh âm ngay TRƯỚC nó.

-ety (so’ciety)

-ity (natio’nality)

-ion / -tion (invi’tation)

-sion (pre’cision)

-cial (arti’ficial)

-ious (in’dustrious)

-eous (cou’rageous)

-ian (li’brarian)

-ior (su’perior)

-iar (fa’miliar)

-ience (ex’perience)

-iency (e’fficiency)

-ient (con’venient)

-ier (‘premier)

-ial (arti’ficial)

-ical (his’torical)


-ible (incompre’hensible)

-ic (his’toric) ) (ngoại trừ: ‘politic, ‘arabic, a’rithmetic, ‘catholic)

-ics (aero’nautics) (ngoại trừ: ‘politics)

-logy (bi’ology)

-sophy/ -metry (phi’losophy , ge’ometry

-graphy / -grapher (ge’ography / pho’tographer)

-ance (‘entrance)

-ish (de’molish)

QUY TẮC 5: DANH TỪ GHÉP thường có trọng âm rơi vào ÂM 1:

– ‘raincoat (áo mưa) = rain + coat

– ‘teacup (cốc trà) = tea + cup

– ‘film-maker (nhà làm cho phim) = film + maker

– ‘bookshop (hiệu sách) = book + shop

– ‘snowstorm (bão tuyết) = snow + storm

QUY TẮC 6: cùng với TÍNH TỪ GHÉP:

* giả dụ Tính tự ghép có từ trên đầu là 1 DANH TỪ thông thường sẽ có trọng âm rơi vào tình thế ÂM 1.

‘home-sick (nhớ nhà) = home + sick

‘car-sick (say xe) = car + sick

‘praiseworthy (đáng khen) = praise (sự khen ngợi) + worthy (xứng đáng)

‘lightning-fast (nhanh như chớp) = lightning (chớp) + fast (nhanh)

* giả dụ Tính trường đoản cú Ghép mà lại từ trước tiên là tính từ giỏi trạng từ hoặc hoàn thành bằng VP2 thì

trọng âm chủ yếu lại thừa nhận ở từ thiết bị 2.

bad-‘tempered (nóng tính) = bad + tempered

short-‘sighted (cận thị, thiển cận) = short + sighted

well-‘informed (cung cấp tin tức tốt) = well + inform.


QUY TẮC 7: ĐỘNG TỪ GHÉP với TRẠNG TỪ GHÉP bao gồm trọng âm chính nhấp vào từ thiết bị 2:

ill-‘treat (ngược đãi) = ill (xấu) + treat (đối xử)

down’stream (ngược dòng) = down (đi xuống) + stream (dòng)

QUY TẮC 8: những từ dứt bằng: – ATE, – CY, -TY, -PHY, -GY, -AL

* nếu thuộc từ có 2 âm ngày tiết thì trọng âm bấm vào từ thiết bị 1. ‘foggy ‘fancy

* nếu thuộc từ bao gồm 3 âm huyết hoặc nhiều hơn thế 3 âm ngày tiết thì trọng âm nhấp vào âm 3 từ thời điểm cuối lên

tức là cách các đuôi này 1 âm = TRỌNG ÂM + 1 âm nữa + 5 ĐUÔI NÀY.

com’municate e’mergency ‘certainty phy’losophy tech’nology traditional

* nước ngoài trừ: ‘accuracy , ‘intimacy

QUY TẮC 9: những từ tận cùng bằng những ĐUÔI SAU thì trọng âm nhấn ở CHÍNH NÓ:

–ade (lemo’nade)

-ee (guaran’tee)

-ese (Chi’nese)

-eer (pion’eer)

-ette (ciga’rette)

-oo (bam’boo)

-oon (after’noon)

-ain (nếu là Động từ) (main’tain)

-esque (pictu’resque)

-aire (millio’naire)

-mental / -mentary (environ’mental , docu’mentary)

-ever (when’ever)

– self/ selves (my’self, them’selves)

-sist (in’sist)

-vent (e’vent)


QUY TẮC 10: Đa số TIỀN TỐ với HẬU TỐ ko làm đổi khác vị trí trọng âm của TỪ GỐC

– ‘happy => un’happy

– ‘courage => dis’courage

– de’velop => de’velopment

– at’tract => at’tractive

* những TIỀN TỐ thông dụng thuộc dạng này:

in- (im-, il-, ir-), un-, dis, de-, non-, en-, re-, over-, pre-, under-

* các HẬU TỐ phổ biến thuộc dạng này:

-ful, -less, -able, -al, -ous, -ly, -er/or/ant/ist, -ish, -ive, -ise/-ize, ment, -ness, -ship,-hood.

***** LƯU Ý !

Các nguyên tắc tiếp dưới đây liên quan đến PHIÊN ÂM – chỉ dành riêng cho các bạn đã rành phiên âm.

tức là: nếu quan sát từ: COMPUTER

thì biết nó là: /kəmˈpjuːtə(r)/ – giả cầy là: cơm-píu-tờ

=> các bạn yếu phiên âm hay từ vựng yếu chắc là KHOAI !

Thuật Ngữ Phiên Âm

* Nguyên Âm Ngắn

– tất cả 2 âm công ty yếu:

/ə/ (đọc là Ơ) /i/ (đọc là i – ngắn hơi)

* Nguyên Âm Dài:

/iː/ /ɔː/ /ɑː/ /ɜː/ /uː/

* Nguyên Âm Đôi:

/eɪ/ /aɪ/ /əʊ/ /ɔɪ/ /aʊ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə/

* Phụ Âm:

/p/ /t/ /d/ /k/ /b/ /g/ /f/ /s/ /z/ /ʃ/ /h/ /v/

/r/ /m/ /θ/ /ð/ /n/ /l/ /ʒ/ /dʒ/ /ŋ/ /tʃ/ /w/ /j/

(không thể kịp gợi ý phát âm – đành theo kinh nghiệm tay nghề của đàn em thôi)

QUY TẮC 11: đa số âm không có hoặc hiếm khi bao gồm trọng âm:

* Âm /ə/ KHÔNG BAO GIỜ tất cả Trọng âm.

– about /əbaʊt/ => chắc chắn âm 2

* âm /ɪ/ luôn nhường trọng âm cho các âm không giống (ngoại trừ âm /ə/)

– happy /hæpi/ => chắc chắn rằng âm 1.

+ Khi gồm 2 hay các âm /ɪ/ đi cùng mọi người trong nhà thì âm đầu luôn luôn ưu tiên nhận trọng âm.

– visit /ˈvɪzɪt/

– finish /ˈfɪnɪʃ/

=> hầu như Danh từ với Tính từ bao gồm âm đầu là một trong trong 2 âm này thì trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh âm 2

chúng không tuân theo Quy tắc 1.

– correct /kəˈrekt/

– police /pəˈliːs/

– account /əˈkaʊnt/

=> giống như với Động trường đoản cú – trường hợp âm 2 là một trong những trong 2 âm này thì trọng âm sẽ rơi vào hoàn cảnh âm 1

chúng không áp theo quy tắc 2.

enter /ˈentə(r)/

practise /ˈpræktɪs/

open /ˈəʊpən/

QUY TẮC 12: cùng với Động từ bỏ 3 âm tiết:

* Trọng âm rơi vào ÂM 1 nếu: âm cuối là Nguyên Âm lâu năm hay Nguyên Âm Đôi và âm

tiết thứ hai là Nguyên Âm Ngắn.

– exercise / ‘eksəsaiz/ – dứt = nguyên âm đôi, âm 2 là nguyên âm ngắn.

– compromise /ˈkɒmprəmaɪz/ – kết thúc = nguyên âm đôi, âm 2 là nguyên âm ngắn.

+ nước ngoài trừ: entertain /ˌentə(r)ˈteɪn/ – nó theo cơ chế âm 3 bên dưới.

* Trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm 2: nếu như âm cuối là 1 trong những Nguyên Âm ngắn hoặc chấm dứt là 1 Phụ Âm

hoặc không có phụ âm thì trọng âm lâm vào cảnh âm 2.

– encounter /iŋ’kauntə/ – âm ngắn và xong xuôi không có phụ âm.

– determine /di’t3:min/ – âm /n/ là âm chấm dứt câu

* Trọng âm rơi vào cảnh âm 3 nếu: âm cuối xong xuôi bởi 2 phụ âm:

– comprehend /ˌkɒmprɪˈhend/ – hoàn thành = 2 phụ âm /nd/

QUY TẮC 13: với Danh từ và Tính từ 3 âm tiết.

* Trọng âm lâm vào hoàn cảnh ÂM 1 nếu:

+ giả dụ âm máy 3 cất nguyên âm ngắn với âm thứ hai cũng chứa nguyên âm ngắn ; hoặc âm

cuối xong = 2 phụ âm ; hoặc âm cuối là 1 trong âm lâu năm (cái này có vài ngoại lệ)

– emperor / `empərə/ , contrary /ˈkɒntrəri/ – âm 2 và âm 3 là nguyên âm ngắn.

– architect /ˈɑː(r)kɪˌtekt/ – âm 3 bao gồm 2 phụ âm /kt/

– exercise /ˈeksə(r)saɪz/ – âm cuối là âm dài

+ nếu âm 2 là nguyên âm ngắn cùng âm 1 không phải nguyên âm ngắn:

– atmosphere /ˈætməsˌfɪə(r)/ – âm 2 là nguyên âm ngắn

– habitat /ˈhæbɪtæt/ – âm 2 là nguyên âm ngắn

* Trọng âm rơi vào ÂM 2 nếu:

+ giả dụ nguyên âm đầu là 1 nguyên âm ngắn và âm 2 cất nguyên âm lâu năm hay nguyên âm đôi ;

hoặc trường hợp âm máu cuối bao gồm nguyên âm ngắn hay nguyên âm đôi cùng âm thứ hai chứa nguyên âm

dài giỏi nguyên âm đôi thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm 2 ;

– banana /bəˈnɑːnə/ – âm đầu là âm ngắn và âm 2 là âm dài.

– diaster / di`za:stə/ – âm cuối là nguyên âm ngắn cùng âm thứ 2 là nguyên âm dài

+ trường hợp âm tiết cuối cất một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ cùng âm ngay trước đó cất một nguyên

âm lâu năm hoặc nguyên âm song hoặc dứt bởi nhị phụ âm thì trọng âm sẽ chuyển sang âm tiết

thứ nhì này.

– disaster /di’zɑ:stə/ – âm cuối là âm ngắn cùng âm 2 là âm dài

– potato /pə`teitəu/ – âm cuối cùng âm thứ hai là nguyên âm song /ei/ và /əu/

– mosquito /mɒˈskiːtəʊ/ – âm 2 là nguyên âm dài với âm cuối là âm đôi

QUY TẮC 14: quy tắc này không chính thống lắm, nhưng cũng rất có thể dùng lúc “bí quá làm cho liều”

Một số Tính Từ với Danh từ 4 âm tiết – trừ khi thuộc những quy tắc đã nhắc tới ở bên trên – thường có

trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm 2:

– e’conomy

– sig’nificant

– in’telligent

QUY TẮC 15: NHỮNG NGOẠI LỆ

* có rất nhiều cái không kiếm ra phép tắc hoặc chúng là ngoại lệ của các quy tắc trên thì ta cho vào

đây. Có tương đối nhiều cái bởi vì THUẬN MIỆNG nữa !

Cái này TỰ NẠP thôi. Nhiều cái buộc phải TỰ NHỚ theo phong cách riêng của mình.

‘understatement – không tuân theo quy tắc 10

‘admirable /ˈædm(ə)rəb(ə)l/ – không theo quy tắc 10 không

tra phiên âm là lần khần nó bị đổi thay âm.

Xem thêm: Phần Mềm Maya Lt Là Gì ? Maya Được Dùng Như Thế Nào? Proteinprotein Interaction Regulators

‘preview – không tuân theo quy tắc 10

underground – không áp theo quy tắc 10

‘agriculture – biết rứa !

‘supervisor – biết vắt !

BÀI TẬP

Cứ có tác dụng 5 câu lại tra lời giải 1 lần. Khi chứng kiến tận mắt đáp án ghi nhớ quay trở lại các quytắc nhằm nhớ lâu hơn.