Cho 112g Fe chức năng hết với dung dịch axit clohiđric HCl tạo nên 254g muối sắt (II) clorua FeCl2 và 4 g khí hiđro H2. Cân nặng axit HCl đã tham gia làm phản ứng là:
Bạn đang xem: Sắt tác dụng với axit hcl tạo thành

Fe + HCl → FeCl2 + H2

Áp dụng định luật pháp bảo toàn trọng lượng ta có

mFe + mHCl = mFeCl2 + mH2

=> mHCl = mFeCl2 + mH2 - mFe = 4 + 254 – 112 = 146g


*
*
*
*
*
*
*
*

Sắt tác dụng với dung dịch CuSO4theo phương trình:Fe +CuSO4→ FeSO4+Cu. Nếu cho 11,2 gam fe vào 40 gam CuSO4 thì sau làm phản ứng thu được khối lượng Cu là bao nhiêu?


Cho sắt tác dụng với hỗn hợp axit H2SO4theo sơ đồ sau:Fe+H2SO4→FeSO4+H2. Tất cả 22,4 gam sắt chức năng với 24,5 gam H2SO4. Thể tích khí H2thu được nghỉ ngơi đktc là


Người ta mang lại 26 gam kẽm tính năng với 49 gam H2SO4, sau phản ứng thu được muối ZnSO4, khí hiđro và hóa học còn dư. Cân nặng muối ZnSO4 nhận được là


Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl. Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết phương trình hóa học của bội nghịch ứng là:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2


Cho 0,2 mol NaOH phản bội ứng cùng với 0,2 mol H2SO4thu được hỗn hợp A. Biết sơ đồ phản ứng: $NaOH + H_2SO_4 o Na_2SO_4 + H_2O$. Tổng trọng lượng chất chảy trong A là


Trộn dung dịch cất 0,1 mol NaOH với dung dịch cất 0,04 mol CuCl2 nhận được NaCl và m gam kết tủa Cu(OH)2. Cực hiếm của m là


Cho 15,3 gam Al2O3 công dụng với dung dịch chứa 39,2 gam H2SO4, sản phẩm của phản nghịch ứng là Al2(SO4)3 với H2O. Tính trọng lượng Al2(SO4)3 thu được.
Xem thêm: Anh Chị Phấn Đấu Như Thế Nào Để Trở Thành Đoàn Viên, Phấn Đấu Như Thế Nào Để Trở Thành Đoàn Viên

Cho 112 gam Fe công dụng hết với dung dịch axit clohiđric HCl tạo nên muối sắt (II) clorua FeCl2và 4 gam khí hiđro H2. Trọng lượng axit HCl đã tham gia làm phản ứng là:


Cho 5,6 gam sắt phản ứng cùng với 0,15 mol HCl theo phương trình: fe + 2HCl ( o) FeCl2 + H2. Tóm lại nào sau đây là chính xác: