Làm núm nào để chúng ta cũng có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện các mối quan hệ giới tính giữa các phần với nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bắt đầu để tạo thành một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, các lựa chọn xây dựng mà chúng ta chọn nên dựa vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục đích của sơ đồ bốn duy của bạn.

Điều đặc trưng nhất là, hãy suy nghĩ về khán giả của người sử dụng khi tạo ra sơ đồ tứ duy:

Họ cần tin tức gì nhằm hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó bắt buộc phải cụ thể đến mức nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì nhằm sơ đồ tứ duy của người sử dụng hấp dẫn hơn?